Zvestovanie

Pred pár dňami sme slávili Sviatok Zvestovania Pána. Osobne ho mám veľmi rada a vyjadruje aj môj osobný vzťah k Ježišovi. Viem, že v ľudovej zbožnosti je viac používané a veriacimi uctievané Srdce Ježišovo, Meno Ježišovo, Božie milosrdenstvo,....

Ježiš, ako Dobrý Pastier, Trpiaci či oslávený. Pre mňa osobne tým najbližším obrazom či titulom je Ježiš ako Slovo, ktoré sa stalo Telom. A práve sviatok Zvestovania , Vtelenia, je tým momentom keď Mária svojím súhlasom dovolila Bohu, aby Jeho túžba, jeho Slovo, jeho Myšlienka, dostala konkrétnu podobu v Tele.“ A Slovo sa Telom stalo a prebývalo medzi nami.“ Každý z nás je pozvaný počúvať Božiu vôľu, zachytiť slovo, myšlienku, plán, ktorý má Boh pre nás a potom dať tomu podobu, stelesniť  v konkrétnom skutku a každý deň.

Rada by som sa podelila s myšlienkami, ktoré som nedávno čítala keď som si pripravovala liturgiu a modlitby práve na tento sviatok. V Lukášovom evanjeliu môžeme nájsť 2 Zvestovania- Zachariášovi je zvestované narodenie syna Jána Krstiteľa  a Márii je zvestované narodenie Ježiša. Medzi obidvoma zvestovaniami sú určité paralely ale i odlišnosti: 

-obidva sa uskutočňujú za špeciálnych okolností- Alžbeta je v pokročilom veku a neplodná a Mária je panna. Boh zasahuje v ich životoch veľmi špeciálne a obe majú veľmi špeciálne a výnimočné poslanie.

- pri obidvoch zvestovaniach je prítomný Anjel Gabriel.

- Aj Zachariáš, aj Mária majú ťažkosti s odpoveďou. Boh Izraela zasahuje do ich životov  a mení ich plán, no obom je  povedané: „ Neboj sa, nemaj strach,...“

- Obaja sú adresovaní menom- Zachariáš, Mária....a v obidvoch prípadoch Boh oznamuje aj  mená svojich vyvolených- „ Ján sa bude volať- Božia milosť“, „Ježiš- Boh zachraňuje“.

- V obidvoch zvestovaniach je spomenutý Duch Svätý, čo znamená, že Boh je prítomný vo všetkom čo sa deje.

- Oznámená je aj budúcnosť a poslanie týchto dvoch detí- Ján oznámi príchod Ježiša a Ježiš prinesie spásu.

- Obaja, Zachariáš i Mária kladú otázky anjelovi a obaja dostanú znamenia od Boha. Zachariáš ostane do času nemým a Mária dostane znamenie, že Alžbeta vo svojom pokročilom veku očakáva dieťa.

- Ján sa počal neplodnej žene, čo nie je bežné v Starom Zákone. Ježiš sa počal panne, čo tiež nikdy nebolo počuť v Starom Zákone.

- Jánovo počatie a narodenie prichádza po dlhých modlitbách a vyjadrených túžbach Alžbety a Zachariáša, aj keď nečakane v pokročilom veku.  Boží dar a milosť sú odpoveďou na ich modlitbu. Však Ježišovo  narodenie je úplným bezdôvodným darom. Mária nevyjadrila svoju túžbu či žiadosť.

- Zachariáš je pozdravený iba menom. Máriu anjel pozdravil“ Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou.“

- Zachariáš neverí tomu, čo mu anjel zvestuje. Mária však odpovedá na Boží plán svojím ÁNO.

Čo ma ešte silne oslovilo v texte, ktorý som čítala je fakt, že Alžbeta je prvou osobou po Márii, ktorá sa dozvedá o počatí Mesiáša. Dobré správy a  posolstvá sú zjavené najprv ženám. Aj o Ježišovom zmŕtvychvstaní sa dozvedajú najprv ženy.

Ako mi Boh zjavuje svoj plán ?

Dokážem čítať znamenia? 

Môže Božia túžba, myšlienka , idea v mojom srdci dostať konkrétnu formu v skutku a každodennom živote?

Sr. Laura, SSpS

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie