Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Slávnostný  ruženec  za misie.

1.Tajomstvo: Zmŕtvychvstanie Pána

 Pane, ako hlboko si neraz zakopaný v našom srdci. Ako hlboko Ťa pochovávame, aby si nám nezasahoval do nášho života a niečo od nás chcel. Prosíme Ťa, povstaň z mŕtvych v každom z nás, chceme žiť plnohodnotný život s Tebou, milovať Teba a bratov naokolo, byť šťastní a Tvojou radosťou napĺňať aj srdcia ostatných ľudí, aby svet uveril, že si naozaj vstal z mŕtvych a žiješ v nás.

  • Prvý desiatok obetujeme za všetky deti sveta, ktoré trpia a špeciálne za deti afrického kontinentu.

2.Tajomstvo: Nanebovstúpenie Pána

 Pane, krátko pred tým, ako si sa vzniesol do Neba, povedal si jednu dôležitú vetu: „ Choďte do celého sveta, učte všetky národy, krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ Dnes nám opakuješ to isté. Prosíme Ťa vyzbroj nás svätým Duchom, aby sme boli Tvojim učeníkmi, apoštolmi a misionármi všade tam, kde sa nachádzame.

  • Druhý desiatok obetujeme za všetkých chudobných, najmä za bezdomovcov a chudobné rodiny v Južnej a Severnej Amerike.

 3.Tajomstvo: Zoslanie Ducha Svätého

 Pane, keď zošleš Svojho Ducha, všetko bude pretvorené, spieva aj žalmista a my pridávame:

naplň nás Jeho darmi múdrosti, rozumu, sily, nábožnosti, rady, odvahy a bázne Božej, aby, vedení Tvojím Duchom, robili sme tento svet ľudskejší, znesiteľnejší a viac podobný Tvojmu obrazu.

  • Tretí desiatok obetujeme za mladých ľudí bez zmyslu života, závislých na drogách, za mladé dievčatá donútené k prostitúcii na celom svete, špeciálne však na našom európskom kontinente.                                                                                                                                                                                                                                             4.Tajomstvo: Nanebovzatie Panny Márie

„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“

Bože, Ty si zachoval nielen Máriino srdce v neporušenej čistote, ale aj jej pozemské telo si uchránil pred porušením. Prosíme Ťa, chráň aj naše srdcia a telá v čistote, aby sme boli Tvojimi dôstojnými príbytkami a na konci nášho života sme mohli hľadieť na Teba z tváre do tváre.

  • Štvrtý desiatok obetujeme za všetkých, ktorých akýmkoľvek spôsobom postihli prírodné katastrofy, najmä v oblastiach Austrálie a ostrovov Oceánie.

5.Tajomstvo: Korunovanie Panny Márie

 Mária, Ty si sa stala Kráľovnou Neba, anjelov, apoštolov i panien; buď kráľovnou i našich sŕdc- pomáhaj nám milovať Boha i blížnych, uč nás jednoduchosti a pokore, dávaj nám silu odolávať pokušeniam a nevzdávať sa v skúškach, aby sme Tebou vedení mohli byť raz v Nebi spasení

  • Piaty desiatok obetujeme za všetkých ľudí akokoľvek trpiacich vojnovými konfliktami, najmä v krajinách Ázie.