Naši bratia verbisti skladali večné sľuby

8. septembra na sviatok Narodenia Panny Márie verbisti v Nitre oslávili 140 rokov od svojho vzniku (1875), keď sv. Arnold Janssen založil túto rehoľu v holandskom meste Steyl. Odvtedy sa rozšírila do viac ako 70 krajín sveta a dnes má viac ako 6000 členov, teda kňazov misionárov a rehoľných bratov.Už tradične sa na sviatok Narodenia Panny Márie u verbistov skladajú rehoľné sľuby.

Bolo tomu tak aj teraz, keď štyria kandidáti zložili večné sľuby: Michal Vrták, Peter Fillo, Robin Joseph a Milan Toman. Z rúk provinciála prijali aj misijné kríže a misijné určenia.

Siedmi seminaristi si obnovili rehoľné sľuby na jeden rok. Predstavil ich páter prefekt Thomas Tulung SVD. Tretie rehoľné sľuby zložil Juraj Petrovič. Štvrté rehoľné sľuby zložili Juraj Begany, Matej Reiner. Piate rehoľné sľuby zložili Tomáš Baleja, Gorazd Kohút, Martin Ligač a Donnie Ronald Sequeira.

 V homílii sa P. provinciál Ján Štefanec prihovoril predovšetkým tým, ktorí skladali večné i dočasné sľuby. „Milí spolubratia, z toho, čo sme o vás počuli, keď vás predstavoval páter prefekt, každý z vás si nesie jedno veľké bohatstvo so sebou a myslím, že už len to predstavenie stačí na to, aby sme si boli istí, že Pán Boh vás má rád, keď si vás vyvolil, aby ste išli hlásať evanjelium do celého sveta. To, že sme sa tu dnes zišli v kruhu vašich najbližších a v kruhu spolubratov, celej rodiny verbistov a misijných sestier, to sú krásne symboly toho, že čo sa dnes uskutočňuje, to má požehnanie, hodnotu a zmysel.“  V homílii rozvinul úvahu o prežívaní rehoľného života a povzbudil spolubratov v plnení svojho misijného povolania. „Smerujme k Bohu malými krokmi podopierajúc jeden druhého. Cestou vzťahu, dialógu, spoločenstva a cestou lásky.“ Na záver svojho príhovoru P. provinciál vyzval prítomných veriacich, aby sa modlili za tých, čo skladajú večné sľuby, ako i za tých, ktorí si obnovujú svoje zasvätenie. Po slávnostnej sv. omši bola možnosť rozhovorov a vzájomného stretnutia sa pri malom pohostení.

Ďalšia udalosť sa konala v predvečer sviatku Narodenia Panny Márie 7. Septembra. V kostole na Kalvárii v Nitre sa slávila sv. omša z príležitisti oslavy rôznych jubileí spolubratov SVD. P. Provinciál Ján Štefanec privítal všetkých prítomných a aj v homílii vyjadril vďačnosť Pánu Bohu za všetkých spolubratov, ktorí dovŕšili určité životné, rehoľné, alebo kňazské jubileum. 

Pri sv. omši boli do noviciátu tiež prijatí dvaja noví kandidáti.

zdroj: verbisti,sk

 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie