1. september - Svetový deň modlitby za ochranu stvorenstva

Katolícka cirkev bude 1. september sláviť Svetový deň modlitby za ochranu stvorenstva.

 Na Sviatok Svätého Ducha 2015 vydal pápež František encykliku s názvom „Laudato sí“, ktorej dal podtitul „o starostlivosti o spoločný dom“. V slovenčine vyjde 1. septembra. Tento deň bude Katolícka Cirkev sláviť Svetový deň modlitby za ochranu stvorenstva.


Z listu pápeža Františka čítame:

V modlitbovom spojení s našimi bratmi pravoslávnymi a so všetkými ľuďmi dobrej vôle chceme ponúknuť náš príspevok k prekonaniu ekologickej krízy, ktorú ľudstvo zažíva. Ekologická kríza nás preto vyzýva k hlbokej duchovnej konverzii: Kresťania sú povolaní k ekologickej konverzii, ktorá vedie k tomu, že umožníme, aby vo vzťahoch so svetom, ktorý nás obklopuje, vyšli najavo všetky dôsledky nášho stretnutia s Ježišom. Vskutku, žiť povolanie byť ochrancami Božieho diela je podstatnou súčasťou cnostného života, a nie je to niečím voliteľným, ani žiadnym druhotným aspektom kresťanského života.

Každoročný Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo ponúkne jednotlivým veriacim a komunitám vzácnu príležitosť obnoviť osobný záväzok k osobnému povolaniu ako správcov stvorenstva, vzdávajúc Bohu vďaku za obdivuhodné dielo, ktoré zveril našej starostlivosti, vyprosujúc si jeho pomoc pri ochrane stvorenstva a jeho milosrdenstvo pre hriechy spáchané proti svetu, v ktorom žijeme. Slávenie tohto dňa s rovnakým dátumom spolu Pravoslávnou cirkvou bude plodnou príležitosťou svedčiť o našom upevňujúcom sa spoločenstve s bratmi pravoslávnymi. Dúfajúc v širšiu spoluprácu pre čo najlepší štart a rozvoj Svetového dňa modlitby za ochranu stvorenstva vyprosujem príhovor Najsvätejšej Panny Márie Matky Božej a svätého Františka z Assisi, ktorého Chválospev stvorenia inšpiruje mnohých mužov a ženy dobrej vôle žiť na oslavu Stvoriteľa a v úcte voči stvorenstvu

Z encykliky Laudato si:

- Zem, náš spoločný domov, „je zároveň akoby našou sestrou, ktorá nás udržiava a živí a je tiež krásnou matkou, ktorá nás objíma vo svojom náručí“ (1). „Táto sestra sa búri proti škodám, ktoré jej spôsobujeme nezodpovedným využívaním a zneužívaním dobier, ktoré Boh do nej vložil“ (2). Jej výkrik, spolu s výkrikom chudobných, vyzýva naše svedomie, aby sme „uznali svoje hriechy proti stvoreniu."

- So svätým Jánom Pavlom II. „môžeme povedať, že ,popri zjavení priamo obsiahnutom vo Svätom písme, sa Boh prejavuje v žiari slnka i v súmraku nociʻ“ (85): v celku sveta a v jeho komplementarite je vyjadrené Božie nevyčerpateľné bohatstvo; svet je miestom Božej prítomnosti, ktorá nás vyzýva k adorácii."

- Aký svet chceme odovzdať tým, ktorí prídu po nás, deťom, ktoré tu vyrastajú? Táto otázka sa netýka len životného prostredia izolovane, pretože túto otázku si nemožno položiť len čiastkovo“; vedie nás k tomu, aby sme sa pýtali na zmysel existencie a na hodnoty, ktoré sú základom spoločenského života: „S akým cieľom sme prišli na tento svet? S akým cieľom pracujeme a zápasíme? Prečo nás táto zem potrebuje?“: Ak si nepoložíme tieto základné otázky do hĺbky, neverím, že naša starosť o ekológiu môže dosiahnuť významný účinok“ (160).

