Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Slávnosť sa konala na pripomenutie 10 ročnej práce sestier v Kežmarku a zároveň ako záväzok pokračovať vo svojom poslaní.

    10. októbra 2015 sme v komunite slávnostnou svätou omšou poďakovali za 10. výročie pôsobenia našej kongregácie v Spišskej diecéze, v Kežmarku. Na našu oslavu prišli sestry z provinciálneho domu z Ivanky, sestry tešiteľky a satmárky z našej farnosti. Ďalší hostia boli členovia MZDSv, dobrodinci, susedia a priatelia.

   Svätú omšu koncelebroval vdp. Ondrej Palušak spolu s pánom kaplánom Dominikom Jamrichom z našej farnosti. Na začiatku sr. Lucia Slušná, provinciálna predstavená, zhodnotila vo svojom príhovore priority našej komunity - pomáhať chorým a starým, pracovať s Rómami a s mladými. A poďakovala všetkým sestrám za to, že túto misiu tu aj plnia. Po sv. prijímaní si sestry obnovili rehoľné sväté sľuby.

   V mene Cirkevného Centra voľného času v Krížovej Vsi Ing. Ľubomíra Pitoňáková, riaditeľka CCVč, vyjadrila poďakovanie sestrám z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého za niekoľkoročnú podnetnú a záslužnú spoluprácu pri výchove deti a mládeže v kresťanskom duchu a pomoc pri farskej pastorácii v Krížovej Vsi.

   Po tom sr. Stanislava, predstavená komunity, pozvala všetkých na malé občerstvene. Celú slávnosť nám spríjemnila hudba a spev rómskej mládeže  z Krížovej Vsi. Atmosféra stretnutia bola veľmi priateľská a pokojná. Priestory komunity boli slávnostne upravené.

   Prítomní sľúbili sestrám, že sa budú za nich modliť, aby ich Pán požehnával potrebnými milosťami a darmi Ducha Svätého.      

 sr. Stanislava,SSpS


Fotogaléria

01
02
06
05
04
03
07
  • 01
  • 02
  • 06
  • 05
  • 04
  • 03
  • 07
  •