Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Spiritualita

Svoje  misionárske  povolanie žijeme predovšetkým z viery  v svätého trojjediného Boha, ktorý prebýva v našich srdciach. 

Usilujeme  sa, aby  Božia láska bola viditeľná  v našom živote a v našej službe. 

Naše spojenie s Pánom a medzi sebou navzájom  sa upevňuje  a prehlbuje  denným vzývaním  Ducha Svätého, 

slávením   Eucharistie, čítaním a počúvaním Božieho slova, spoločnou modlitbou v radosti Ducha  Svätého. 

V túžbe rozlišovať jeho pôsobenie v nás i vo svete, čo vyjadruje i naše meno:

 Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého,

latinsky Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti, skrátene SSpS.

Ako spoločenstvo sestier rozličných  národov a rečí vydávame  živé svedectvo  jednoty  a rozmanitosti Cirkvi.

Trojjediného Boha  oslavujeme  každá osobitne, aj  ako spoločenstvo, aby  ho všetci  ľudia poznali, milovali a oslavovali. 

„Štvrťhodinovou“ modlitbou, ktorú máme ako dedičstvo  od nášho  zakladateľa sv. Arnolda Janssena SVD,  

sa snažíme  vzbudzovať  božské čnosti vieru, nádej a lásku a  žiť v Božej  prítomnosti.  

Bože,  večná pravda, veríme v teba

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba

Bože, nekonečná dobrota, milujeme  ťa celým srdcom. 

Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta, 

učiň, aby sme  v ňom  boli všetci jedno.

Vylej na nás Ducha  svojho Syna, 

aby sme  oslavovali  tvoje meno. Amen

Pred svetlom Slova a Duchom  milosti nech ustúpi  temnosť hriechu a noc nevery a nech žije  srdce Ježišovo v srdciach  všetkých ľudí. Amen. 

Modlitby

Spiritualita nášho zakladateľa P. Arnolda Janssena bola sústredená na lásku a uctievanie Najsvätejšej Trojice ako spoločenstva Osôb ktoré je prítomné v ľudskej histórii a zároveň je hnacou silou misie.  

Sv. Arnold hovorí o Ježišovi ako o vtelenom Božom Slove, v Cirkvi tých časov vyjadrenom v uctievaní Božského srdca.  Jeho veľkou túžbou bolo, aby Božie Slovo žilo v srdciach všetkých ľudí a aby tak v tomto Duchu boli všetky srdcia hodne a pripravené na prebývanie Najsvätejšej Trojice.

 Ďalšou charakteristikou spirituality Sv. Arnolda je jeho uctievanie Ducha Svätého.  Úplne sa zasvätil Bohu, ktorý je láska.  Jeho postoj neustáleho načúvania Duchu aby spoznal Božiu vôľu, bol jedným zo základných pilierov jeho spirituality. Mnohé náboženské a politické výzvy vo svete vnímal ako pozvanie do Pánovej misie.  “Misia” sa tak stala ústrednou motiváciou jeho života uschopňujúcou ho vložiť všetky svoje talenty a zdroje do služby Božieho kráľovstva.  Jeho priamou odpoveďou na toto pozvanie bolo založenie Spoločnosti Božieho Slova.  

Po čase tiež rozpoznal potrebu podpornej služby žien v misii a spolu s blahoslavenou Matkou Máriou a blahoslavenou Matkou Jozefou založil Misijnú Kongregáciu služobníc Ducha Svätého.

Matka Maria, Helena Stollenwerk si osobitne uctievala Božské Srdce Ježišovo a srdce Máriino.  Od skorého detstva rozvíjala v sebe kvality ako citlivosť, súcit a jemnosť.  Jej láska a entuziazmus pre opustené deti v Číne boli inšpirujúcou motiváciou, ktorá jej umožňovala prekonávať všetky ťažkosti.  Pri hľadaní realizácie svojho misionárskeho povolania bola vedená Duchom Svätým, pričom svoju pozornosť neustále sústreďovala na boží hlas vo svojom srdci ako aj v okolí. Naplno sa tak mohla oddať Božej vôli. Jej láska k Eucharistii a hlboký vnútorný život ju uschopnili ako predstavenú mladej komunity vybudovať spoločenstvo sestier žijúcich v neustálej božej prítomnosti.

 

Matka Josepha, Hendrina Stenmanns zdieľala tú istú spiritualitu ako sv. Arnold a bl. Helena.  Jej neustála modlitba “Príď Duchu Svätý” ju viedla ku kontemplatívnej pozornosti na prítomnosť Boha v jej srdci a v srdciach ľudí. Jej hlboká láska k Eucharistii bola podstatou jej lásky a starostlivosti ku chudobným a chorým ešte predtým, ako vstúpila do misijného domu v Steyli.  Cez jej jednoduchosť, spontánnosť a blízkosť vo vzťahoch, Matka Jozefa bola stelesnením milosrdenstva a lásky, veľkodušnosti a zdravého rozumu.