Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Deň slávnosti Zoslania Ducha Svätého, náš veľký sviatok, sme začali rannou modlitbou – prosili sme o dary Ducha Svätého aj modlitbou chválospevu v deviatich jazykoch.

Nasledovala slávnostná svätá omša a v radosti a vďačnosti prežitý deň. Na večernú modlitbu sme pozvali našich ľudí z farnosti, ktorí k nám chodievajú na sv. omšu, spolu s celými rodinami a samozrejme aj našich klientov Domova sv. Jozefa. Začali sme spoločnou modlitbou – adoráciou. Spoločne sme Pánovi spievali a prosili sme o Ducha Svätého pre všetkých ľudí – modlitbu predniesli starší, deti, rodičia aj zasvätení. Následne sme sa zišli v záhrade na spoločnú večeru. Rozprávali sme sa a hrali - s deťmi (VYBÍJANÚ?), futbal s rodičmi. Stretli sme sa tak v jednoduchosti, bez nejakého zvláštneho programu, ale vnímali sme, že sa cítime spolu dobre a že v tejto jednoduchosti a spontánnosti prežívame radosť zo spoločenstva. Na záver sme spoločne poďakovali Pánovi za prežitý čas.

 ----

Aké by to bolo, Pane, stretnúť Ťa... napríklad pri studni spolu so Samaritánkou? Alebo v Zachejovom dome? Alebo byť s Tebou v Jeruzaleme pri Ovčej bráne spolu s chorým? Alebo byť pri Tebe dennodenne spolu s učeníkmi?

A predsa – aj dnes ma takto stretávaš, aj dnes si takto so mnou...ba ešte bližšie, plnšie... lebo už si dokonal dielo vykúpenia...a dal si mi svojho Ducha.

-Tu som, Pane. Ďakujem Ti, že si ma povolal. Nevidím cestu predo mnou. Taktiež nepoznám samu seba, a aj keď si myslím, že nasledujem Tvoju vôľu, neznamená to, že som s ňou v zhode. Napriek tomu Ty vieš, že Ťa túžim nasledovať a verím, že moja túžba po Tebe je mojou a Tvojou radosťou. Táto túžba je Tvojím darom, je hlboko v mojom srdci a tiež vo všetkom, čo robím. Naplň ma svojím Svätým Duchom.

-Tu som, Pane. Ďakujem Ti za všetky tie dni, ktoré si mi dal prežiť. Za tých, ktorých si mi poslal, ktorí spolu so mnou putovali. Viem, čo je to niesť ťarchu života – spoznala som, čo je to radosť a čo je to utrpenie a bolesť. Ony sú súčasťou života. Môžeš mi dať zdravie alebo chorobu, môžeš môj život predĺžiť alebo skrátiť. Môžeš mi dať zajtra viac sily alebo menej sily. V tom všetkom Ti chcem ďakovať a slúžiť. Naplň ma svojím Svätým Duchom. 

-Tu som, Pane. Ďakujem Ti za mojich rodičov a všetkých okolo mňa, ktorí sa o mňa starajú. Ďakujem Ti, že ma berú vážne, keď niečo hovorím, a počúvajú ma. Sú v mojej blízkosti, keď ich potrebujem. Nie vždy im rozumiem, neviem, prečo mám urobiť to či ono, čo odo mňa chcú, ale Ty vieš, že sa snažím. Chcela by som im byť na radosť...a hocikedy ich len tak rozosmiať či potešiť. Naplň ma svojím Svätým Duchom.

-Tu som, Pane. Ďakujem Ti, že si mi dal rodičovské srdce. Zveril si mi rodinu, o ktorú sa starám. Vieš, akú radosť mi robí byť matkou a dávať život. Niekedy som unavená, dolieha na mňa všetko to, čo ľudia okolo mňa očakávajú a vyžadujú, doliehajú na mňa rôzne náročné situácie. Verím, že aj toto všetko je plodné, že aj ťažkosti majú v sebe zárodok života – posúvajú život dopredu a rozširujú ho o lásku. Naplň ma svojím Svätým Duchom.

 - Pane, stvoril si ma, aby som niečo konkrétne urobil, dal si mi konkrétnu úlohu, ktorú si nedal nikomu inému. Mám svoju misiu. Nemusím sa ju nikdy v tomto živote dozvedieť, ale bude mi to povedané v tom ďalšom. Mám konať dobro, mám konať Tvoje dielo. Preto Ti budem dôverovať. Kdekoľvek som a čokoľvek sa deje. Dávam Ti svoj život, Pane...a Ty ma naplň svojím Duchom.

Príď, Duchu Svätý!

 sr. Miroslava Mária, SSpS