Trojdnie k úcte Svätého Arnolda Janssena

Dnes, keď sa končí vianočné obdobie a v liturgii prechádzame do cezročného obdobia a ponárame sa pomaly do bežného života. Cítime sa byť osviežení nielen slávením sviatku Ježišovho krstu, ale aj rokom, v ktorom sme svoj zrak viac upriamili na spoločenstvo s našou Kongregáciou. Pred nami je sviatok svätého Arnolda Janssena, na ktorý by sme sa chceli vnútorne pripraviť.

Začneme tým, že vstúpime do nášho srdca: Chceme vidieť zmeny v našom živote? Chceme sa stať efektívnejšími nástrojmi evanjelia? Pozrime sa na Ježiša a prosme jeho Ducha, aby si v našich srdciach vytvoril svoj chrám.

Predstavme si, že aj nám sa otvára nebo. Pán je vždy pripravený obnoviť nás vo svojom Duchu a použiť si nás pre svoju misiu. Sme povolaní byť svetlom a soľou pre ľudí okolo nás. Pán chce, aby cez nás žiarila jeho láska a pravda, aby ostatní videli dobrotu a pravdu Božieho posolstva spásy. Poprosme Pána, aby nás naplnil svojím Svätým Duchom, aby sme mohli vyžarovať radosť z evanjelia tým, ktorí sú okolo nás.

„Pane, naplň ma svojím Duchom Svätým a rozžiar moje srdce radosťou evanjelia. Nech nachádzam radosť v tom, že Teba môžem potešiť, ako Ty si nachádzal radosť v tom, že môžeš potešiť svojho Otca.“

Veni Creator / Hymnus k Duchu Svätému

 

1.deň: Arnold Janssen sa odovzdáva Duchu Svätému

Sv. Arnold sa úplne odovzdal vedeniu Ducha Svätého, aby plnil úlohy, ktoré mu zveril Boh.

 „Úplne som sa zasvätil Duchu Svätému, moje telo, aj moju dušu. Prosím od neho milosť, aby som spoznal veľkosť jeho lásky a aby som pre neho žil a zomrel. Verím, že On mi pomôže žiť oslobodený od hriechu a dokonale plniť jeho svätú vôľu.“

Prosme Boha, aby nás naplnil ovocím Ducha Svätého, aby sme podľa príkladu svätého Arnolda mohli byť tiež otvorení vanutiu toho istého Ducha v našich životoch.

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov 2: 1-13

Uvažujúc nad textom, uvádzame niektoré myšlienky sv. Arnolda:

* „Duch Svätý dokončuje Kristovo dielo tým, že oživuje Cirkev, umožňujúc jej byť kanálom pravdy              a darcom života, najmä prostredníctvom sviatostí, ktoré sú zdrojom spásy.“ (Pauza)

* „Duch Svätý bude neustále zasahovať do dejín ľudstva, pokiaľ ho budeme pravidelne vzývať.“(pauza)

* „Čím viac uctievame Ducha Svätého, tým viac sa stávame hodnými Božej milosti.“ (Pauza)

* „Duch Svätý je veľkým zdrojom lásky, v ktorom Boh miluje seba a svet. Božia láska sa vlieva do našich sŕdc prostredníctvom toho istého Ducha. “(Pauza)

Chválospev: Benediktus/Danielov chválospev

Prosby:

Po reflexii nad Božím slovom sa modlime k Bohu Otcovi, Synovi a Duchu Svätému. Po každej modlitbe budeme opakovať: Buď zvelebený.

Prosby:

 1. Duch Svätý, Láska Otca a Syna, ktorá prorokom umožnila hovoriť. R
 2. Duch Svätý, Láska Otca a Syna, ktorého zostúpením sa Mária stala Matkou. R
 3. Duch Svätý, Láska Otca a Syna, ktorého pomazaním sa stal Ježiš Mesiášom a Prorokom. R
 4. Duch Svätý, Láska Otca a Syna, ktorú nám dal Boh prostredníctvom našich modlitieb. R
 5. Duch Svätý, Láska Otca a Syna, ktorého nám Boh prisľúbil ako Zástancu. R

(Môžu sa pridať ďalšie vaše vlastné prosby)

PRAX: V čom je svätý Arnold pre mňa inšpiráciou v každodennom živote?

A teraz sa modlime, ako nás naučil náš Pán: Otče náš...

