Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Misijné sestry a ich mimoriadne poslanie

článok bol uverejnený v časopise Hlasy z domova a misií 05/2021

„Sme presvedčené, že len tak môžeme správne plniť svoje misionárske poslanie, ak budeme verné spoločenstvu, do ktorého nás Boh povolal, a jeho spôsobu života, ku ktorému sme sa zaviazali. Ježiš Kristus je najvyššou normou nášho života a služby… Jedine Jeho láska nám môže dať silu veľkodušne odpovedať na Božie volanie, a tak spolupracovať na uskutočnení priania nášho zakladateľa sv. Arnolda:„Nech žije svätý trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí!“

Sv. Arnold Janssen, zakladateľ troch misijných spoločnosti nám zanechal odkaz:

„ohlasovanie evanjelia je prednostným a najvyšším skutkom lásky k blížnemu“.

Svoje misionárske povolanie žijeme predovšetkým z viery v svätého trojjediného Boha. Všade, kamkoľvek nás Cirkev pošle, ohlasujeme lásku Otca, ktorý vtelením svojho Syna a zoslaním Ducha Svätého chce priviesť všetkých ľudí do spoločenstva lásky trojjediného Boha.

Ako služobnice Ducha Svätého ohlasujeme Božiu lásku aj v dedinke Ivanka pri Nitre. Sestry začali v Ivanke pôsobiť v roku 1946. Korene nezapustila nová komunita hlboko, lebo už na jeseň 1950 boli sestry vyvezené niektoré do Čiech iné do „sústreďovacieho“ kláštora Slovenská Ľupča. Na novo vzniká komunita až po Nežnej revolúcii 1990. Sestry boli požehnané novými povolaniami a pre nedostatok priestorov vybudovali kláštor, ktorý teraz slúži pre plnenie odkazu otca Arnolda. Ako žijeme toto poslanie v komunite v Ivanke pri Nitre? Pozývam vás nazrieť do našej rodiny.
Sme komunitou 24 sestier, zasvätenou Duchu Svätému. Už z rána zídené v kaplnke spolu s Máriou a apoštolmi ako kedysi vo večeradle vzývame Božieho Ducha, aby naplnil, posvätil a požehnal nám darovaný čas pre určenú misiu. Každé ráno v tichej meditácii spoznávame lásku Boha a jeho dôveru voči nám. Prameňom duchovného života je Eucharistia, ktorú denne prijímame a tak sa zjednocujeme s Kristom – misionárom.

Apoštolská činnosť sestier je rôznorodá. Pretože náš dom je aj domom provincie, je otvorený pre všetky sestry provincie, pre misionárky, ktoré pracujú v zahraničí, pre rôzne akcie, ktoré sa organizujú na úrovni provincie ako sú provinciálna kapitula, provinciálne zhromaždenia, formačné stretnutia pre sestry, duchovné obnovy a semináre, workshopy,… Slávnosti prvých a doživotných sľubov, životné a rehoľné jubileá sú tiež v našom dome, pretože je priestranný a má aj okolie krásne prispôsobené pre stretnutia, ako napríklad park, ovocný sad a oddychové zátišie.
Spoločenstvo sestier je otvorené na prijatie rôznych skupín – ako sú návštevy detí a mládeže zo základných a stredných škôl. Tieto stretnutia sú obohatením na oboch stranách. Deti spoznávajú tajomstvá kláštora a sestry sa obohatia detskou radosťou, úprimnosťou a ich zvedavosťou. Denné letné tábory pre deti sú výbornou príležitosťou, ako zaujať deti spoločnými aktivitami, ktoré sú zamerané na kresťanské hodnoty. Deti majú možnosť formovať svoje charakterové vlastnosti – podeliť sa, obdarovať sa, spolucítiť, vedieť sa tešiť z úspechu kamaráta. Pre mládež návšteva kláštora a rozhovory so sestrami prinášajú nové impulzy pre život, pre rozhodovanie sa na ich životnej ceste. Pripravené úvahy sestier, ktoré v mladom človeku odkrývajú pohľad na dôstojnosť života, na kresťanské hodnoty, na docenenie každého človeka v každom veku a v každej životnej situácii.

