Posviacka novej mozaiky v Karolínke

Vo farnosti Nový Hrozenkov, v Karolínke, sa zišlo množstvo veriacich k požehnaniu novej mozaiky, oltára a ambóna v kostole Panny Márie Karmelskej.

Sobota 16. júla 2016 bola na Morave veľkým dňom pre našich bratov verbistov. Vo farnosti Nový Hrozenkov, v Karolínke, sa zišlo množstvo veriacich k požehnaniu novej mozaiky, oltára a ambóna v kostole Panny Márie Karmelskej. Keď sme sa od pátra Mareka Poláčika, SVD dozvedeli o tejto udalosti a dostali pozvanie, s radosťou sme sa zúčastnili tejto krásnej slávnosti. Našu komunitu sme zastupovali dve – sr. Magdaléna a sr. Jozefína.                                                                                                          

Hlavným celebrantom bol Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Slávnosti sa zúčastnil aj provinciál rehole verbistov P. Pavol Kruták SVD, kňazi verbisti z Čiech a Slovenska, diecézni kňazi z okolia Karolínky, veriaci a hostia. Autorom mozaiky je slovenský bohoslovec, verbista Juraj Begany. Svoj talent objavil v noviciáte, kde vytvoril prvé dielo na stene noviciátskej kaplnky. A čo predstavuje nová mozaika v Karolínke?

Ústredným motívom je ukrižovaný a vzkriesený Kristus. Je to dvojité vyobrazenie. Kristus, ktorý je ukrižovaný. Na druhej strane Kristus vzkriesený je zároveň oblečený v kňazskom odeve, čiže je to Kristus veľkňaz. Po jeho boku stojí Mária. Mária, ktorá nie je plačúca, ale pozývajúca. Pozýva, aby každý, kto prišiel sa nebál nastúpiť na cestu Krista. Nad Kristom je ruka Boha Otca, ktorá posiela svojho Syna na svet a zosiela nám aj Ducha Svätého, ktorý je hneď pod ním. Po bokoch sú dva výjavy: Zvestovanie Pána a Svätá rodina, ktorej centrom je Panna Mária Karmelská, držiaca na svojich rukách malého Ježiša a vedľa nej stojí sv. Jozef, ochranca. Po bokoch týchto výjavov sú dvaja archanjeli, keďže vieme, že pri zvestovaní bol Gabriel, z druhej strany je to Michal a na druhej strane je to archanjel Rafael. Archanjel Michal sedí pri otvorenom hrobe, ktorý je plný svetla. Jeho pravá ruka ukazuje na Bohostánok, pričom nám hovorí: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi. Vstal z mŕtvych. Je živý tam (vo svätostánku)“. Na druhej strane Rafael nás pozýva nastúpiť na cestu Ježiša Krista, pretože Rafael je patrónom všetkých pútnikov.

Počas slávnostnej svätej omše otec arcibiskup požehnal okrem novej mozaiky i oltár a ambón. Do nového obetného stola vložil relikvie štyroch svätých. Relikvie ďalších štyroch svätých vložil do krížikov mozaiky, vľavo od Bohostánku.Krása liturgie ešte viac zdôraznila posvätnosť diela, ktoré má privádzať ľudí bližšie k Bohu. Pri záverečných poďakovaniach sme sa dozvedeli viac o mnohých dobrodincoch, ktorý neváhali venovať svoj čas, úsilie a hlavne srdce, aby mohlo toto dielo vzniknúť. Páter Marek sa delil aj so svojimi zážitkami pôsobenia Božej Prozreteľnosti, ktorú vnímal na každom kroku. Sedem mesiacov, za ktoré táto mozaika vznikla bola pre všetkých veľká škola dôvery, plná dôkazov Božej dobroty, lásky a štedrosti.

Pre nás bola táto slávnosť krásnym a hlbokým zážitkom a veľkou radosťou, ktorú sme mohli sdieľať nielen s moravským ľudom, ale i s našimi duchovnými bratmi verbistami.Po svätej omši a duchovnej hostine, prišlo samozrejme aj posilnenie pre telo. Hoci vonku pršalo, medzi ľuďmi panovala dobrá nálada, hrala dychová hudba, podávali sa koláčiky, ale i syr a klobáska. My sme potom ešte dostali pozvanie na slávnostný obed, ktorým sa oslava zakončila.

Sme veľmi rady, že sme sa slávnosti mohli zúčastniť, ďakujeme všetkým známym i neznámym dobrodincom a bratom verbistom gratulujeme k tak krásnemu dielu.

                                                                                                                                                                                   sr.Jozefína SSpS Kelč