Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

V Bratislave 25. marca Pápežská nadácia ACN (z angl. Aid to the Church in Need - ACN; Pomoc trpiacej Cirkvi) otvorila svoju kanceláriu na Slovensku.

Sr. Lucia Slušná tiež dala krátke svedectvo a poďakovanie za finančné  podporovanie projektov počas totality, ale aj projektov v nedávnej minulosti a v prítomnosti spojené so vzdelávaním a formáciou rehoľného dorastu, sociálnych projektov. Bolo vyzdvihnuté aj podporovanie misijnej činnosti rehoľníkov a rehoľných sestier v svetových misiách.

Jediná celosvetová katolícka dobročinná a pastoračná organizácia, ktorá za štvrťstoročie u nás podporila projektov vo výške 32 mil. eur, je zameraná na poskytovanie materiálnej a duchovnej pomoci Cirkvi tam, kde je prenasledovaná, utláčaná terorom a násilím alebo kde trpí hmotnou núdzou. Každoročne podporuje okolo 6 000 projektov (z vyše 8000 podaných projektov) vo vyše 140 krajinách. Pápežskú nadáciu ACN na Slovensku reprezentuje Martina Hatoková, riaditeľka národnej kancelárie ACN Slovensko; Martin Barta, duchovný asistent ACN International a Regina Lynch, riaditeľka projektového oddelenia ACN International. Otvorenie ACN Slovensko bolo spojené s predstavením jej poslania a svedectvom o prenasledovanej Cirkvi vo svete, o ktoré sa podelil Jean - Abdo Arbach, arcibiskup melchitskej gréckokatolíckej cirkvi z Homsu v Sýrii.

 

      Milý prítomní, srdečne pozdravujem všetkých vo svojich hodnostiach, funkciách a poslaní, srdečne pozdravujem otcov arcibiskupov, biskupov, kňazov, rehoľných mužský a ženských predstavených ...

Chcem dnes vysloviť tu pred všetkými zhromaždenými Ďakujem. Vďaka patrí predovšetkým Trojjedinému Bohu, celej svätej Cirkvi a organizácii Kirche in Not, ktorá je súčasťou Cirkvi a to Cirkvi potrebujúcej, tej, ktorá zdieľa súcit s hladnými, chudobnými smädnými, väznenými, týranými ..

Moje ďakovné svedectvo chcem oprieť o tri piliere, ktoré sú pre nás zasvätených dôležité a možno v niektorých situáciách až nevyhnutné.

Prvým pilierom je – Svedectvo viery – Mnohí z nás, ktorí tu sedíme si určite pamätáme ako bolo potrebné si vieru chrániť, obhajovať a na svojich osudoch aj dosvedčovať krutosť, tých, ktorí chceli tento cenný dar v nás pošliapať, znehodnotiť, zničiť. Následky tejto duchovnej devastácie sú ďalekosiahle a ešte aj teraz často zvlhnú oči nad tým, čo všetko sme dokázali pretrpieť, ale aj nad tým, čo sme nedokázali zachrániť.

Druhým pilierom je – formovanie, budovanie duchovnosti v nás a nám zvereným. Pamätám si, keď som už po páde totality pracovala v exercičnom dome v Spišskom Štiavniku, kde sme mali aj počiatočnú formáciu postulát, sa hneď v prvom roku hlásilo 9 mladých žien, ktoré sa veľkodušne otvárali na poznávanie spirituality, a duchovný rast. ... Aké nám boli vzácne knihy, ktoré sme hltavo čítali, aké sme boli prekvapené, keď sa otvárali vzdelávacie smery na prehĺbenie duchovného života, aké bolo vzácne, keď sme verejne mohli organizovať púte, stretnutie mladých, kongregačné semináre atď...

Tretím pilierom, ktorý je najaktuálnejším je naše poslanie, svedectvo rehoľno-zasväteného misionárskeho života – teraz a tu. Tento pilier môže stáť len vďaka silnému zakoreneniu v duchovnej spiritualite, hlbokej viere, v dobrom vzdelanostnom zázemí. Každý deň píšeme príbeh svojho svedectva. A veľmi čerstvým svedectvom je pre nás aj svedectvo lásky a obety našej spolusestry Veroniky TheresieRáckovej, ktorá nepozerala na riziká, ani na tmavé noci okolo seba, ale ju pohýnala nezištnosť, láska, ochota slúžiť aj za hranice možností.

Tieto tri piliere by nemohli stáť, ak by sme netvorili spoločenstvo vzájomnosti, Piliere sú nosníkmi nášho kresťanského duchovného života. A my sme vzájomne prepojení zodpovednosťou za poslanie teda misiu a zodpovednosťou za svedectvo.

Ďakujem organizácii „Pomoc trpiacej Cirkvi“, ktorá stála a stojí pri nás, aj v čase krízy, ale aj v čase rozkvetu. Veľmi si vážime, to že nám je nápomocná aj pri zabezpečení dôstojnej staroby našich sestier, ktoré prešli ťažkými skúškami viery a povolania v čase totality. Ďakujem za podporu vzdelávania mladých sestier a tiež prípravu pre ich misijné nasadenie. A tiež nemalé finančné prostriedky boli vynaložené na misijnú prácu sr. Veroniky Theresie pre zdravotné stredisko sv. Bakity v Yei.

Na záver chcem použiť slová sr. Veroniky, ktoré nám napísala, keď sme jej ponúkli návrat do vlasti v čase, keď situácia v Južnom Sudáne bola veľmi politicky vyostrená. Napísala nám: „Nemôžem opustiť týchto ľudí, ktorí tak veľmi trpia!“ Myslím, že ACN, Kirche in not, alebo po slovensky Pomoc trpiacej Cirkvi – je nevyhnutná v každom čase i v každej krajine. A preto s vďakou patrí aj prianie, aby Boh, ktorý Cirkev drží v svojej trojičnej podstate, požehnáva Vaše úsilia, nech vás obdarúva štedrými darcami, aby ste vedeli prerozdeľovať hmotné dobrá tam, kde je núdza najväčšia. Nech sme prepojení navzájom modlitbou, darom a službou.

                                                                                                                                                                                                       sr.Lucia, Anna Slušná, SSpS

                                                                                                                                                                                                         provinciálna predstavená


Fotografia  

002
001
003
  • 002
  • 001
  • 003
  •