Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

15. januára slávime spolu s misionármi verbistami ako aj s misijnou kongregáciou Služobníc Ducha Svätého sviatok svojho zakladateľa, sv. Arnolda Janssena.

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ARNOLDA JANSSENA

Evanjelium:
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. (Jn 1, 1-5. 9-14)

Zamyslenie:
Dnes slávia misionári verbisti ako aj dve misijné kongregácie Služobníc Ducha Svätého sviatok svojho zakladateľa, sv. Arnolda Janssena.

Úryvok z Jánovho evanjelia, ktorý sme práve počuli, tzv. Prológ, bol obľúbeným biblickým textom sv. Arnolda. Už od malička počúval tento nádherný hymnus o Božom Slove, ktoré bolo na počiatku u Boha, v plnosti času sa stalo telom a prebývalo medzi nami. V jeho rodnom dome sa totižto od jesene do mája vždy v rámci večernej modlitby čítal či presnejšie – modlil – aj Prológ Jánovho evanjelia. Takto bol Arnold uvádzaný do tajomstva nesmiernej Božej lásky, ktorá dostala ľudskú tvár. Keď odišiel z rodného domu, odnášal si v srdci hlbokú úctu a lásku k Božiemu Slovu, ktoré ho sprevádzali po celý život. Preto ani neudivuje, že dal svojmu prvému misionárskemu spoločenstvu, ktoré založil, názov: Spoločnosť Božieho Slova. Chcel, aby jeho misionári si ctili vtelené Božie Slovo, Ježiša Krista, nasledovali ho a ohlasovali jeho evanjelium po celom svete. Hovorí: „Ježišovi Kristovi, vtelenému Božiemu Slovu, sa chceme klaňať, jeho milovať a nasledovať. Veď on je naša cesta, pravda a život.“

Kontemplovanie tajomstva vteleného Božieho Slova Arnolda čím ďalej, tým viac premieňalo. Z navonok strohého a odmeraného muža sa postupne stával jemný človek, plný dojatia a vrúcnosti. Najviac sa to dalo pozorovať pred polnočnou sv. omšou na Vianoce, keď niesol Jezuliatko v procesii a vložil ho do jasličiek. Jeho životopisec o tom píše: „Kto videl tohoto už starnúceho kňaza kľačať na holej dlažbe pred Jezuliatkom, položeným na slame, počul jeho vrúcne modlitby a videl jeho svätou radosťou prežiarenú tvár, ten nikdy nezabudne na tento zážitok.“

P. Arnold spojil svoj život s Božím Slovom, Ježišom Kristom a chcel, aby všetci ľudia spoznali, že plnosť života dosiahnu iba keď urobia to isté: uveria v Ježiša Krista a spoja s ním svoj život. S touto radostnou zvesťou posielal misionárov do celého sveta.

Aplikácia:
Dnes si chcem na príhovor sv. Arnolda hlbšie uvedomiť, že Boh aj z lásky ku mne poslal na svet svojho Syna.

Pomodlím sa za šírenie evanjelia po celom svete.

Zdroj:verbisti.sk