Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

… Ak nosíš v sebe nebo, nájdeš ho všade…

V roku 2006 bol v našom  provinciálnom dome Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého zriadený  domov sociálnych služieb zasvätený ochrane sv. Jozefa.

Najprv zariadenie slúžilo  našim sestrám, ktoré tu dožívali v tichu a pokoji roky prežité po mnohých útrapách z čias komunizmu. Tak ako ony venovali svoje mladé roky  práci a pomoci v domoch sociálnych služieb deťom a starým ľudom v českom pohraničí, tak teraz mohli prijať pomoc a útechu od svojich mladších spolusestier.

Postupom času prešlo naše zariadenie na poskytovanie pomoci a služby laikom, a to ženám,  ako odpoveď na  situáciu a potreby  doby. V súčasnosti poskytujeme naše  služby 20 klientkám,  ktoré sú v dôchodkovom veku. Službou lásky, potrebnej odbornej starostlivosti, pomoci a snahou o spokojnosť klientok a ich rodinných príslušníkov, vytvárame miesto domova  s  primerane poskytovanými službami.  Naša  služba sa dotýka  oblasti duchovnej, zdravotnej a sociálnej.

Klientky majú priamo z oddelenia prístup do kaplnky, kde sa môžu zúčastňovať denne sv. omše, našich modlitieb, adorácii,  rôznych slávností sestier a rôznych akcií s duchovnou náplňou. Pre imobilných, ktorí sa nemôžu zúčastňovať bohoslužieb v kaplnke, je zabezpečený rozhlasový prenos priamo do izieb. Z príležitosti dňa chorých majú možnosť  prijať sviatosť pomazania chorých, ale aj príležitostne, v prípade potreby.

V rámci sociálnej terapie majú možnosť pod vedením sociálnej sestry Mgr. Andrei Hlaváčkovej zúčastňovať sa art terapie, cvičenia, kreslenia, čo im napomáha udržiavať sa v zručnosti a v pohybe. Spoločné čítanie im  zasa pomáha v memory –  tréningu a v biblio terapii.   

Pod vedením riaditeľky domova, Mgr. Anety Jassovej, ktorá je zároveň aj zdravotnou sestrou, majú obyvateľky zaistenú všestrannú zdravotnícku pomoc. Dobrú spoluprácu máme s obvodnou lekárkou MUDr. Ludášovou, so zubnou lekárkou MUDr. Mendelovou a s miestnou lekárňou. Veľkou a ochotnou pomocou je nám nitrianska ADOS-CHARITA.

Obecný úrad tiež venuje svoju pozornosť našim klientkam pri rôznych príležitostiach, ako je: mesiac starších, MDŽ, Vianoce. Pekná spolupráca je aj s miestnou Materskou školou ROHÁČIK. Obyčajne deti prichádzajú k nám, aby nás potešili  básničkami, tančekmi a rôznymi scénkami. Využívajú k tomu rôzne príležitosti.

Náš dom má rozsiahlu záhradu a dvor. Obyvateľky majú možnosť využívať jej chodníky, altánok a miesta oddychu. Tešia sa tomu  aj tie na vozíčkoch, ktoré využívajú bezbariérový prístup. Záhrada a dvor im poskytujú hlavne v lete skoro celý deň  možnosť pobytu na čerstvom vzduchu, či už na slniečku, alebo v tieni stromov. Rady si pripomíname meniny a narodeniny či už klientok, alebo aj zamestnancov, pri ktorých sa obšťastňujeme pesničkou a nejakou drobnosťou.

Neboli by sme domovom bez obetavej  služby pani riaditeľky, sociálnej sestry, opatrovateliek, upratovačky, práčky, kuchárok a mnohých ďalších zamestnancov nášho domova. Aj my, rehoľné sestry,  si nachádzame čas, aby sme  sa  vzájomne počúvali a povzbudzovali. Vzájomné porozumenie, tolerancia, ochota, trpezlivosť, obetavosť, ale aj odpúšťanie a vďačnosť, patria do nášho každodenného programu.

/… Ak nosíš v sebe nebo, nájdeš ho všade…                            Sr. Bernadeta Slavkovská SSpS