Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

V dňoch 21. – 23. apríla 2017 usporiadala Teologicko – spirituálna komisia pri Konferencii vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR) už 6. ročník celoslovenského stretnutia junioriek a ich formátoriek pod názvom "interjuniorát".

 Zúčastnilo sa ho viac ako 60 sestier z rozličných rehoľných kongregácií a spoločenstiev. Svoje priestory poskytol Kňazský seminár v Spišskej Kapitule.

Pozvaným  hosťom bol don Štefan Turanský, SDB. Don Štefan predstavil zúčastneným tému: „Komunitný život: výzvy a ťažkosti“. Medzi jednotlivými blokmi prednášok bol vytvorený priestor na zdieľanie a prácu v skupinkách. Svätá omša, spoločné modlitby a adorácia nás užšie spájali s Kristom, i medzi sebou navzájom. Voľný čas poskytoval možnosť oddychu, výletu na Spišský hrad, stretnutia, spoznávanie a rozhovory so sestrami z iných kongregácií. V sobotu večer sa pre nás otvorila i telocvičňa, alebo si sestry mohli pozrieť film.

      Cieľom  týchto stretnutí je vzájomné podelenie sa sestier v dočasných sľuboch s ich prežívaním rehoľného života, duchovné načerpanie a upevnenie viery a povolania. Z našej provincie sa stretnutia zúčastnili sr. Jozefína,  sr. Miriam a sr. Jana.