Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Misijnú nedeľu sme začínali už v sobotu večer v spojení s celým svetom skrze misijný most. Modlitba sa konala v kostole sv. Kataríny v blízkosti nášho kláštora.

Most modlitby sme organizovali druhý rok. Mali sme veľkú radosť, že prišlo viac ľudí ako minule. Tým, že kostolík nie je moc veľký, vytvorila sa takmer rodinná atmosféra. 

Pobožnosť sme začali prečítaním úryvku z posolstva sv. otca Františka k svetovému dňu misií, ktorý si potom účastníci mohli vziať so sebou. V priebehu mostu sme sa modlili misijný ruženec. Každé tajomstvo bolo obetované za iný kontinent. Texty vložené do ruženca nám približovali situáciu v konkrétnej zemi a príbehy detí, ktoré tam žijú. Pred oltárom bol uložený kríž z kameňov s názvami kontinentov, ku ktorému sme v priebehu pobožnosti prinášali sviečky a rôzne symboly, ktoré boli spojené so skutkami milosrdenstva, ktoré cez PMD podporuje česká republika. Na koniec sme všetky záležitosti svetových misií zverili Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti pri krátkej adorácii.

Celé nedeľné dopoludnie prebiehalo tiež v atmosfére modlitieb za misie. Pred každou sv. omšou sme sa s farníkmi modlili misijný ruženec. Liturgiu sv. omše sme obohatili komentovaným sprievodom  s obetnými darmi.

K oltáru sme niesli bibliu, srdce, domček, oblečenie a stužky v misijných farbách:

Pri biblii sme pamätali na všetkých štátnikov, cirkevných i iných predstaviteľov, ktorý majú zodpovednosť za život na tejto planéte, aby sa riadili zásadami dobra, ku ktorému biblia odkazuje.

Srdce sme niesli ako symbol lásky. Pri ňom sme pamätali na trpiacich obyvateľov zemí, v ktorých zúri vojna a násilie a tiež za všetkých ľudí, ktorý nie sú schopný odpúšťať a trpezlivo znášať ľudí, ktorý ich obťažujú.

Domček je symbol domova a rodinného zázemia. Tu sme pamätali na ľudí, ktorí o tieto hodnoty prichádzajú vplyvom vojen , zemetrasení a iných pohrôm a tiež sme tu prosili o požehnanie práce záchranárov a organizácií, ktoré sa ujímajú ľudí bez domova a zázemia.

Oblečenie sme prinášali ako symbol mravnej a telesnej biedy, ktorej sú vystavený deti, ženy i muži v rôznych častiach sveta. Prosili sme tu o postoje solidarity, darcovstva a zastania pre srdcia bohatších ľudí, aby ľudia kdekoľvek na našej planéte, mohli žít v primeraných ľudských podmienkach.

Stužky v misijných farbách – mysleli sme na každý kontinent, so svojimi rôznymi radosťami, problémami a starosťami a prosili sme o milosrdenstvo pre celý svet. 

Liturgiu svätej omše okrášlila svojim spevom i kelečská schola misijnými piesňami. Tiež nás moc potešila aj ochota mnohých našich priateľov aktívne sa zapojiť do pobožnosti misijného mostu a liturgie satej omše.

Predĺžením misijnej nedele bola krásne pripravená liturgia svätej omše v pondelok vo filiálke v Němeticiach. Deti z misijného klubka pod vedením sestry Zuzany nacvičili a zaspievali misijné piesne a priniesli symbolické obetné dary.

Sme rady, že každým rokom v kelečskej farnosti vzrastá misijné cítenie a ľudia si viac uvedomujú, aká dôležitá je aj ich duchovná i hmotná podpora misií.            sr. Jozefína SSpS


 

Fotografia

 

013
014
011
016
015
01
008
003
006
005
004
001
002
023
020
019
 • 013
 • 014
 • 011
 • 016
 • 015
 • 01
 • 008
 • 003
 • 006
 • 005
 • 004
 • 001
 • 002
 • 023
 • 020
 • 019
 •