Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Cirkev je vo svojej podstate misionárska. Každý kresťan je teda misionárom, šíriteľom Evanjelia tam, kde je: či už vo svojej rodine, na pracovisku, na ulici...

Pán Ježiš si však niektorých kresťanov povoláva výhradne do služby Evanjelia, a oni opúšťajú svoju vlasť, svoju rodinu, svoju kultúru a idú ohlasovať Evanjelium slovom, skutkom a príkladom života všade tam, kde Ježiša Krista a Jeho vykupiteľské dielo ešte nepoznajú. Misijná nedeľa je deň, kedy si pripomíname túto misijnú charizmu Cirkvi a naše poslanie byť misionármi, a kedy zvlášť pamätáme na tých, ktorí na misijnom poli pracujú v prvých líniách. Farnosť svätých Cyrila a Metoda v Piešťanoch sa rozhodla pripraviť sa na tento deň tým, že zorganizovala Misijný týždeň, počas ktorého pozývala misionárov a misijné sestry z rôznych misijných kongregácií, aby sa s farníkmi podelili o svojej misijnej činnosti a skúsenosti.

 Náš deň bol pondelok, 16. októbra 2017. Keďže práve v ten deň bol aj liturgická spomienka na svätú Margitu Máriu Alacoque, misionárku lásky Božského Srdca Ježišovho, vyzdvihol kaplán, Mgr. Ľuboš Matúš, vo svojom príhovore k farníkom práve tú lásku, ktorá zapálila nie len srdce Margity Márie Alacoque, ale aj srdcia mnohých iných ľudí, ktorí túto lásku rozdávali ďalej. Medzi nimi bol aj sv. Arnold Janssen, zakladateľ našej Kongregácie. Jeho túžba, „aby všetci ľudia poznali a milovali Svätého Trojjediného Boha“, ho viedla k tomu, aby zhromaždil a pripravil mladých mužov a ženy, ktorí sa cítili a cítia povolaní ísť a šíriť Evanjelium vo svete.

 Pred svätou omšou sme sa s farníkmi pomodlili misijný ruženec, pri ktorom sme pamätali na misionárov a misijnú činnosť na všetkých piatich kontinentoch sveta. Po svätej omši sa sestra Viera Klabníková podelila s farníkmi o svojej misijnej činnosti v Juhoafrickej republike.

 A nás potešila a povzbudila skutočnosť, že kresťania majú záujem dozvedieť sa viac o šírení Evanjelia vo svete a o tom, čo všetko musia misionári a misijné sestry pri tomto poslaní prekonávať, a ako ich Božia milosť sprevádza.   sr. Mária F.


 Fotografia

001
004
  • 001
  • 004
  •