Misie vo svete

             „Radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Kristom. Tí, ktorí sa ním nechajú zachrániť, sú oslobodení od hriechu a smútku, od vnútorného prázdna a izolácie. S Ježišom Kristom sa rodí a znovuzrodzuje radosť.“  Svätý Otec František, Evangelii Gaudium

             Všetci sme pozvaní rozdávať radosť z poznania Ježiša Krista a deliť sa o ňu všade tam, kde sme - vo svojom okolí, v rodine, v škole, v práci. Dnešná doba je zvlášť charakteristická duchovným a citovým vyprázdnením. Každý z nás je povolaný byť misionárom a svojím životom ohlasovať Svetlo sveta, Ježiša Krista. Môžeme byť svedectvom toho, že Boh je Láska a že miluje každého bez rozdielu.

             Ježiš počíta s Tebou vytvárať také vzťahy, ktoré posilňujú život, prinášajú pokoj a nádej.

             Údaje z roku 2020 ukazujú, že súčasná svetová populácia zahŕňa 7 741 642 000 ľudí. Počet katolíkov na celom svete je 1,285 miliardy, čo predstavuje 16,6 % celkovej populácie ľudstva.

             Spoločne sa modlime:

Bože náš Otec,
Ty nám zjavuješ
svoju nesmiernu lásku cez Tvojho syna Ježiša Krista,
ktorý prišiel na našu zem, aby nás zachránil.
My to už vieme,
ale ešte stále sú milióny ľudí,
naši bratia, ktorí Ťa nepoznajú.
Dnes, Ťa prosíme za všetkých,
ktorí v nevedomosti čakajú na tvoj príchod.
Duch Svätý, Ty, ktorý prebývaš v nás,
pomôž nám byť misionármi
a požehnaj tých, čo zanechali všetko,
aby Ťa nasledovali osobitným spôsobom.
Sprevádzaj ich a pomáhaj im 
pri ohlasovaní tvojho evanjelia lásky.

Mária, Hviezda novej evanjelizácie,
zapáľ v našich srdciach misionárskeho ducha 
a požehnaj svojou láskou
všetkých ľudí dobrej vôle. Amen.