Misie vo svete

Misie dnes: Radostné svedectvo evanjelia.

  Radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Kristom. Tí, ktorí sa ním nechajú zachrániť, sú oslobodení od hriechu a smútku, od vnútorného prázdna a izolácie. S Ježišom Kristom sa rodí a znovuzrodzuje radosť. Týmito slovami sa nám prihovára sv. otec František v úvode svojej apoštolskej exhortácie „ Evangelii Gaudium.“

  Každý, kto naplno zakúsil vo svojom živote dôsledky Ježišovho vykupiteľského diela , a kto tomu skutočne verí, je pozvaný do novej etapy evanjelizácie plnej radosti. Človek transformovaný Božou láskou túži túto lásku dávať ďalej. Všetci sme pozvaní k tomuto osobnému stretnutiu s Ježišom Kristom, nechať sa stretnúť, hľadať ho....a potom deliť sa o túto radosť a rozdávať ju vo svojom okolí v rodine, v škole na pracovisku.... 
Vnímať okolo seba tých, ktorí potrebujú pomoc a to v každom ohľade, či už ide o materiálnu, ale rovnako i duchovnú. Nová evanjelizácia je nevyhnutná. Ľudský život je totiž veľmi krátky v porovnaní s večnosťou. Dnešná doba je zvlášť charakteristická duchovným a citovým vyprázdnením. Človek sa v dôsledku negatívneho vplyvu okolia, masmédií, ale i nedostatku lásky a starostlivosti v rodinách stáva bytosťou, ktorá je v plnom rozsahu zameraná iba na zmyslový a hmotný svet okolo neho, pričom hľadanie vyšších princípov, či zmyslu života je pre neho namáhavé a mnohokrát i nemožné. 
Hľadajme všetkých, ktorí sú v dnešnom svete, plnom sekulárnych deštruktívnych vplyvov, stratení a nevedia nájsť východisko, či tú správnu cestu. 
Snažme sa pomôcť každému, kto duchovný život vidí ako niečo nezmyselné a nemožné, kto je teda, možno povedať, duchovne slepý. Láska, ktorou nás miluje Boh a ktorá v nás plodí našu vlastnú lásku k Bohu, musí byť zároveň láskou k blížnym.

K 31. decembru 2010 sa svetová populácia rovnala 6.848.550.000 obyvateľov, čo predstavuje nárast o 70.951.000 oproti predchádzajúcemu roku. Týka sa aj všetkých kontinentov najväčší prírastok je :

v Ázii (+40.510.000) 
v Afrike (+22.144.000) 
v Amerike (+5.197.000)
v Európe (+2.438.000 )
v Oceánii (662 000).

K rovnakému dátumu 31. decembru 2012, sa počet katolíkov sa rovnal 1.195.671.000 s celkovým rastom 15.006.000 osôb oproti predchádzajúcemu roku. Zvýšený záujem je viditeľný na všetkých kontinentoch, najvýraznejší je však :

v Afrike : (+6.140.000)
v Amerike : (+3.986.000) 
v Ázii : (+3.801.000)
v Európe: (894 000) 
v Oceánii: (185 000) .

Percento katolíkov vzrástlo o 0,04%, zastalo na 17,46%. Vzhľadom na kontinenty, došlo k zvýšeniu všade okrem Európy:

Afrika: (0,21), 
Amerika (0,07), 
Ázia ( 0,06), 
Európa (-0,01);
Oceánia (0,03).

  Toto sa stalo skutočnosťou vďaka ženám a mužom z našich radov, ktorí sa rozhodli a zasvätili svoj život misionárskej službe, šíreniu tohto pravého svetla po celom svete, či už ako kňazi, rehoľné sestry, rehoľní bratia alebo laici. 
  Štatistiky nám poukazujú na percento veriacich, ale koľko z nich zotrváva skutočne presvedčených o tom že Ježiš Kristus za nich zomrel a vstal z mŕtvych, vo všednosti každodenných udalostí. Pozývajme k osobnému stretnutiu s Ježišom Kristom, ktorí jediní má moc preniknúť a pretvoriť naše srdce a naplniť ho až po okraj. Pozvanie je a bude stále rovnako aktuálne.....
Koľko je takých ľudí čo toto pravé svetlo ešte stále vôbec nepoznajú, alebo ho ignorujú či radšej sa pohybujú vo tme hriechu a bludných ideológií alebo od neho odbočili do temnoty nejakej sekty, materializmu či závislosti ( drogy, alkohol, pornonarkomania, patologické hráčstvo, workoholizmus ...) zvlášť na našom Európskom kontinente?.... Koľko pomýlených hodnôt a prúdov: feminizmus, rodová rovnosť , rasizmus, diskriminácia, eutanázia atď.
  Svetlo, ktoré Kristus priniesol na svet tma nikdy nepohltí, preto je nevyhnutné , aby každý kresťan svojim vlastným životom, prekypujúcim radosťou pomáhal druhým, aby aj oni to svetlo života uvideli a s radosťou do svojho srdca prijali.
  Výzva pre mňa aj pre teba, buďme misionármi, nositeľmi pravého svetla a radostného dialógu v ľudskej spoločnosti:

Modlime sa spoločne:

MODLITBA ZA MISIE

Bože náš Otec,
Ty nám zjavuješ
svoju nesmiernu lásku cez Tvojho syna Ježiša Krista,
ktorý prišiel na našu zem, aby nás zachránil.
My to už vieme,
ale ešte stále sú milióny ľudí,
naši bratia, ktorí Ťa nepoznajú.
Dnes, Ťa prosíme za všetkých,
ktorí v nevedomosti čakajú na tvoj príchod.
Duch Svätý, Ty, ktorý prebývaš v nás,
pomôž nám byť misionármi
a požehnaj tých, čo zanechali všetko,
aby Ťa nasledovali osobitným spôsobom.
Sprevádzaj ich a pomáhaj im 
pri ohlasovaní tvojho evanjelia lásky.

Mária, Hviezda novej evanjelizácie,
zapáľ v našich srdciach misionárskeho ducha 
a požehnaj svojou láskou
všetkých ľudí dobrej vôle.

 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie