Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Požehnané Turíce!

 

 

„Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene  sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzaleme, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami. Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti!“ (Lk 24:45-49)

Drahí priatelia a dobrodinci!

Pri sviatosti birmovania nás Pán Boh „vystrojil tou mocou z výsosti“, ktorou je vlastne Duch Svätý. V Jeho sile žijeme svoju vieru v zmŕtvychvstalého Krista. On nás vedie cez úskalia života tu na zemi, aby sme šťastne prišli do cieľa, ktorým je večná blaženosť.

Buďme sprostredkovateľmi tejto viery pre všetkých, s ktorými sa stretávame, aby bolo stále viac tých, ktorí nájdu cestu k Bohu, a tak aj k sebe.

V tejto túžbe s Vami zjednotené

Vďačné Misijné sestry.