 

Záverečná modlitba:

Bože Otec, Syn a Duch Svätý, ďakujeme ti:

 • za dar povolania svätého Arnolda, ktorý nasledoval Tvojho Syna, Božie slovo, a ohlasoval evanjelium všetkým ľuďom
 • za dar tvojho Ducha, ktorý ho naplnil veľkou láskou k Tvojmu Synovi a pozval ho, aby sa úplne zasvätil Tvojmu kráľovstvu lásky, pokoja a spravodlivosť
 • za dar misionárskeho svedectva svätého Arnolda, muža veľkej viery, nádeje a lásky

 

Bože, Otec, Syn a Duch Svätý, prosíme ťa:

 • o Arnoldov misijný zápal, aby sme mohli ísť k tým, ktorí ešte nepoznajú Ježiša Krista
 • o Arnoldov zápal pre Božie slovo, ktorý zjednocuje srdcia všetkých ľudí
 • o Arnoldovu nádej, vytvárať v jednom Duchu jednotu s celým stvorením
 • o Arnoldovo nadšenie napodobňovať Ježiša, ktorý dal seba samého v Eucharistii, ako prejav svojej nekonečnej lásky k svetu
 • o Arnoldovu túžbu, keď sa modlil: „Pred svetlom slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery a nech žije srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí.“ Amen

© SVD VADEMECUM; http://www.spiritualelementblog.wordpress.com


Možno zakončiť piesňou 

 

Deň 2: Arnold Janssen: Šírenie Božieho Slova


Svätý Arnold bol hlboko zamilovaný do Božieho slova. Snažil sa všetkými možnými spôsobmi zasievať toto slovo medzi rôznymi národmi a kultúrami. Podľa príkladu Ježiša aj Arnold otváral svoje srdce pôsobeniu Ducha Svätého v jeho živote. Nechal, aby toto slovo prinieslo v ňom ovocie.

Vhodná pieseň

Božie Slovo Skrze zasieval skrze intenzívnu misijnú činnosť, čím umožnil mnohým ľuďom poznať a byť živenými evanjeliom Ježiša Krista. Ďakujeme k Bohu za dar svätého Arnolda Janssena, ktorý naplnený horlivosťou za Božie slovo, odovzdával toto slovo prostredníctvom svojho vlastného misionárskeho života.


 Čítanie z evanjelia podľa Lukáša 8, 4-16

 Pri úvahách o texte uvádzame niekoľko myšlienok sv. Arnolda o jeho vlastnom prežívaní tohto Božieho slova.

* Vo svojich vlastných duchovných spisoch Svätý Arnold zdôraznil: „Aké hlboké sú myšlienky Svätého písma. Práve vo Svätom Písme môžu členovia Spoločnosti spoznať a hlboko uctievať Bože Slovo. Potom sa tiež sami stanú učiteľmi, ktorí sa zdieľajú s ostatnými s tým, čo sa sami dozvedeli.“

* V prvom pravidle misijného domu Svätý Arnold napísal: „Poznať Božie slovo znamená poznať toho, ktorý je Božím Slovom. Poznať Syna, Božie Slovo, ktoré sa stalo telom je Dobrá zvesť Ježiša Krista.“


Úvaha: Akú novú inšpiráciu môžem čerpať pre môj každodenný život z lásky svätého Arnolda k Slovu? (Môžeme sa pozdieľať so slovom alebo vetou)


Akýkoľvek žalm chvál:  Ž 27; 56; 117; 139 atď.


Prosby:
Po prečítaní a premýšľaní nad Božím slovom sa modlime k Bohu, Otcovi, Synovi a Duchu Svätému na orodovanie svätého Arnolda, aby sa Božie slovo stalo živým v našich srdciach.

Po každej modlitbe budeme opakovať: Vzdávame Ti vďaku za Tvoje slovo života

 1. Bože náš Otče, tvojím slovom si stvoril všetko, čo existuje. R
 2. Boh ako Boží Syn, oznámil si dobrú zvesť o kráľovstve. R
 3. Bože, Duchu Svätý, naďalej zjavuješ Ježišove slová. R
 4. Jeden Boh, Najsvätejšia Trojica, vybral si si svätého Arnolda, aby rozsieval Ježišovo slovo po celom svete. R

(Môžu sa pridať ďalšie prosby.)

A teraz sa modlime, ako nás naučil náš Pán: Otče náš...

 

Záverečná modlitba:


Bože Otec, Syn a Duch Svätý, ďakujeme ti:

 • za dar povolania svätého Arnolda, ktorý nasledoval Tvojho Syna, Božie slovo, a ohlasoval evanjelium všetkým ľuďom
 • za dar tvojho Ducha, ktorý ho naplnil veľkou láskou k Tvojmu Synovi a pozval ho, aby sa úplne zasvätil Tvojmu kráľovstvu lásky, pokoja a spravodlivosť
 • za dar misionárskeho svedectva svätého Arnolda, muža veľkej viery, nádeje a lásky

 

Bože, Otec, Syn a Duch Svätý, prosíme ťa:

 • o Arnoldov misijný zápal, aby sme mohli ísť k tým, ktorí ešte nepoznajú Ježiša Krista
 • o Arnoldov zápal pre Božie slovo, ktorý zjednocuje srdcia všetkých ľudí
 • o Arnoldovu nádej, vytvárať v jednom Duchu jednotu s celým stvorením
 • o Arnoldovo nadšenie napodobňovať Ježiša, ktorý dal seba samého v Eucharistii, ako prejav svojej nekonečnej lásky k svetu
 • o Arnoldovu túžbu, keď sa modlil: „Pred svetlom slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery a nech žije srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí.“ Amen

