Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Kto sme

My, misijné sestry služobnice Ducha Svätého sme medzinárodnou misijnou kongregáciou, ktorá chce zjavovať Božiu lásku každému človeku v rozmanitosti národov a kultúr.  Posilnené Duchom svätým pozývame ľudí k hlbšiemu vzťahu s Trojjediným Bohom svojim životom a ohlasovaním Evanjelia radosti, lásky, pokoja a spravodlivosti.  V dialógu s ľuďmi rozmanitých kultúr a tradícií podporujeme dôstojnosť človeka, životodarné vzťahy a starostlivosť o stvorenie.

Pracujeme ako učiteľky, zdravotné sestry, lekárky, vychovávateľky, ekonómky, v pastorácii s deťmi a v starostlivosti o starých a chorých ľudí.  Naše ohlasovanie evanjelia vyjadruje motto: „Nech žije Svätý Trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí.“

Zasväcujeme sa Bohu sľubom čistoty, chudoby a poslušnosti.

Spolu so Spoločnosťou Božieho Slova a Služobnicami Ducha Svätého ustavičnej poklony sme členmi jednej duchovnej rodiny založenej svätým Arnoldom Janssenom v holandskom Steyli.

Naša identita