Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

„ A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám."   1Jn 4, 16

Vďačné Svätému Trojjedinému Bohu za dar povolania sme my sr. Viera a sr. Jozefína 15. júla 2017 obnovili po šiesty krát naše rehoľné sľuby v kaplnke provinciálneho domu v Ivanke pri Nitre.

Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše bol Páter Marek Poláčik, SVD.Homíliu začal príbehom o matke, ktorá dáva priestor aj svojmu malému dieťaťu zapojiť sa do vianočného pečenia. Ilustroval tým Božiu lásku, dobrotu a trpezlivosť, s ktorou nás Boh pozýva do spolupráce na Jeho diele, aj keď nie vždy sme tie „ najšikovnejšie deti “.

Ako matka dovolí dieťaťu chváliť sa , že ono má veľký podiel na pečení koláča, tak isto nám Pán Boh necháva pocit dôležitosti pri zapojení sa do Jeho diela. Páter Marek nás upozornil, aby sme pri všetkých úspechoch nezabúdali, že v skutočnosti je Pán Boh ten, ktorý to všetko „upečie“.

Ďalej nás povzbudil k plnému , radostnému a slobodnému žitiu našich sľubov – čistoty, chudoby a poslušnosti.

 Všetkým Vám srdečne ďakujeme za Vaše modlitby, obety, lásku a prosíme , aby Ste nás i naďalej sprevádzali Vašimi modlitbami na našej ceste povolania.

 V láske Ducha Svätého                                 sr. Viera, SSpS a sr. Jozefína, SSpS

Príhovor sr. Lucie, Anny Slušnej- provinciálnej predstavenej:

Milá sr. Jozefína a milá sr. Viera!

Po nanebovstúpení sa Ježiš pozeral na Zem, ktorá sa rútila do tmy. Iba niekoľko malých svetielok bojazlivo žiarilo nad mestom Jeruzalem. Archanjel Gabriel, ktorý prišiel privítať Ježiša, sa ho spýtal: „Pane, čo sú to tie malé svetlá tam dolu?“ “Sú to moji učeníci pri modlitbe, zhromaždení okolo mojej Matky. Mojím plánom je poslať im svojho Ducha, aby sa tie chvejúce pochodne stali večne živým plameňom, ktorý zapáli láskou postupne všetky národy na zemi.“ Archanjel Gabriel sa odvážil namietnuť. “Pane a čo urobíš, keď sa tento plán nepodarí?“ Po chvíľke ticha mu Pán tíško odpovedal: “Ale ja nemám iný plán…“
Ty si tiež Vierka, Jožka -  malá pochodeň chvejúca sa v nesmiernej hĺbke noci, či za búrky a neistoty. Tvoj prejav lásky, vyjadrený tu pred oltárom a pred touto komunitou je dôkazom toho, že si časťou Božieho plánu. A iné plány neexistujú.

A preto drahé sestry vyprosujeme Vám odvahu a ochotu, aby vaše životné pochodne sa stávali plameňom, ktorý zapaľuje celý svet. Blahoželáme Vám a prajeme, aby posledný úsek pred doživotným zasvätením bol časom napĺňania si tej svojej osobnej pochodne olejom múdrosti, vernosti, horlivosti, ale predovšetkým lásky.


Fotografia

x-default
002
003
004
005
x-default
007
x-default
x-default
  • x-default
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • x-default
  • 007
  • x-default
  • x-default
  •