Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Zachovávať a žiť lásku

Ježiš v evanjeliu sv. Matúša (Mt 28,16-20), ktoré čítame túto nedeľu, posiela svojich učeníkov do sveta, aby krstili a učili ľudí zachovávať všetko, čo im prikázal. K zachovávaniu Božích prikázaní pozýva svoj ľud aj Mojžiš, v prvom čítaní z knihy Deuteronomium (Dt 4,32-34.39-40). A práve podieľaním sa na Kristovom utrpení, (a samozrejme, zachovávaním Jeho príkazov), hovorí sv. Pavol v druhom čítaní (Rm 8,14-17), sa stávame Božími deťmi.

V piatej kapitole z knihy Deuteronómium, ktorá nasleduje po dnešnom prvom  čítaním, dáva Mojžiš Božiemu ľudu 10 prikázaní napísaných na 2 tabuliach: prvá tabuľa obsahuje tri prikázania, ktoré hovoria o láske k Bohu a na druhej je napísaných ďalších sedem, ktoré sú zamerané na  lásku k blížnemu. Skoro na konci dnešného prvého čítania Mojžiš nariaďuje Izraelitom, a celému Božiemu ľudu, aby zachovávali, počas dní svojho života, všetky Božie ustanovenia a prikázania, a tak mali dlhý život.

Zdá sa, že 10 prikázaní je plán aj pre náš život. Tieto príkazy sú zmluvou uzavretou s Bohom, a ak ich budeme dodržiavať, budeme mať dlhý život. Čo naznačuje aj opak, ak nebudeme dodržiavať prikázania, spôsobíme si duchovnú smrť. Náš šťastný, radostný a pokojný život je spojený s dodržiavaním prikázaní!

Ježiš nám to uľahčil a zhrnul 10 prikázaní do dvoch, najväčších:  „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“ (Mt 22,37-40).

Prvé ‘zhrnutie’ je židovská modlitba, ktorá sa nazýva Šema Israel: Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou (Dt 6,4-5). Dnešné prvé čítanie končí tým, že Mojžiš hovorí ľuďom, aby tieto slová uchovávali v srdci. V skutočnosti si každý Žid pamätal túto modlitbu a recitoval ju 3-krát denne. Nie sme Židia, aby sme recitovali Šema Israel, ale opýtajme sa úprimne seba samých:

Spomeniem si (aspoň 3-krát) denne na Boha a poviem mu, že Ho milujem?

Je láska k Bohu vždy na prvom mieste v mojej mysli a srdci?

Viem si nájsť každý deň čas na modlitbu a meditáciu?

Čítam pravidelme sväté písmo, aby som pochopil/a Božie učenie a žil/a podľa neho? Zúčastňujm sa na sv. omši (aspoň v nedeľu) a prijímam pravidelne sviatosti?

Nie je ľahké milovať Boha celým srdcom, celou dušou, mysľou a silou. V skutočnosti, pre nás je nemožné milovať Boha do takej miery, akou on miluje nás! Čo je však pre nás mimoriadne dôležité, aby sme pochopili, že sa nesmieme prestať snažiť milovať Boha! To nám pomôže dodržiavať prikázania, pretože ich nedodržiavanie znamená neposlúchať a nemilovať Boha. Keď sa prestaneme snažiť, staneme sa vlažnými a Písmo hovorí, že vlažnosť je najhorší duchovný stav, v ktorom sa človek môže nachádzať (Zj 3,15-16).

Druhá časť prikázaní je láska, ktorú máme žiť voči sebe a našim blížnym. A všetci veľmi dobre vieme, že ani v tejto oblasti sa nám nie vždy darí …

Snažím sa dodržiavať Božie prikázania a dôverujem Jeho plánu aj v náročných časoch?

Zapájam sa do aktivít v rámci komunity/farnosti, aby som podporil/a tých, ktorí to potrebujú?

Darí sa mi každý deň robiť malé skutky láskavosti (pomôcť niekomu v núdzi; ponúknuť  úsmev alebo úprimný kompliment)?

Viem aktívne počúvať a byt empatický/empatická vo svojich interakciách?

Viem ponúknuť podporu a porozumenie ostatným?

Praktizujem odpustenie?

Obhajujem sociálnu spravodlivosť, spravodlivosť a mier v mojej rodine/komunite/ /farnosti/kolektíve a snažím sa budovať spravodlivejší a súcitnejší svet.

Snažme sa, vo všetkom, čo robíme, práve cez dodržiavanie Božích prikázaní, cez zmysluplné žitie prikázania lásky, preukazovať lásku k Bohu a blížnemu. Usilujme sa byť vzorom lásky a súcitu tam kde sme a žijeme. Inšpirujme k tomu aj ostatných, lebo iba takto môžeme vytvoriť efekt lásky a láskavosti ‘à la mexická vlna’ vo svojom vlastnom živote a v životoch ľudí okolo nás. A iba cez lásku, ktorú budeme okolo seba rozdávať, spoznáme to najväčšie tajomstvo lásky Najsvätejšej Trojice.

                                                                                                   Sr. Katarína Pavelová SSpS