Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Naše poslanie

Sme poslané, aby sme ako Ježiš
ďalej dávali lásku Otcovu, ktorá sa vyliala do našich sŕdc skrze Ducha Svätého.
On prišiel, aby slúžil: učil, uzdravoval, zmieroval,
preukazoval milosrdenstvo a súcit a konečne vydal sa za nás na smrť.

Naša láska k ľuďom sa má riadiť podľa Ježišovej lásky a starostlivosti.
Chceme dbať o jej vzrast a zrelosť, aby sme sa vždy viac stávali všetkým pre všetkých.

Otec nás miluje, Kristus nás posiela a Duch Svätý nás napĺňa silou pre vykonávanie našej misionárskej služby
v našom rehoľnom povolaní.
Duch evanjeliových rád formuje našu misionársku činnosť,
misijná úloha zasa našu modlitbu, naše spoločenstvo a náš život v sľuboch.
V uskutočňovaní nášho poslania opierame sa o nádej, že Duch Svätý započaté dielo spásy aj dokoná.
Svoju silu máme od neho, a nie od seba samých.

Mária je nám vzorom v misionárskom živote. Dávame sa, ako ona, Bohu a ľuďom k dispozícii.
Svoju službu chceme konať v radosti a dôvere, trpezlivosti a dobrote.

„Nech žije Svätý Trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí.“