JPIC

Spravodlivosť, pokoj a integrita stvorenia 

– naša misia dnes

Ako Misijné sestry služobnice Ducha Svätého sme povolané do služby životu na miestach, kde sa nachádzame – v duchu našej trojičnej spirituality a charizmy. 

Zvolili sme si život a túžime mať ho v hojnosti, prežívať ho spravodlivo, v pokoji a jednote s celým stvorením. Naša realita nás však denne konfrontuje a stavia pred nové výzvy. Ak chceme naplno žiť naše povolanie a byť autentickými svedkami Krista dnes, potrebujeme vidieť a poznať realitu. Pravdivo a v duchu viery identifikovať našu situáciu a korene nespravodlivosti. Nebáť sa konfrontovať nové výzvy, plánovať, ale aj hodnotiť naše angažovanie sa. Každá z nás zasvätila svoj život službe Bohu a ľuďom. Vrastanie do Krista a pozeranie Jeho očami je celoživotným procesom. 

Čo mal Boh na mysli, keď tvoril svet? Prečo nás povoláva? Rôznymi spôsobmi nám dáva poznať svoje zámery. Tvorí originálne, avšak povoláva do spoločenstva. Spoločenstvo je základným princípom vesmíru. Je však aj najkrehkejšie a najviac zraniteľné. Spravodlivosť, pokoj a jednota so stvorením sú nevyhnutnou podmienkou pokroku a vývoja. A do reality narušených vzťahov, zneužívania moci, utláčania a sebectva aj dnes Stvoriteľ vysiela svoje Slovo. Povoláva nástroje na šírenie a obnovu pokoja, spravodlivosti a na záchranu zeme. Toto povolanie zahŕňa všetky oblasti života človeka, počnúc nadšením z nekonečnej múdrosti Boha v stvorení, po uvedomenie si vlastnej reality (osobnej, komunitnej i svetovej).

Spravodlivosť, pokoj a integrita (jednota) stvorenia nie sú nové ani neznáme veci. Je to spôsob života, ktorý nás robí vnímavými na znamenia našej doby. Spôsob života, ktorý dokáže rozoznávať korene nespravodlivosti a popri charite zasadzovať sa i za riešenie ich príčin. To je údel a spôsob života prorokov. Vidieť a nebáť sa riskovať. Spravodlivosť vidí utláčaného i utláčateľa. A láska hľadá spôsoby na obnovu pokoja. Spravodlivosť, pokoj a integrita so stvorením je spôsob nášho zasvätenia sa. Boh – Emanuel nám dáva istotu a uschopňuje nás budovať životodárne vzťahy k Nemu, k sebe, k blížnemu a k stvoreniu. Žiť spravodlivo znamená budovať a obnovovať životodárne vzťahy tam, kde sa nachádzame. Naša spiritualita je spiritualitou vzťahov. Čerpáme z osobného presvedčenia a skúsenosti, že sme milované a povolané milovať. Naši zakladatelia odpovedali na toto povolanie a úplne  odovzdali svoje životy, aby napĺňali sen o Božom kráľovstve spravodlivosti a pokoja. Ich viera, láska a oddanosť Bohu nás inšpirujú dodnes. Vo svojej dobe boli otvorení pre úplne nové formy šírenia misijného diela, ktoré sa dodnes uplatňujú. Skutočne, láska je vynaliezavá. Netreba však vždy začínať nové veci, ale to, čo robíme, robiť zodpovedne, adekvátne našej realite a našim možnostiam. 

Ježiš – náš vzor – nám odhalil sen Boha. Ako Dobrý Pastier má túžbu po jednote. Po inkluzívnej komunite, ktorá nikoho nevylučuje a dokáže sa radovať v Duchu. Cítime to ako podstatu misií – ohlasovať a budovať Božie kráľovstvo -  ako inkluzívne spoločenstvo. Najskôr v našich vlastných srdciach, komunitách, v prostredí a medzi ľuďmi. 

Spravodlivosť, pokoj a integrita stvorenia je spôsob, akým koná Ježiš. Nenásilne, opravdivo načúvajúc potrebám človeka. Je to spôsob života, ku ktorému aj nás inšpiruje Duch Svätý:  vedome a celým bytím orientovať sa na spravodlivosť a prinášať pokoj tam, kde sa nachádzame. Využívať nástroje, ktoré máme k dispozícii, spájať svoje sily, spolupracovať a vzájomne sa podporovať je účinný spôsob ohlasovania plnosti života.

Sr. Pia, SSpS