Ďakovná slávnosť pri príležitosti 10. výročia smrti sr. Márie Františky, SSpS

5. marca 2016 sa uskutočnila v provinciálnom dome v Ivanke pri Nitre spomienková slávnosť pri príležitosti 10. výročia smrti sr. Márie Františky. Najbližší príbuzní, spolusestry a hostia ďakovali Bohu vo svätej omši za dar jej života.

    Sr. Mária Františka, Zuzana Žembová, SSpS zomrela 1. marca 2006 na misiách na Papue Novej Guiney. Nebeský Otec si ju povolal k sebe v najkrajšom období jej života. Dožila sa necelých 27 rokov.

    5. marca 2016 sa uskutočnila v provinciálnom dome v Ivanke pri Nitre spomienková slávnosť pri príležitosti 10. výročia jej smrti. Najbližší príbuzní, spolusestry a hostia ďakovali Bohu vo svätej omši za dar jej života. Na úvod si prítomní mohli pozrieť krátke video z jej života. Svätú omšu celebroval p. Stanislav Krajňák, SVD. V homílii sa nám prihovoril vdp. Vincent Polák, ktorý sa podelil so svojimi osobnými spomienkami na „Zuzku” z gymnaziálnych rokov v Levoči. Prosby boli votkané do komentára obetných darov, pričom medzi týmito darmi sa niesli osobné veci sr. Márie Františky. Dole prinášame komentár pri nesení obetných darov, ktorý nám priblížil vlastnosti a život sr. Márie Františky, SSpS.

    Po svätej omši nasledoval obed spojený s prezentáciami o živote sr. Márie Františky. Jej vlatné citáty, či svedectvo jej mladšej sestry nás vniesli do atmosféry, akoby sr. Mária Františka bola hmatateľne medzi nami. Sestra o nej napísala: „Skromnosť je to, čo ju najviac charakterizuje. Vedela ísť za svojím cieľom pevne a nekompromisne, bola vytrvalá. Za to ju obdivujem.” 

   Jej smrť bola náhla, ale my veríme, že rozlúčka s ňou je len dočasná. Mária Františka je medzi nami prítomná, a možno spôsobom oveľa bližším, ako vtedy.

   Slávnosť sa niesla vo vďačnosti a oslave za jej osobu. Svojím životom je pre nás povzbudením žiť náš život naplno - vo viere a v službe pre iných.

   Na záver jedna z jej myšlienok: „Len Láska dokáže premieňať moje srdce. A preto sa chcem tejto láske nanovo vydať a darovať, aby ma menila v dobrého človeka, v skutočnú Jemu zasvätenú osobu s nohami pevne na zemi, ale s dôverujúcim srdcom  obráteným k Bohu.“

 

OBETNÉ DARY

Chlieb a šatka

Pane, prinášame Ti tento chlieb a šatku ako symbol vďačnosti za rodičov našej sr. Márie Františky. Práca otca, nežnosť matky a príklad živej viery ju formovali už od útleho detstva. Daj prosíme, nech sú naše rodiny miestom pokoja, lásky a vzájomného porozumenia.


Formulár sv. sľubov

Svätý trojjediný Bože, povolal si našu sr. Máriu Františku, aby Ťa oslavovala v spoločenstve života a poslania s Ježišom Kristom. Naplnená láskou a vďačnosťou v dôvere vo vernosť tvojho vedenia sa Ti úplne odovzdala. Bola ochotná zúčastniť sa na poslaní Misijnej kongregácie a ohlasovať Evanjelium slovom, skutkom a svedectvom života.

Pane, prosíme Ťa za mladých ľudí, ktorých povolávaš k zasvätenému životu. Daruj im odvahu odpovedať s dôverou na Tvoje pozvanie.

Letenka

Pane Ježišu, nesieme Ti túto letenku ako symbol odovzdanosti našej milovanej sr. Márie Františky. Ty sám si povedal: „ Poď za mnou“ a ona Ťa nasledovala až do konca a prijala Tvoj kríž z Lásky k Tebe. Prosíme Ťa, odmeň ju za jej lásku a dôveru v Teba večným životom. Tak ako je táto letenka cestovným lístkom, nech je jej odovzdanosť a obetavá práca vstupom do neba.

Vlajka

Láskavý Ježišu, prijmi od nás túto vlajku ( Papuy Novej Guinei). Prinášame Ti ju ako symbol jej obetavej lásky k Tebe a voči svojim blížnym. Prijmi ju od nás ako poďakovanie za to, že aj pre ňu si mal pripravené miesto, kde Ti slúžila v chorých, núdznych a opustených bratoch a sestrách a tak bola verná Tvojim slovám, keď si povedal: „ Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste urobili.“

Sväté písmo

Prijmi od nás aj toto sväté písmo. Ďakujeme Ti, že Tvoje Slovo bolo svetlom pre jej nohy. Chválime Ťa za to, že verne kráčala za Tebou v pravde, múdrosti a v láske. A najmä nikdy nekráčala sama. Ty sám si ju viedol a požehnával a ona bola pokorným nástrojom a vyobrazením Tvojho svätého Slova, tým, že vieru v teba premieňala na skutky. Nech aj my, tak ako ona máme čoraz väčšiu lásku k Tvojmu slovu a ostaneme ti verní až do konca.

Kvety

Nebeský Otče, večná a bezhraničná Láska, kladieme k Tvojim nohám aj tieto kvety, ktoré symbolizujú rozmanitosť talentov, ktoré si do našej sestry milostivo vložil. Ďakujeme Ti, že jej život bol odzrkadlením Tvojej Lásky a že jej dobré skutky vytvorili nádhernú kyticu pre našu Nebeskú Matku Máriu. Ďakujeme Ti, za príklad jej života, ktorým poukazovala na Tvoju veľkosť a dobrotu voči nám všetkým. Nech láska, ktorá nás s ňou spájala zostane v našich srdciach navždy.

Chlieb a víno

Pán Pánov a Kráľ kráľov. Prinášame ti najdrahšie zo všetkých darov - chlieb večného života a kalich našej spásy, ktoré sa po premenení stanú Tvojim telom a Tvojou predrahou krvou. Nesmierne Ti ďakujeme za Tvoju Lásku voči nám aj voči našej sestre, ktorá ťa milovala počas pozemského života celým svojim srdcom a denne Ťa prijímala v Eucharistii. Ty sám jej buď Milosrdným Spasiteľom a zástancom. Nech jej odmenou za jej život je Tvoja Láska a jej srdce nech spočíva na Tvojom srdci v nebi, kde si pripravil miesto pre tých, ktorí Ťa milujú.

 

Misijné sestry


Fotogaléria

01.jej rodné sestry a páter Krajňák
02.obetné dary1
2a.obetné dary
03.s. M. Belarmína Ivančáková
04.nesenie chleba a vína
05.hostia a príbuzní
06.obetné dary
07.počas sv.omše
8.svätá omša
9.sr. M. Františka
10.pri obede
11.spoločný obed s príbuznými
12.rodáčky z Vlkovej
 • 01.jej rodné sestry a páter Krajňák
 • 02.obetné dary1
 • 2a.obetné dary
 • 03.s. M. Belarmína Ivančáková
 • 04.nesenie chleba a vína
 • 05.hostia a príbuzní
 • 06.obetné dary
 • 07.počas sv.omše
 • 8.svätá omša
 • 9.sr. M. Františka
 • 10.pri obede
 • 11.spoločný obed s príbuznými
 • 12.rodáčky z Vlkovej
 •  

  feedback
  Prihlásenie
  Prihlásenie