Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Misia jednotlivcov je misiou spoločnou na oslavu svätého trojjediného Boha!

článok vyšiel v časopise Hlasy z domova a misií 6/jún 2021

Misia jednotlivcov je misiou spoločnou na oslavu svätého trojjediného Boha! Sme sedemčlenná, medzinárodná komunita v centre Bratislavy, ktorá svojou službou chce svedčiť o láske trojjediného Boha a byť jeho nástrojom v Jeho misii nám zverenej. V tomto čísle Hlasov vám rady jednotlivo predstavíme naše poslanie a misiu.

Sr. Laura
Moja misia posledné tri roky je v kruhu ľudí bez domova. Pracujem v dennom centre Domova sv. Jána z Boha, ktoré patrí reholi Milosrdných bratov. Som veľmi šťastná, že aj svojou prítomnosťou a darmi môžem poslúžiť tým, ktorí to práve potrebujú. A chcela by som robiť dobro a robiť ho dobre ako hovorieval sv. Ján z Boha.


Sr. Ivica
Táto fotografia je vzácnou spomienkou na moje spolusestry, ktoré som nakrúcala pre celovečerný dokumentárny film s názvom Súď ma a skúšaj (2013). Som misijná sestra, režisérka, kameramanka. Objavovať Božiu stopu v ľudskom príbehu a odkrývať ju aj iným je mojím poslaním.


Sr. Lucia
Oko nám pomáha rozoznávať nielen svetlo a farby, ale aj tvar, pohyb a priestorové rozloženie predmetu.
Aj Písmo Sväté spomína často zrak, oko, v samom raji vieme, že diabol presviedčal Evu , keď neposlúchne Boha, otvoria sa jej oči. Pán Ježiš sám hovorí k apoštolom: „Blahoslavené oči ,ktoré vidia , čo vidíte vy.“(Lk 10,23) Štvrtý rok pracujem v očnej ambulancii ako zdravotná sestra a prizerám sa bolestiam ľudí zblízka ale aj radostiam, keď po možnej operácii očí znova lepšie vidia, keď pani doktorka odstráni úlomok kovu z brúsenia, ktorý robí veľkú, neznesiteľnú bolesť oku, pomôže zapáleným očiam… Som presvedčená, že svojou prácou, rozhovormi s pacientmi, ochotnou službou odovzdávam posolstvo o nádeji, že sme vykúpení Ježišom Kristom.


Sr. Školastika
V Bratislave pôsobím od júla 2014. Najprv som pracovala v Britskej škôlke ako zdravotná sestra a teraz práve uplynul 1 rok čo pracujem v Nemocnici Milosrdných bratov ako dokumentárna sestra na onkologickom oddelení. Je to pre mňa veľká zmena, pretože v škôlke bolo veľmi živo, pravda, detský džavot, lebo sú tam deti z celého sveta a na oddelení je zasa ticho. Nuž život je zmena. Sme misionárkami a kde nás Pán Boh pošle, tam ideme. Modlím sa za to, aby som plnila vždy jeho svätú vôľu.


Sr. Katarzyna
Hlavnou činnosťou, ktorá mi je momentálne zverená je práca na Misijnom sekretariáte Pallotínov. Jedným z projektov je sprostredkovanie svätých omší. Silne si uvedomujem, že za každým úmyslom svätej omše sa skrýva ľudský príbeh. Teší má keď úmysly sv. omší sú plné úprimnej vďaky Pánovi za Jeho dotyk v radostných životných situáciách. Bohužiaľ oveľa viac úmyslov je naplnených smútkom a vrúcnou prosbou o pomoc. Ťažké, niekedy neriešiteľné životne situácie pohýnajú ľudské srdcia k vrúcnej modlitbe a často akoby k poslednej záchrane. O to viac teraz v čase pandémie, kde mnoho ľudí má svojich blízkych v nemocniciach a mnoho ľudí stratilo niekoho blízkeho alebo ocitlo sa nečakane v zložitej životnej situácii. Viem, že za tou krátkou prosbou o sv. omšu sa skrýva bolesť, smútok a utrpenie. Silno sa ma tieto príbehy dotýkajú. Zároveň verím, že sa Pán približuje so svojou milosrdnou láskou a dotýka sa sŕdc tých, ktorí cez svoje túžby srdca sa obracajú na Neho.


Sr. Anna Imakulata
Posledné 2 roky pôsobím ako vychovávateľka v 2. ročníku základnej školy na Spojenej cirkevnej škole sv. Uršule v Bratislave. Venujem sa deťom hlavne po vyučovaní, keď majú voľnejší program. Snažím sa, aby čas, ktorý spolu strávime, zanechal v nich niečo dobré a hodnotné. Vždy máme konkrétny program: deti si najskôr píšu domáce úlohy a potom sa hrajú, či už v triede alebo na školskom dvore. Dávame dosť priestoru na kreatívne práce a venujeme sa aj príprave detí na duchovné prežívanie rôznych období či sviatkov cirkevného roka. Deti sú milé, no zároveň si vyžadujú aj veľa trpezlivosti. Práca s nimi ma teší. Spolu s triednou p. učiteľkou Luciou Zachardovou sa snažíme zasiať do ich sŕdc semienko viery, nádeje a lásky. Myslím si, že moja misia medzi deťmi je potrebná. I keď nie je možné vidieť hneď výsledky, predsa dúfam, že to, čo „zasievame“ raz prinesie úrodu v ich osobnom a duchovnom živote. Preto sa chcem aj naďalej za deti modliť a pristupovať k nim s láskou.


Sr. Luisa Maria
Do komunity v Bratislave som bola pridelená po mojich 1. sľuboch v septembri minulého roka. Som tu jediná juniorka (sestra v dočasných sľuboch). Pracujem na ekonomickom úseku nemocnice u Milosrdných bratov. Na jeseň, keď som nastúpila do zamestnania, pomáhala som aj na recepcii pri meraní teploty a usmerňovaní pacientov, vzhľadom k tomu, že už začínala 2.vlna pandémie a nemocnice chceli monitorovať zdravotný stav pacientov pri vstupe. Tam bol kontakt s ľuďmi užší než na pozícii, ktorú vykonávam teraz. Odkedy som prišla do Bratislavy, je v SR vyhlásený prevažne núdzový stav a zákaz vychádzania. Preto som nemala ešte veľmi možnosť spoznať svoje nové pôsobisko a ľudí, ktorí tu žijú, ale verím, že sa to v blízkej budúcnosti zmení.


autori fotografie: Michal Fulier, archív SSpS