Nová postulantka

Aj dnes Boh povoláva ľudí, aby Ho nasledovali. Preňho žiadny človek nie je prekážkou. Práve naopak. On má plán s každým z nás. Všetci sme vzácni v Jeho očiach.

Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora, boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete; aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.     Mt 4, 18 – 22

Aj dnes Boh povoláva ľudí, aby Ho nasledovali. Preňho žiadny človek nie je prekážkou. Práve naopak. On má plán s každým z nás. Všetci sme vzácni v Jeho očiach.

Dňa 16. júla 2017 začala postulát v našej Misijnej kongregácii Služobníc Ducha Svätého Magdaléna Kucková zo Žiliny.

Magdaléna hovorí: „Ďakujem Pánovi za veľkú milosť oficiálne začať prípravu na práci v Jeho vinici. Vstup do postulátu  je pre mňa veľkou radosťou a zároveň aj novou výzvou formovať sa pre službu Bohu i ľuďom.

Prosím o modlitbu za silu vytrvať na ceste, na ktorú som dostala pozvanie od Pána, za pomoc pri zdolávaní všetkých prekážok počas formácie, ale hlavne, aby som vo všetkom, čo robím, hľadala Božiu vôľu.

Zahrňme Magdalénku do našich modlitieb a tiež všetkých mladých, ktorých Boh volá do svojej vinice, aby mali odvahu odpovedať na Jeho pozvanie: „ÁNO.“             sr. Alena SSpS

 

Príhovor provinciálnej predstavenej sr. Lucie, Anny Slušnej:

Po čom človek najväčšmi túži? Po čom túžiš ty Magdalénka? Určite každý človek túži po šťastí, po tom, čo je krásne, zmysluplné, po tom, čo sa nikdy neskončí, po tom, čo ho bude stále napĺňať.

Stále to hľadáme vo svojich životoch, niekedy na správnych, a niekedy na nesprávnych miestach.

Kristus sľubuje skutočnú radosť, ktorá nie je ľudská, ale jeho. Ak učeníci zostanú v jeho láske, sľubuje radosť, ktorej nikto nerozumie.

Ježiš povzbudzuje svojich učeníkov a tým aj nasledovateľov k odvahe vystúpiť zo seba a odovzdať sa celkom jemu. Kto chce získať sám seba, musí sa odovzdať Bohu. Samaritánke sľubuje večnú vodu. Ľuďom v Kafarnaume večný chlieb života. Rybárom preplnené siete, judským pastierom veľké stáda a zelené pastviny. Obchodníkom cenné perly.  A hoci učeníci nechápu, neskôr ich naplní radosť z viery a poznanie.

Milá Magdaléna svojim osobným rozhodnutím, dosahuješ svoje naplnenie v šťastí a to láskou. Miluješ Boha, blížnych a svoje osobné povolanie.

Prijala si symbol Ducha Svätého, maj ho v úcte a usiluj sa žiť podľa vnuknutí Ducha a na Jeho väčšiu česť a slávu a pre spásu nesmrteľných duší. Zotrvávaj v Jeho prítomnosti ako Panna Mária, Jeho nepoškvrnená nevesta.

Modlitba postulantky za osobné povolanie:

Panna a Matka Mária, Ty, ktorá si vedená Duchom prijala Slovo života v hĺbke svojej pokornej viery,celkom odovzdaná Večnému, pomôž nám povedať naše „áno“ v naliehavosti väčšej než kedykoľvek predtým, aby znova zaznela dobrá zvesť o Ježišovi.

Ty, plná Kristovej prítomnosti,  priniesla si radosť Jánovi Krstiteľovi,  akže zaplesal v lone svojej matky. 

Ty, rozochvená jasotom, ospievala si Pánove obdivuhodné skutky. 

Ty, ktorá si zostala pevne stáť pod krížom s neochvejnou vierou a prijala si radostnú útechu vzkriesenia, zhromaždila si apoštolov v očakávaní Ducha, aby sa zrodila Cirkev, ktorá evanjelizuje. 

Vypros nám novú horlivosť vzkriesených,  aby sme všetkým zaniesli evanjelium života, ktoré víťazí nad smrťou. 

Daj nám svätú odvahu hľadať nové cesty,  aby sa ku všetkým dostal dar nepominuteľnej krásy. 

Ty, Panna načúvania a kontemplácie,  Matka lásky, nevesta večnej svadby,  oroduj za Cirkev, ktorej si najčistejšou ikonou, aby sa nikdy neuzavrela a nezastavila vo svojej vášnivej snahe budovať kráľovstvo.  

Hviezda novej evanjelizácie,  pomôž nám zažiariť vo vydávaní svedectva o spoločenstve, o službe, o horlivej a štedrej viere,  o spravodlivosti a o láske k chudobným,  aby radosť evanjelia došla až do končín zeme  a nijaká periféria nebola ukrátená o jeho svetlo. 

Matka živého evanjelia, prameň radosti pre maličkých, oroduj za nás. Amen. Aleluja. 


Fotografia

x-default
x-default
003
x-default
x-default
x-default
007
 • x-default
 • x-default
 • 003
 • x-default
 • x-default
 • x-default
 • 007
 •  

   

  feedback
  Prihlásenie
  Prihlásenie