 - „Striedmosť prežívaná slobodne a vedome, je oslobodzujúca“ (223), rovnako „Šťastie si vyžaduje, aby sme dokázali obmedziť niektoré nevyhnutné potreby, ktoré nás mámia, aby sme sa stali disponovaní pre mnohoraké možnosti, ktoré ponúka život“ (223). „Výrazom tohto postoja je aj chvíľkové zastavenie na poďakovanie Bohu pred a po jedle“ 

 - Mária, ktorá sa starala o Ježiša, teraz žije spolu s Ním a je Matkou a Kráľovnou všetkého stvorenia: „všetky stvorenia ospevujú jeho nádheru“ (241). Po jej boku stojí Jozef, ktorý bol podľa evanjelia muž spravodlivý a pracovitý, naplnený a bohatý na nehu. Od obidvoch sa môžeme učiť a inšpirovať, ako chrániť svet, ktorý nám Boh zveril.

Modlitba za našu zem

Všemohúci Bože, ktorý si prítomný v celom svete i v najmenšom zo všetkých tvojich tvorov, ty, ktorý obklopuješ svojou nežnosťou všetko, čo existuje, vlej do nás silu, aby sme sa starali o život a krásu. Zahŕňaj nás pokojom, aby sme žili ako bratia a sestry, a nikomu neubližovali. Bože chudobných, pomôž nám zachrániť opustených a zabudnutých tejto zeme, ktorí sú tak vzácni v tvojich očiach. Uzdrav náš život, aby sme chránili svet a nie ho ničili, aby sme rozsievali krásu, a nie znečistenie a skazu. Dotkni sa sŕdc všetkých, ktorí hľadajú iba zisk na úkor chudobných a na úkor zeme. Nauč nás objaviť hodnotu každej veci, s úžasom ju kontemplovať a poznať, že sme hlboko spojení so všetkými tvormi na našej ceste k tvojmu nekonečnému svetlu. Vďaka ti za to, že si s nami po všetky dni. Podopieraj nás, prosím, v našom boji za spravodlivosť, lásku a pokoj.

 Kresťanská modlitba s celým stvorením

Chválime ťa, Otče, so všetkými tvormi, ktoré vyšli z tvojej mocnej ruky. Sú tvoje a sú plné tvojej prítomnosti a tvojej nehy. Buď pochválený!

Boží Syn, Ježišu, skrze teba je všetko stvorené. Prijal si podobu v materskom lone Márie, stal si sa súčasťou tejto zeme a pozeral si sa na tento svet ľudskými očami. Teraz si živý v každom stvorení so svojou slávou vzkriesenia. Buď pochválený!

Duchu Svätý, ktorý svojím svetlom vedieš tento svet k Otcovej láske a sprevádzaš nárek stvorenia, ty žiješ v našich srdciach, aby si nás povzbudzoval k dobru. Buď pochválený!

Pane Bože, Jediný v Trojici, úžasné spoločenstvo nekonečnej lásky, nauč nás kontemplovať ťa v krásach sveta, kde všetko hovorí o tebe. Prebuď našu chválu a našu vďačnosť za každú bytosť, ktorú si stvoril. Daj nám milosť, aby sme sa cítili dôverne spojení so všetkým, čo existuje.

Bože lásky, ukáž nám naše miesto v tomto svete, aby sme boli ako nástroje tvojej náklonnosti ku všetkým bytostiam na zemi, lebo žiadna z nich nie je tebou zabudnutá. Osvieť tých, ktorí majú peniaze a moc, aby neupadali do hriechu ľahostajnosti, aby milovali všeobecné dobro, podporovali slabých a starali sa o tento svet, kde žijeme. Chudobní tejto zeme volajú: Pane, vezmi si nás pod svoju moc a do svojho svetla, aby bol ochránený každý život, aby bola pripravená lepšia budúcnosť, aby prišlo tvoje kráľovstvo spravodlivosti, pokoja, lásky a krásy. Buď pochválený! Amen

 

 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie