„Komunikovať rodinu“

Vatikán 23. januára (RV) „Komunikovať rodinu: privilegované miesto stretnutia v nezištnosti lásky.“ Toto je téma posolstva Svätého Otca Františka pre 49. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Cirkev ho slávi v siedmu veľkonočnú nedeľu, tohto roku to bude 17. mája.


Pri príležitosti zajtrajšieho sviatku sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, ktorý je patrónom žurnalistov, sa dnes v sídle Tlačového strediska Svätej stolice konala tlačová konferencia, na ktorej bolo posolstvo predstavené. Okrem Mons. Claudia Mariu Celliho, predsedu Pápežskej rady pre spoločenské komunikačné prostriedky, na konferencii vystúpil manželský pár Chiara Giaccardiová a Mauro Magatti, ktorí vyučujú komunikáciu a sociológiu na Katolíckej univerzite Božského Srdca v Miláne.

Aktuálne posolstvo vychádza z kontextu prebiehajúceho synodálneho procesu venovaného rodine, medzi ukončenou mimoriadnou synodou a budúcou riadnou synodou, ktorá sa bude konať v októbri. Ide o „posolstvo o úzkom vzťahu medzi rodinou a komunikáciou“ – povedal Mons. Celli. Podľa jeho slov je dôležité poukázať hneď v úvode na to, čo hovorí pápež na konci tohto posolstva, keď konštatuje, že rodina „nie je predmetom komunikovania formou určitej mienky, ani terénom na zvádzanie ideologických bojov“.

„Médiá majú niekedy tendenciu prezentovať rodinu, akoby bola abstraktným modelom, ktorý možno prijať či odmietnuť, brániť ho alebo atakovať, a nie konkrétnou realitou, ktorú treba žiť, alebo ako keby bola ideológiou niekoho proti niekomu inému, a nie miestom, kde sa všetci učíme, čo znamená komunikovať v láske, ktorú prijímame a dávame.“ Z týchto slov pápeža podľa Mons. Celliho vyplýva zásadne pozitívne posolstvo, že rodina predstavuje veľký zdroj, a nie len problém alebo inštitúciu v kríze.

Predseda Pápežskej rady pre spoločenské komunikačné prostriedky poukázal na opravdivý ľudský rozmer komunikácie v pápežovom posolstve, citujúc niekoľko kľúčových vyjadrení:
- „rodina je prvým miestom, kde sa učíme komunikovať“
- „komunikácia ako dialóg, ktorý sa spája s rečou tela“
- „lono matky je prvou školou komunikácie skrze počúvanie a telesný kontakt“
- „medziosobné stretnutie (matka – dieťa) je našou prvou skúsenosťou komunikácie“

Aj rodina je podľa Svätého Otca v istom zmysle „lonom“, v ktorom sa učíme komunikovať v širšom kontexte rozličných pohlaví a rozličných generácií. Mons. Celli upozornil tiež na samostatnú časť posolstva venovanú modlitbe ako „základnej forme komunikácie“, ktorú objavujeme a rozvíjame v prostredí rodiny. „Rodina sa predovšetkým spája so schopnosťou objať sa, podporovať sa, sprevádzať sa, dešifrovať pohľady a mlčanie, smiech a plač, medzi ľuďmi, ktorí si nevybrali jeden druhého, a predsa sú tak dôležití jeden pre druhého...“ Práve rodina nám umožňuje pochopiť, čo je vlastne komunikácia v zmysle vytvárania ‚blízkosti‘. A táto ‚blízkosť‘ nemá vo svojom zábere iba členov rodiny.

Zaujímavé je podľa arcibiskupa Celliho v tejto súvislosti chápanie ‚odpustenia‘ ako ‚dynamiky komunikácie‘. Komunikácia, ktorá sa vykoľajila a rozpadla, sa skrze vyjadrenie ľútosti a jej prijatie môže obnoviť a rásť. Svätý Otec vo svojom posolstve píše takto: „V rodine, viac než kdekoľvek inde, sa pri spoločnom prežívaní každodennosti zakúšajú limity, limity vlastné i tých druhých, veľké aj malé problémy spolužitia, vzájomného porozumenia. Neexistuje žiadna dokonalá rodina, ale nesmieme sa báť nedokonalosti, krehkosti, ani konfliktu. Treba sa naučiť konštruktívne sa s nimi konfrontovať. Preto rodina, v ktorej sa aj popri vlastných obmedzeniach a hriechoch ľudia majú radi, sa stáva školou odpustenia.“

Veľká časť v posolstve Svätého Otca k svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov je venovaná moderným médiám a ich vplyvu na komunikáciu v rodine a medzi rodinami. Tieto médiá jej môžu brániť, ale aj jej napomáhať. Dotýka sa tiež známeho rizika uzatvárania sa detí alebo dospievajúcich, ktorí tak zostávajú izolovaní vo virtuálnom svete. Posolstvo tiež pripomína, že mladí, a nielen mladí, sú povolaní vydávať svedectvo o Kristovi aj v digitálnom prostredí, napríklad v sociálnych sieťach.

P:3, 23. 01. 2015 15:34, ZAH

Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk)http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150123040

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie