Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

S veľkou radosťou v srdci sa chcem s Vami všetkými podeliť so svojím šťastím. Pán Boh mi dal pocítiť, aké to je, keď mu dovolíme, aby On napĺňal naše srdce. Po dlhom období prípravy mi prejavil veľkú lásku a dôveru a tak sme si 6. októbra 2018 zopakovali svoje ÁNO, tentoraz už navždy.

Som veľmi šťastná. Prijal ma medzi služobnice Jeho Svätého Ducha. Dôverujúc v Jeho milosť, dobrotu a vedenie, vydávam sa na dobrodružnú cestu života s Pánom.  Keď som prvý krát začula volanie k zasvätenému životu, bolo to zároveň volanie k deleniu sa s láskou a životom so všetkými, ktorých mi pošle do cesty. Aj teraz Ho prosím o milosť, aby som svojim životom vždy ukazovala na Neho a stala sa nástrojom na šírenie radostnej zvesti evanjelia.

Deň skladania mojich doživotných rehoľných sľubov bol pre mňa plný lásky, radosti a Božieho požehnania. Slávnosť sa konala v kaplnke nášho provinciálneho domu v Ivanke pri Nitre. Hlavným celebrantom bol p. Marek Poláček, SVD. Už od mladosti ma oslovuje Máriin magnifikat, ktorým oslavuje Boha, preto som si na liturgiu vybrala práve túto časť evanjelia. Pre mňa je Panna Mária krásnym príkladom toho, čo Pán Boh môže urobiť s človekom, ktorý mu úplne otvorí svoje srdce. Páter Marek v homílii vyzdvihol i Máriinu vernosť v období, keď Boh “mlčal“. Napriek obdobiam ticha však počas celého života mohla pozorovať Jeho stopy, že je stále s ňou. Máriin chválospev zaznel, keď išla navštíviť svoju príbuznú, ktorá bola celý život neplodná, ale v pokročilom veku čakala dieťa. V tej dobe bola žena bez detí na okraji spoločnosti. Mária bola citlivá a vedela objavovať krásu a dobro v iných, lebo poznala tú svoju. Vedela, že celá jej hodnota je v tom, že je dcérou Otca. Týmto zároveň p. Marek vyzval aj nás, aby sme nasledovali Máriu. Poznali vlastnú hodnotu a uvedomovali si, že každý jeden človek je milované Božie dieťa.

Po homílii nasledovalo samotné skladanie doživotných sľubov. Bola to pre mňa veľmi hlboká skúsenosť a prosím Pána o silu ostať mu verná v dobrom i zlom. Ako symbol úplného zasvätenia sa Bohu som dostala prsteň s obrazom Ducha Svätého a nápisom: „Buď pozdravený nebeský ženích.“ Nakoniec mi kňaz požehnal misijný kríž, spolu s vyhlásením môjho misijného určenia, ktorým je slovenská provincia. Moja prvá misijná cesta by mala viesť do Českej republiky, ktorá je spolu s Maďarskom súčasťou slovenskej provincie. Po svätej omši sme strávili ešte príjemný čas pri slávnostnom obede a ako na každej dobrej slovenskej svadbe nesmel chýbať ani tanec.

Moje drahé spolusestry, rodina, priatelia a známi. Každému z Vás ďakujem za všetky Vaše modlitby, obety a akúkoľvek podporu, ktorou ste ma na ceste môjho povolania sprevádzali. Tiež som nesmierne vďačná Pánu Bohu i Vám za krásnu slávnosť a za všetku lásku a úsilie, ktoré ste na to vynaložili. Teraz je čas žiť to čo som sľúbila a uvedomujem si, že to nejde bez Božej milosti, ale tiež bez vzájomnej ľudskej podpory. Preto Vás i naďalej prosím o modlitby. Ešte raz za všetko ďakujem. Nech Vás sám Pán Boh štedro odmení.

S láskou                                               sr. Jozefína, SSpS


Fotografia