Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Aj naša komunita v Kežmarku sa zapojila do 8-dňovej reťaze modlitieb za zasvätených, ktorá sa začala v stredu 24. júna 2015 na sviatok narodenia Sv. Jána Krstiteľa.

Tento významný svätec, ktorý je vzorom modlitby, pôstu a pokorného života zameraným výlučne na Boha a na Jeho kráľovstvo, nás sprevádzal v prvý deň modlitieb. Na jeho príhovor sme v našej modlitbe pamätali predovšetkým na všetkých kňazov a rehoľníkov Jánov, ktorí slávili svoje meniny.

Počas nasledujúcich dní sme si každý deň vyčlenili mimoriadny čas na spoločnú a súkromnú adoráciu, pôst a modlitbu sv. ruženca, kedy sme prednášali Bohu naše chvály, vďaky a prosby za všetkých tých, ktorí sa rozhodli zasvätiť sa Bohu. Špeciálne sme v našom srdci niesli našich misionárov a misionárky na celom svete. Prosili sme tiež o zdravie, útechu a posilu pre naše choré spolusestry, ktoré zápasia s rozličnými chorobami.

V sobotu 27. júna sme si tiež pozreli film o sv. Barbore, a tak sa duchovne povzbudili. Životný príbeh Sv. Barbory, ktorá krátko po tom, čo sa stala kresťankou, vydala svoj vlastný život na záchranu kresťanov, sa dotkol našich sŕdc a jej svedectvo viery posilnilo aj našu vlastnú vieru.

V nedeľu 28. júna sme v našich modlitbách sprevádzali naše juniorky Katku, Zuzku a Jozefínu, ktoré si v tento deň obnovovali svoje rehoľné sľuby. V tento deň sme tiež spolu s ďalšími rehoľnými sestrami, sestrami Redemptoristkami, Tešiteľkami, Satmárkami, oslávili naše zasvätenie sa Bohu slávnostnou sv. omšou v Bazilike Sv. Kríža. Do slávenia liturgie, ktorú celebroval dôstojný pán dekan Jakub Grich, sme sa zapojili čítaním, prinášaním obetných darov a spevom. Po sv. omši sme si vychutnali spoločný obed v kláštore u sestier Redemptoristiek, kde sme strávili ešte celé popoludnie. V tento deň sme viac nahliadli do našich životov a životných príbehov, podelili sa o naše radosti i starosti. Sestry nás previedli po celom kláštore a oboznámili nás so svojou spiritualitou. Zašli sme aj von do záhrady, kde sme počas prechádzky pokračovali v rozhovoroch. Ako jedno veľké spoločenstvo tých, ktorí milujú Boha, sme v tento deň prežívali jedinečnú blízkosť a radosť. Pocítili sme, čo znamenajú slová Sv. Pavla: „Radujte sa v Pánovi“ (Fil 4:4), lebo bol to práve Pán, čo nás v tento deň spojil a bol zdrojom našej spoločnej radosti.

V pondelok 29. júna, na sviatok Sv. Petra a Pavla, sme sa modlili za celú našu Cirkev, za nášho pápeža Františka, ako aj za všetkých Petrov a Pavlov. Modlitbovú reťaz sme ukončili v stredu 1. júla modlitbou radostného ruženca, v ktorom sme prosili o dar Ducha Svätého pre všetkých zasvätených, najmä tých, ktorí prežívajú krízy a ťažkosti vo svojom povolaní. Pamätali sme na tých, ktorí vykročili na cestu zasväteného života, konkrétne aj na naše kandidátky a novicky a prosili sme o nové povolania pre Cirkev. Do našich modlitieb sme zahrnuli aj všetkých prenasledovaných kresťanov.

Na záver sa chceme poďakovať za túto výzvu zapojiť sa do modlitbovej reťaze, ktorá priniesla svoje ovocie aj našej komunite. Modlitba nás ešte viac spojila. Prežívali sme akúsi väčšiu blízkosť a otvorenosť medzi sebou navzájom a spolupatričnosť so všetkými zasvätenými.

Nech žije svätý Trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí!

 Za komunitu v Kežmarku novicka Jana Smutná

 

 

Deň zasväteného života, Kežmarok-6
  • Deň zasväteného života, Kežmarok-6
  •