Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

25. rokov prežitých naplno. To je čas, za ktorý dnes chceme ďakovať. To je čas, ktorý sa poskladal z drobných životných príbehov našich troch spolusestier.

Žijeme s týmito našimi spolusestrami a mozaiku ich života máme jasne pred sebou. Každý úsek ich životnej cesty je poznačený rôznofarebnými odtienkami, presne tak, aby dnes obraz ich života bol obrazom svedectva vernosti, lásky, pokory ...

Duch Svätý, ktorý dnes slávne vstupuje do našich sŕdc je tým najvzácnejším, ale neodmysliteľným darom v živote každej jednej z nás. Chcela by som o každej z Vás povedať veľmi veľa. Skúsim však vyjadriť to, čo sa dotýka nás a čo nás povzbudzuje.

Sr. Mária, už o rok bude 20 rokov, čo pracuješ v misiách. Miluješ svoju misiu, miluješ ľudí. Si pre nich a si s nimi. Delíš a odovzdávaš im to, čo máš – v týchto posledných mesiacoch aj svoje utrpenie. V jednom svojom liste však píšeš: „Ale tiež ako človek, ako osoba, potrebujem pocit „DOMOVA“. Miesto, kde sa človek vracia rád, kde čerpá, delí svoje pocity, skúsenosti. Píšeš, potrebujem miesto oddychu... Po intenzívnej službe chorým, trpiacim, ale aj tým, ktorí nevidia zmysel svojho života je pre teba komunita miestom oázy, miestom, kde odovzdávaš všetky svoje denné námahy do modlitieb, kde so spolusestrami vytváraš miesto pre povzbudenie, načerpanie síl a tiež radosť, pokoj.

Sr. Mária, 25 rokov vytváraš tento domov pre seba, ale aj pre tých, ktorí vchádzajú do tohto domova. Symbol, ktorý máme pred oltárom sú ruky – upracované ruky. Ruky, ktoré hladia, ktoré sa starajú, ktoré pripravujú stôl pokoja, zmierenia a lásky. Prosím, aby Pán prijal vďaku za komunity, kde si Ty ale aj sr. Zuzana a sr. Mária Magdaléna prežívali svoj domov spolupatričnosti, vzájomnosti a porozumenia.

Sr. Zuzana, Ty si prežila krásnych deväť rokov v misiách. Ale krása Tvojej misie nestratila hodnotu ani v tom domácom miestnom prostredí. V článku pre Katolícke noviny v roku 2008 si napísala: „Priťahovali ma pôvodní obyvatelia, Indiáni a tiež temperament, ktorý tamojší ľudia nestrácajú ani napriek chudobe a často neľudským podmienkam.“ Milá Zuzka, akým krásnym vzorom pretkávaš svoj rehoľno-misijný život. V Tvojej životnej ceste je niekoľko krát vypletaná rôznorodosť Tvojho poslania. Tvoje srdce je nabité energiou pre službu misiám. Svoj čas, sily a schopnosti naplno dávaš do potrieb Kongregácie v komunikácii a službe tým potrebujúcim, hladujúcim po chlebe slova, prijatia a dôstojnosti. Zuzka, čo bolo a čo je Tvojou osobnou túžbou v týchto bohatých rokoch tvojho osobného zasvätenia? ... Aby som na tom konkrétnom mieste, kam ma Pán poslal, dokázala slovom, skutkom a svedectvom každodenného života prispieť k šíreniu diela nášho zakladateľa. sv. Arnolda Janssena, aby všetky národy poznali, milovali a velebili trojjediného Boha a našli cestu do jeho kráľovstva!“ Nech sa táto túžba vyjadrená Tebou, ale aj prianím sv. Arnolda, naplní v každej jednej z nás, aby sme dokázali evanjelium žiť uprostred ľudí.  

Džbán s vodou a to živou vodou je nevyhnutný v tomto čase horúčav, keď sme vyprahnutí a túžime osviežiť telo a dušu novou silou, sviežosťou.                                                                        Sr. Mária Magdaléna, ty si veľmi podobná svojej patrónke svojou húževnatosťou nasledovania, hľadania a prebývania s Pánom. Nádoba ponúkajúca občerstvenie – je tvoja pracovitosť, nápaditosť, ale aj dôslednosť a vytrvalosť, až do zavŕšenia začatého diela. Tvoja dlhoročná služba v administratíve provincii je prácou, ktorá  priniesla široké naplnenie a umožnila aj rozvoj nášho pôsobenia tu v Slovenskej provincii. Táto služba mohla byť realizovaná len v hlbokom spojení s Bohom. Boh Ťa napĺňal svojou milosťou, On je pôvodcom Vášho zasvätenia, On je verný a my sme Tí, ktorí ideme za ním. Nech milosť uložená v krehkej nádobe nášho bytia je Vám drahé sestry Magdaléna, Mária a Zuzana nevyčerpateľným prameňom, z ktorého neustále plynie nová sila pre každodenné zasvätenie a naplnenie osobného prísľubu Bohu.

Na záver životných spomienok, prinesme Pánovi vďaku v Eucharistickej obete a vyprosujme našim jubilantkám Božie požehnanie, nové povzbudenie a silu kráčať s Ježišom a skláňať sa ku každej výzve, ktorá vychádza z Jeho vôle.                

sr. Lucia, Anna Slušná- provinciálna predstavená


Fotografia

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
018
019
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 018
 • 019
 •