© SVD VADEMECUM; http://www.spiritualelementblog.wordpress.com

 

Deň 3: Misia Arnolda Janssena  ísť do celého sveta


Ježišovo misijné poslanie ísť do celého sveta a ohlasovať Radostnú zvesť, ktorú adresoval apoštolom,  pomaly nachádzalo miesto i v živote svätého Arnolda. A nakoniec prinieslo veľké ovocie. Ďakujeme Bohu za dar svätého Arnolda, ktorého srdce bolo naplnené neutíchajúcou túžbou po misii. Svätý Arnold sa stal jedným z jeho najväčších podporovateľov tohto misijného poslania, ktoré dal Ježiš svojej Cirkvi.Vhodná pieseň


Čítanie zo Skutkov apoštolov 13, 1-14


Uvažujúc nad textom, uvádzame niektoré myšlienky sv. Arnolda o misijnom poslaní, ktoré je úlohou danou celej Cirkvi:


* „Nech sa svätému a nesmrteľnému Bohu čím častejšie klaniame v adorácii po celom svete.

Nech všetci ľudia a národy prídu k láske a poznaniu Jeho svätého mena. “(Pauza)


* „Misionári sú vyslancami Božej lásky. Sú povolaní šíriť kráľovstvo Božej lásky, kdekoľvek ešte neexistuje. “ (Pauza)


* „Základný a konečný cieľ Božej Cirkvi tu na zemi je úloha šíriť vieru.“ (Pauza)


* „Ohlasovanie Radostnej Zvesti je prvým a najvyšším prejavom lásky k blížnemu.“ (Pauza)


* „Misionár nie je svetlo, ale ten, ktorý svetlo zjavuje a tým je Kristus.“ (Pauza)


Misijný príbeh  alebo výzva k misii

 


Prosby:

Po rozjímaní nad Božím slovom si pripomeňme, že naším krstom a zvlášť naším rehoľno – misionárskym povolaním sme boli pozvaní, aby sme pomáhali pri poslaní Ježiša a
Ducha Svätého.

 

Po každej modlitbe budeme opakovať: Obnov naše misionárske zasvätenie

 

 1. Všetci sme boli pokrstení v jednom Duchu. Modlime sa, aby sme vytvárali jednotu v rozmanitosti národov. R
 2. Sme Ježišove učeníčky v Misijnej kongregácii služobníc Ducha Svätého. Modlime sa, aby sme žili dar viery vytvárajúc jedno multikultúrne a medzinárodné spoločenstvo vedené tým istým Duchom. R
 3. Pri krste sme prijali Ducha Svätého. Modlime sa, aby sme sa zúčastňovali na apoštolskej a misijnej činnosti Cirkvi. R
 4. Svedectvo a odhodlanie Arnolda nás vyzýva, aby sme zdieľali vieru s inými kultúrami a spoločenstvami. R /


(Môžu sa pridať ďalšie vaše vlastné prosby)

 

PRAX: Nájdime si čas stráviť kontemplatívny rozhovor s naším zakladateľom pred jeho sviatkom

A teraz sa modlime, ako nás naučil náš Pán: Otče náš...


Záverečná modlitba:


Bože Otec, Syn a Duch Svätý, ďakujeme ti:

 • za dar povolania svätého Arnolda, ktorý nasledoval Tvojho Syna, Božie slovo, a ohlasoval evanjelium všetkým ľuďom
 • za dar tvojho Ducha, ktorý ho naplnil veľkou láskou k Tvojmu Synovi a pozval ho, aby sa úplne zasvätil Tvojmu kráľovstvu lásky, pokoja a spravodlivosť
 • za dar misionárskeho svedectva svätého Arnolda, muža veľkej viery, nádeje a lásky

 

Bože, Otec, Syn a Duch Svätý, prosíme ťa:

 • o Arnoldov misijný zápal, aby sme mohli ísť k tým, ktorí ešte nepoznajú Ježiša Krista
 • o Arnoldov zápal pre Božie slovo, ktorý zjednocuje srdcia všetkých ľudí
 • o Arnoldovu nádej, vytvárať v jednom Duchu jednotu s celým stvorením
 • o Arnoldovo nadšenie napodobňovať Ježiša, ktorý dal seba samého v Eucharistii, ako prejav svojej nekonečnej lásky k svetu
 • o Arnoldovu túžbu, keď sa modlil: „Pred svetlom slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery a nech žije srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí.“ Amen

© SVD VADEMECUM; http://www.spiritualelementblog.wordpress.com

Modlitby sú tu väčšinou prevzaté z SPIRITUAL ELEMENT WITHIN US.  Wordpress.com. Možno prispôsobiť potrebám komunity.

Autor: Sr. Eden Panganiban, SSpS - PHN

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie