Duchovné centrum

Priestor na stretnutie s Pánom

Misijne dobrovoľníctvo

Misijné dobrodružstvo

Domov svätého Jozefa

Zariadenie pre seniorov

Misia v Charite Olomouc na Svatom Kopečku.

Na úvod chcem srdečne všetkých pozdraviť. Volám sa sr. Vianneya, patrím do Misijnej Kongregácie Služobníc Ducha Svätého.

Chcela by som sa s vami podeliť s mojou novou skúsenosťou a misiou na Morave. V Charite Olomouc som začala pracovať 1.8.2022. Mohla som si vybrať prácu priamo v meste Olomouc, alebo v jeho časti Svatý Kopeček, v azylovom dome s názvom „Dom svätej Anežky“. Rozlišovala som, čo si mám vybrať. Nakoľko máme komunitu v Přerove, zvažovala som i dochádzku. Ako som vstúpila do Domu sv. Anežky, moje srdce povedalo: „tak toto bude tvoje nové miesto“.

Dom sv. Anežky je na pútnickom mieste, na Svatom Kopečku. Pre mňa to bola radosť. Nikdy by som si nebola pomyslela, že raz tu budem aj pracovať. Tento Dom je pomenovaný podľa sv. Anežky českej, ktorej pamiatku slávime 13.11. Bola princeznou a dcérou českého kráľa Přemysla Otakara. Niekoľkokrát bola zasnúbená, zvolila si však život v chudobe. V Prahe založila nemocnicu sv. Františka, sirotinec a útulok pre chudobných. Bola zakladateľkou prvého kláštora klarisiek v Čechách. Svätorečil ju sv. Otec Ján Pavol II a pri tejto príležitosti o nej povedal: „Sýtila hladných, ošetrovala nemocných, starala sa o zoslabnutých, povzbudzovala bezradných, šírila pokoj a zmierenie, dodávala útechu, prinášala novú nádej“. Týmto vzorom sa riadi i náš azylový Dom sv. Anežky. Slúži klientom so zníženou sebestačnosťou, ktorí nemajú možnosť zaistiť si bývanie a potrebujú pomoc druhej osoby. Je tu i opatrovateľská služba. Cieľom služby je poskytovať odbornú pomoc v sociálnych otázkach a motivovať klientov k aktívnemu riešeniu sociálnej situácie. Smerujeme tak k naplneniu ich osobných cieľov. Mojou úlohou pracovníka v sociálnych službách je byť k dispozícii klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc, napr. pri obliekaní, podávaní kávy, tiež zabezpečovať chod domu, služby pre potreby klientov – akýsi druh recepcie, mám stále otvorené dvere kancelárie. Služba je rôznorodá: prijímanie platieb za ubytovanie a poskytovanie služieb, pedikúra, manikúra (nakoľko mám na to kurz)…Som vďačná Charite, ktorá mi za podpory dobrodincov zakúpila šijací stroj Lada, a tak môžem klientom opravovať prádlo. Avšak celá moja práca by nemala cenu, ak by nebola sprevádzaná úsmevom, pochopením, prijatím klientov s ich obmedzeniami a ťažkosťami. Naši klienti sú buď bývalí bezdomovci alebo sa ocitli v ťažkej rodinnej situácii. Niektorí sú po úrazoch, haváriách, nemajú rodinné zázemie, alebo ich rodina navštevuje veľmi zriedka. Práve preto som im nablízku, keď potrebujú vypočuť, alebo povzbudiť. Obyvateľov Domu sv. Anežky je asi 30 – muži i ženy – a každý má svoj príbeh. Spoločne však chceme vytvárať „domov“, kde je každý prijatý a rešpektovaný ako Bohom milovaný a jedinečný.

Ako som už na začiatku uviedla, Svatý Kopeček je pútnické miesto, tak mám možnosť zúčastniť sa sv. omše. Ponúkam túto možnosť i klientom, a tak sa ku mne občas pripojí jedna pani, ktorá je po havárii, ak jej to zdravotný stav dovolí. Pomohla som jej s rozvičovaním a pomaly sa odvážila s doprovodom i chodiť. Sú to malé krôčiky, ale tak veľmi potrebné pre jej život.

Tu som pochopila, čo vlastne „Charita“ znamená. Je to jedna veľká rodina, ktorá má spoločný cieľ: pomáhať ľuďom na okraji spoločnosti, šíriť lásku a dobro tam, kde sa to zdá nemožné….Práve do takýchto situácií vstupuje Boh, aby nám ukázal nové cesty, smery, lebo On je nekonečná Láska.

Rada by som týmto chcela poďakovať Vám všetkým, ktorí pracujete s ľuďmi odkázanými na pomoc iných, či už na Charite, alebo v iných oblastiach. Budem vám vyprosovať Božie požehnanie, silu, veľa lásky a odvahu vždy znovu začínať.

Všetko s Ním

                                                 V modlitbe s vami spojená vďačná

                                                                                         Sr. Vianneya, Anna Gajdošová SSpS