Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

15. provinciálna kapitula SSpS

V dňoch  17.11.2023  – 19. 11. 2023 sa konala  v kláštore Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre,

15. provinciálna kapitula slovenskej provincie Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého.        „ Podnecované životodarným Duchom oživujeme naše nadšenie pre Božiu misiu.“

V duchu tejto témy sme prosili Ducha Svätého o jeho pomoc, svetlo a vedenie.

15. provinciálna kapitula sa začala 17. 11. 2023, v Deň boja za slobodu a demokraciu.        Provinciálna predstavená, sr. Mária, Valéria Florková SSpS  nás v úvodnom  slove  povzbudila k vďačnosti za slobodu.

Za možnosť spolupracovať na budovaní  Božieho kráľovstva  v tak trpiacom svete, za slobodu slúžiť a svedčiť o Božej dobrote.

Provinciál Spoločnosti Božieho Slova páter ThDr. Marek Vaňuš PhD SVD, ktorý celebroval slávnostnú úvodnú sv. omšu nás v homílii nadväzujúcej na slová čítaní a evanjelia dňa povzbudil:  

„Vy, milé sestry, dnes začínate svoju provinciálnu kapitulu. Prajem vám múdrosť Ducha, ktorá vám bude pomáhať na ceste počúvania, teda otvorenosti ucha na Božie slovo; ďalej ochotu srdca, ktoré vám napovie, kam vás Pán pozýva slúžiť s otvorenými dlaňami; a odvahu mysle, aby ste nezostali soľnými stĺpmi obrátenými do minulosti, lež podľa príkladu biblického Noema a Lota vychádzali, v podstate tak ako už praotec Abrahám, v ústrety výzvam dneška. Lebo dnešný svet potrebuje v zasvätených prorocký model počúvania, služby a nádeje.“

Po duchovnom povzbudení sme začali  pracovnú časť kapituly.

Pozreli sme sa spätne na ostatné 3 roky nášho pôsobenia na Slovensku  a v Čechách.    Vzájomne sme sa počúvali, diskutovali a hľadali odpovede na otázky, ktoré sú pre nás výzvou        a na ktoré v dnešnom svete potrebujeme odpovedať, aby sme:

„ Podnecované životodarným Duchom oživili naše nadšenie pre Božiu misiu.“

P. Marek Vaňuš  vo svojom príhovore o spolupráci SVD a SSpS citoval slová pápeža Františka zasväteným v Mongolsku, 2. septembra 2023:

„Pozývam vás, aby ste sa stále znova vracali k tomu pôvodnému pohľadu, z ktorého sa všetko zrodilo. Bez neho totiž vaše sily zlyhávajú a pastoračné nasadenie riskuje, že sa stane sterilným poskytovaním služieb, v slede náležitých úkonov, ktoré nakoniec nevyjadrujú nič viac než únavu    a frustráciu. Naopak, ak zostanete v kontakte s Kristovou tvárou, budete ho pozorne skúmať v Písme a kontemplovať ho v tichej adorácii pred svätostánkom, spoznáte ho v tvárach tých, ktorým slúžite, a budete sa cítiť naplnení dôvernou radosťou, ktorá aj v ťažkostiach zanecháva vo vašom srdci pokoj. To je to, čo dnes potrebujeme, nie zaneprázdnených a roztržitých ľudí, ktorí síce realizujú projekty, ale s rizikom, že sa budú tváriť zatrpknutí pre neľahký život. To nie. Kresťan je ten, kto je schopný adorovať, a to v tichu. A potom z tejto adorácie vytryskne aktivita. Nezabúdajte na adoráciu. V tomto dramatickom storočí sme trochu stratili zmysel pre adoráciu, a tak nezabudnite adorovať a v adorácii konať… „

Naša úprimná  snaha vrátiť sa, zhodnotiť a  odpovedať na  aktuálne výzvy a otázky nás spájala a do neistôt prinášala svetlo. Konkrétne kroky sme zhrnuli do uzáverou z kapituly a odoslali  Generálnemu  vedeniu Misijnej kongregácie služobníc Ducha  Svätého. 

V nedeľu 19.11. 2023 sme našu 15. provinciálna kapitula slovenskej provincie slávnostne ukončili.     

Nadšenie sa rodí a rastie zo skúsenosti stretnutia so živým Pánom.                                      Nadšenie si vyžaduje formovanie v dialógu.                                                                                    Nadšenie má jasné zameranie na Božiu misiu.

Svätý trojjediný Bože, odovzdávame sa Tvojmu vedeniu. Zapáľ naše srdcia, urob nás otvorenými pre tvoje vedenie. Buď živou silou nášho misionárskeho svedectva. Daj, aby sme boli nástrojmi v tvojich rukách pre spásu mnohých.

Mária, Nepoškvrnená nevesta Ducha Svätého oroduj za nás.

Sr. Pavla, SSpS  Anna Peštová