História

História


Toto misijné dielo začal Boh v srdci nemeckého kňaza Arnolda Janssena veľkou túžbou, aby svätý trojjediný Boh žil v srdciach všetkých ľudí. Tento muž hlbokej viery a modlitby bol v Ríme 5. októbra 2003 pápežom Jánom Pavlom ll. svätorečený. Je zakladateľom troch misijných spoločností: Ako prvú založil Spoločnosť Božieho Slova ( SVD ) r. 1875. Neskôr spolu s blahoslavenou Matkou Máriou, Helenou Stollenwerk a božou služobnicou Matkou Jozefou, Hendrinou Stenmanns založil Misijnú kongregáciu Služobníc Ducha Svätého ( SSpS ) r. 1889 a Misijné sestry Služobnice Ducha Svätého večnej adorácie ( SSpSAp) r. 1896.

Z histórie Misijnej kongregácie Služobníc Ducha Svätého:

Keď sa do kláštora v St. Koloman v Rakúsku hlásilo stále viac dievčat predstavení Kongregácie Misijných sestier Služobníc Ducha Svätého hľadali možnosť založiť pobočku na Slovensku. Vtedajší páter regionálny predstavený SVD Ján Faikus o tom vedel, a preto upozornil, predstavenú rakúskej provincie SSpS sestru Columbu , na dom v strede dediny Spišský Štiavnik, ktorý patril spišskému biskupstvu pod názvom „Biskupská lesná správa.“ Dom bol prázdny, neobývaný. Sestre Columbe sa toto miesto páčilo a pri svojej druhej osobnej návšteve na Slovensku v januári 1931 dostala povolenie od J.E. otca biskupa Jána Vojtaššáka, prevziať tento dom, k tomu patriace záhrady a polia k užívaniu za symbolické nájomné a zriadiť tu noviciát pre Misijné sestry SSpS. 

Po návrate do Rakúska pri slávnosti svätých sľubov v kláštore St. Koloman v Stockerau, sestra Columba 6. januára 1931 dala misijné určenie na Slovensko prvým sestrám. 4. mája 1931 prišli sr. Clariana Przbylla a kandidátka Emília Sépová do učiteľského ústavu v Levoči , kde ich na čas prijali Školské sestry 3 rádu svätého Františka. Už 18.júla 1931 sa natrvalo presťahovali do bývalej budovy biskupskej lesnej správy, ktorá sa stala domovom SSpS. 22. júl 1931 sa stal dňom založenia Slovenskej régie SSpS. Prvou predstavenou bola sr. Virgília, Ľudmila Beláková, SSpS, pôvodom Moravanka, predtým misionárka v Argentíne.Do Spišského Štiavnika, prichádzajú prvé kandidátky a postulantky. Tu sa začína výroba paramentov – kostolných a bohoslužobných rúch pre celé Slovensko. 

Postupne vznikali ďalšie komunity a pracoviská: Detský domov v Mokradi na Orave, Dievčenský výchovný ústav v Bytčici, nemocnica a základná škola v Kežmarku, Domov dôchodcov v Hrabovom. Sestry pôsobili tiež ako učiteľky v Lendaku a Tužine. Régia Misijných sestier na Slovensku sa však netešila dlho svojmu rozvoju. Už roku 1945 boli sestry vypovedané zo škôl. Počet sestier napriek tomu stále rástol. Rehoľa preto v roku 1946 zakúpila väčšiu budovu a záhradu v Ivanke pri Nitre, kde sa presťahovala zo Spišského Štiavnika výchova rehoľného dorastu a výroba paramentov. Dom v Spišskom Štiavniku zostal exercičným domom na Spiši.

Roku 1947 už vycestovali prvé štyri slovenské misionárky do misií a to sr. Epifana Valentová a Bohdana Vöröšová na PNG a sr. Margita Kenderová a Dorota Konôpková do Anglicka. 

Do roku 1950 bolo na Slovensku okolo 60 sestier a noviciek. 

Prišli však roky útlaku a neslobody a v auguste 1950 sa začalo sústreďovanie rehoľníc. Dom v Ivanke pri Nitre sa stal jedným z mnohých sustreďovacích kláštorov, kde bolo privezených 80 sestier zo Spoločnosti Dcér Božej Lásky. V noci 11. októbra 1951 boli všetky sestry vyvezené do českého pohraničia. Misijné sestry Služobnice Ducha Svätého pracovali v Čechách v pohraničí. Najprv vo fabrikách, potom v ústavoch pre mentálne postihnuté deti a v domove dôchodcov. Na základe vyhlásenia federácie sa mohli v rokoch 1968 – 1969 niektoré sestry vrátiť na Slovensko a to konkrétne do Levoče, kde pôsobili ako katechétky a na Maňu, kde pracovali v Ústave sociálnej starostlivosti pre deti a mládež až do roku 1989. Staršie sestry boli sústredené v charitnom domove v Rúbani. Roku 1968 sa nám podarilo zakúpiť rodinný dom v Zlatých Moravciach, ktorý bol zároveň provinciálnym domom až do roku 1990, kedy nám bol štátom vrátený dom - Kláštor Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre. 

Sme medzinárodnou misijnou kongregáciou a misionárska služba je základ a cieľ našej Kongregácie. V našich rozmanitých prácach slúžime misionárskemu poslaniu Cirkvi. Všade, kamkoľvek nás Cirkev pošle, ohlasujeme lásku Otca, ktorý vtelením svojho Syna a zoslaním Ducha Svätého chce priviesť všetkých ľudí do spoločenstva lásky Trojjediného Boha. Dnes má naša Kongregácia Misijných sestier Služobníc Ducha Svätého Slovenskej provincie 83 sestier. 20 sestier pracuje v zahraničných misiách a 5 sestier zo zahraničia pôsobí na Slovensku. Veď „našou úlohou je otvoriť srdcia všetkých , LÁSKE“ ( Matka Jozefa, Hendrina Stennamansová,SSpS ).