Členovia Misijného združenie Ducha svätého, ktorí sú laickými spolupracovníkmi Misijných sestier, sa tiež zúčastňujú duchovných programov v našom dome. Kontakt s nimi, spolupráca a vzájomné podelenie sa, je prejavom hlbokej spolupatričnosti.

Komunita, sestier je zapojená aj do diania vo farnosti a obce. Adorácie za povolania, stretnutie mládeže, účasť na modlitbách matiek, stretnutia nad Božím Slovom, roznášanie Svätého prijímania do rodín, návšteva rodín, malé služby pre starých a chorých, duchovné sprevádzanie umierajúcich ľudí. To sú čriepky, ktoré sa vkladajú do mozaiky nášho komunitného obrazu.
Sestry katechétky a učiteľka na II. stupni základnej školy dávajú veľké svedectvo deťom, ale aj kolektívu pedagógov. Príbehy ľudí, ktorých stretávajú vo svojej praxi, ale nie len v škole, ale aj počas ich cestovania sú prínosom do našich spoločných modlitieb, ale aj k praktickým skutkom lásky.
Ďalším kamienkom do mozaiky je práca sestry v lekárni. Nedávno spomenula poznámku staršieho pána, ktorý pri odchode od okienka, kde ho práve obslúžila misijná sestra poznamenal – veľmi sa teším, že vás tu vidím, vaša prítomnosť, sestra, ma vracia do mojich mladých čias, kedy rehoľné sestry zastávali miesta v nemocniciach a lekárňach a mali sme istotu v ich ľudskom prístupe.
Už dlhé roky venujeme nedeľné dopoludnia stretnutiam so ženami v ženskej väznici v Nitre. Katechézy, modlitba svätého ruženca, svätá omša, príprava spevov, počúvanie, povzbudzujúce slovo, slovo útechy, osobný záujem, úsmev… To sú tie malé pozornosti, ktoré rozdávame ženám, matkám, dievčatám.

Mladí záujemcovia o misie sa môžu v našom dome stretnúť na Trojdňovom seminári je bohatý na duchovné impulzy, pomáha im pripraviť sa na zvládnutie kultúrneho šoku, žiť v tamojšej komunite veriacich.

Súčasťou našej komunity je aj Domov sv. Jozefa – zariadenie pre seniorov, ktorý v tomto roku oslávi 15. výročie svojho založenia. Domov bol zaregistrovaný pre pomoc našim starnúcim sestrám. Po zavŕšení ich misie na zemi, sme ho otvorili pre laikov, pre rodičov a príbuzných spolusestier. Sestry sa podieľajú na chode domova spolu s laickými spolupracovníkmi. Je to krásna misia, v ktorej sa dopĺňame a povzbudzujeme. Pre spolupracovníkov pripravujeme duchovné obnovy, sprevádzame ich a ich rodiny modlitbami, venujeme im čas na osobné podelenie sa.
Nedá sa všetko opísať. V tomto čase pandémie je mnoho aktivít pozastavených a stretnutia sú obmedzené. To, čo v súčasnosti nedokážeme urobiť skutkom, robíme modlitbou. Snažíme sa odovzdávať Trojjedinému Bohu úmysly a prosby ľudí, ktorí sa obracujú na nás s prosbou a spoliehajú na naše modlitby.

V Epilógu našich Konštitúcii misijných sestier služobníc Ducha Svätého čítame:
„Sme presvedčené, že len tak môžeme správne plniť svoje misionárske poslanie, ak budeme verné spoločenstvu, do ktorého nás Boh povolal, a jeho spôsobu života, ku ktorému sme sa zaviazali. Ježiš Kristus je najvyššou normou nášho života a služby… Jedine Jeho láska nám môže dať silu veľkodušne odpovedať na Božie volanie, a tak spolupracovať na uskutočnení priania nášho zakladateľa sv. Arnolda:

„Nech žije svätý trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí!“

Sr. Lucia, Anna Slušná, SSpS