Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Mladí začali program prípravy na laické misie

Víkend 20- 22. január sme strávili spolu so skupinkou misijných nadšencov, ktorých Pán pozýva do laickej misijnej služby. V rámci ročného programu MaZ šlo už o druhé stretnutie príprav na misijné dobrovoľníctvo. Takýchto formačných víkendoviek bude ešte päť a tiež duchovné cvičenia a putovanie po stopách sv. Jozefa Freinademetza v južnom Tirolsku- Dolomitoch.

Sme radi, že v ľudských srdciach rastie túžba služby v misiách a ohlasovanie radostnej zvesti. Zamýšľali sme nad motiváciami a potrebami misie a predstavili sme misijné činnosti našich sestier a spolubratov verbistov. Naše stretnutie praktickým pohľadom a skúsenosťami obohatila laická misionárka Mirka z Oravy, ktorej srdce horí pre Pána a jeho misiu. Podarilo sa nám na chvíľku spojiť s misijnou dobrovoľníčkou Majkou a sr. Veronikou Bernadette v  Argentíne.

Bonusom stretnutia bola svätá omša s otcom biskupom Petrom Beňom, ktorý navštívil náš kláštor, a milé posedenie a podelenie sa s ním. Navštívili sme aj Nitriansku Kalváriu s misijným múzeom, našich pátrov verbistov a tiež „ružové sestričky.“

Zamýšľali sme sa nad základnými otázkami MISIE : PREČO? ČO? KTO? AKO?
Tešíme sa na ďalšie formačné stretnutie v marci.

PREČO?
Najlepšia služba človeku je hlásanie Evanjelia./ RM- Redemptoris Misio/
Evanjelium je pravda, ktorá oslobodzuje a ktorá jediná môže poskytnúť pokoj v srdci človeka. / EN- Evangelium Nuntiandi/
„Nenechal som si pre seba tvoju spravodlivosť, nezatajil som tvoju lásku a tvoju vernosť.“/ Ž 40/ Viera musí byť ponúknutá všetkým, pretože všetci ľudia majú právo poznať bohatstvo Kristovho tajomstva. Naša doma má v sebe čosi fascinujúce a súčasne i dramatické. Zatiaľ čo sa ľudia na jednej strane ženú za materiálnym úspechom a zdá sa akoby sa stále viac ponárali do konzumného materializmu, na druhej strane sa stále viac prejavuje hľadanie zmyslu života a potreba vnútorného života.
Cirkev vlastní neoceniteľné duchovné dobrá, ktoré môže ľuďom ponúknuť- je to KRISTUS, ktorý sám seba označil ako CESTU, PRAVDU a ŽIVOT.
Človek, ktorý sa chce pochopiť úplne, musí sa priblížiť ku Kristovi. /RM/
„Kto nachádza Boha, nachádza ho pre všetkých.“ / Saint- Exupery/

ČO?
Misie majú jediný cieľ, totiž slúžiť človeku tým, že mu zjavujú Božiu lásku./RM/ Základným programom Cirkvi je zoznámiť ľudí s Kristom. Vrcholom evanjelizácie je jasné vyznanie, že v Ježišovi Kristovi sa poskytuje každému človeku možnosť spásy ako Boží dar.
Spása je oslobodenie od všetkého čo človeka trápi a utláča, predovšetkým však oslobodenie od hriechu a od zlého ducha. Prináša i radosť z toho, že my poznáme Boha a on pozná nás. /EN/

KTO?
Zo Skutkov Apoštolov vysvitá, že v prvotnej Cirkvi boli misie chápané ako samozrejmé ovocie kresťanského života, ako úloha každého veriaceho človeka.
Misijné poslanie sa týka všetkých kresťanov, všetkých diecéz a všetkých farností,…/RM/ Ježiš priniesol evanjelium a jeho ľudia sú tu preto, aby ho roznášali.

AKO?
Je nutné ohlasovať najmä svedectvom vlastného života. Človek dnešnej doby verí viac svedectvu než učiteľom. Toto však nestačí, lebo naše svedectvo musí byť objasnené „dôvodmi našej nádeje“ – jasným a nepochybujúcim hlásaním. /EN/
Štyri základné pravdy hlásania kresťanstva /kerygma/:
– Boh každého miluje a má s ním dobrý plán.
– Hriechom sa každý od dobrého Boha vzďaľuje a je oddelený.
– V Ježišovi Kristovi je ponúknutá záchrana a nové spojenie s Bohom.
– Táto záchrana v Ježišovi Kristovi a nový život z Ducha sa ponúka každému človeku.
Evanjelizácia nebude nikdy možná bez pôsobenia Ducha Svätého, lebo to on pôsobí v každom hlásateľovi, vnuká mu slová, ktoré by ho samé od seba nenapadli a uschopňuje dušu poslucháča. Posolstvo evanjelia je schopné vzbudiť vieru samo od seba. /EN/
Poslanie sa teda nezakladá na ľudskej schopnosti, ale na moci zmŕtvychvstalého Pána. /RM/
„ Nemajte strach ísť do ulíc a na verejné miesta a ako prví apoštoli hlásať radostnú zvesť spásy. Nie je čas hanbiť sa za evanjelium. Teraz je čas k tomu, aby bolo ohlasované zo striech. Evanjelium nesmie byť ukrývané ani zo strachu, ani z ľahostajnosti. Musí byť tak vystavené nášmu zraku, aby ľudia videli jeho svetlo a chválili nebeského Otca.“ / sv. Ján Pavol II/

Zodpovední za MaZ / Misionár na čas/ program : sr. Laura, SSpS a p. Pavol Baláž, SVD