Tretí pondelok Júl 2019

 

V: Príď, Boží Duch, pretvárajúci dych života a Láska, Radosť, Pokoj, Vernosť,  Láskavosť, Dobrota, Pravda, Jemnosť, Sebadisciplína, ktorý plynie z milujúceho spoločenstva Otca a Syna.

Na prvé Turíce si zostúpil na Máriu a učeníkov zhromaždených v hornej izbe. Posilnil si ich, aby ohlasovali teba ako Ducha spoločenstva, ktorý zjednocuje ľudí každej rasy, náboženstva, kultúry a jazyka. Keď sa blížime k novým Turícam, voláme ťa, Boží Duch, aby si vdýchol do nás nový život, ktorý nás povedie do užšieho spoločenstva s tebou a s inými.

 

M: Otvor naše oči, aby sme videli poza naše rozdiely a vedeli rozpoznať ľudskú rozdielnosť ako výraz tvojej božskej kreativity a veľkodušnosti.

V: Dýchaj na nás, Duch Boží.

M: Otvor naše uši, aby sme počuli poza slová a počuli túžbu po spoločenstve, ktorá leží v hĺbke každého ľudského srdca.

V: Dýchaj na nás, Duch Boží.

M: Otvor naše mysle, aby sme opravdivo prijali to, že celé stvorenie je nádherne prepojené; že všetko je jedno v tebe.

V: Dýchaj na nás, Duch Boží.

M: Otvor naše srdcia, aby sme boli pripravené prijať a uvítať ťa znova počas týchto Turíc.

V: Dýchaj na nás, Duch Boží.

 

Pieseň: Veni Sancte Spiritus

 

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, Ty si  prejavilo cez Margitu Máriu Alacoque, že chceš mať miesto vo všetkých kresťanských rodinách. Uvedomujúc si Tvoje prianie, chcem Ti dnes verejne zasvätiť a obetovať našu rodinu. Chceme žiť podľa Tvojho príkladu, aby v našej rodine prekvitali čnosti, za ktoré si Ty, najmilší Spasiteľ, prisľúbil pokoj už tu na zemi. Budeme sa chrániť všetkého, čo Ty odmietaš a odsudzuješ ako zlo. Vládni nad naším rozumom jednoduchosťou viery. Kraľuj našich srdciach, ktoré horia láskou k Tebe a my budeme i naďalej roznecovať oheň tejto lásky predovšetkým častým svätým prijímaním.

Božské Srdce Ježišovo, buď vždy medzi nami kdekoľvek sa stretneme. Žehnaj všetky naše práce a námahy. Rozptyľuj naše starosti, posväcuj naše radosti a uľav nám v našich trápeniach. Keby ťa niekto z našej rodiny urazil hriechom, prosím Ťa, Božské Srdce, nedaj mu zabudnúť, že si plné dobroty, lásky a milosrdenstva k hriešnikom. A keď nadíde hodina rozlúčky a tieň  smrti pohrúži našu rodinu do smútku posilňuj nás, aby sme všetci s vierou prijímali Tvoje večné rozhodnutia. Nech nás uteší myšlienka, že príde deň, keď sa celá rodina znovu stretne v Tvojej sláve, kde Ťa chceme naveky oslavovať za Tvoje dobrodenia. Amen.

 

Pieseň k Božskému srdcu

 

Príbeh:

 

Istý človek mal zlyhať, ale namiesto toho mal úspech. Keď vo veku 5 rokov stratil 97% zraku, odmietol navštevovať školu pre slepcov. Prijali ho do verejnej školy a neskôr hral baseball a futbal. Stal sa profesorom žurnalistiky a bolo o ňom známe, že vyžaduje dokonalosť. Raz sa ho študent spýtal, čo považuje za horšie: slepotu, hluchotu alebo byť bez rúk alebo nôh. Odpovedal: "Nič z toho! Letargia, nezodpovednosť, nedostatok ambícií alebo túžby: to sú skutočné hendikepy! Ak ťa nenaučím nič iné len to, aby si chcel niečo urobiť so svojím životom, tento kurz bude veľmi úspešný."

            Často hovoril svojím študentom žurnalistiky: " Nie ste tu, aby ste sa naučili priemernosť. Ste tu na to, aby ste sa naučili excelovať. Ak vás pošlem po nejaký príbeh a vy ho nezískate, pretože ste si zlomili nohu, zavolajte mi zo sanitky a ja vám prepáčim. Ale nehovorte mi výhovorky! Vašim najväčším nepriateľom nie sú problémy, ktoré máte pred sebou. Nepriateľom je pohodlnosť, negativizmus, obmedzenia, ktoré ste si stanovili a sebaľútosť. "


            Máme všetky výhovorky, aby sme neurobili viac so svojím životom. Keby sme len mali lepší zrak, chudšiu alebo vyššiu postavu alebo pochádzali z lepšieho prostredia. Sú to výhovorky! Máme dosť dispozícií, aby sme prekonali okolnosti, ktoré obyčajne vytvárajú budúcnosť. Takže výhovorky alebo výsledky?

 

Úvaha

 

Pomôž, Pán môjho života, aby som nebol zbytočne na tejto zemi.

Pomôž, Pán mojich dní, aby som nebol trápením pre mojich blížnych.

Pomôž, Pán mojich hodín, aby som nebol naviazaný na seba samého.

Pomôž, Pán mojej duše, aby som nechýbal tam, kde som potrebný.

 

Ticho na zamyslenie

 

Vďaka.

Ďakujem   Ti Otče. Prijímaš ma takého aký som. Nepodceňuješ ma. Odpúšťaš mi a dávaš mi novú odvahu.

            Daruj mi silu odpúšťať druhým, ako si  ty odpustil. Daruj mi silu znova sa o to pokúšať,

aj keď vieš, že nie všetko v mojom živote sa zmení. 

Chcem ti darovať moju dôveru. Stále ma prijímaj do tvojho  náručia, Aj keď sa mi nepodarí všetko, čo som si predsavzal. 

Veď ma, Pane, Veď bez teba som v pokušení zotrvať vo zvyku, lajdáctve a lenivosti.

Veď ma, Pane, Veď bez teba som v pokušení, aby som stále viac zarábal, kládol čoraz väčšie nároky a bol otupený pred núdzou blížnych.

Veď ma, Pane, veď bez teba som v pokušení byť unavený a smutný. Som v pokušení zotrvať v negatívnej kritike a hľadať len sám seba. Môj Pán a môj Boh, Zostávaj so mnou, keď som v pokušení.

 

Ticho na   zamyslenie

 

Pieseň:

 

M.: Večný Bože,

V.: Otec nášho Pána Ježiša Krista, daj mi svojho Svätého Ducha!

Nech vo mne vzbudí pravú, skutočnú vieru, nech ma ovláda, posilňuje a podporuje.

Syn večného Otca, daruj mi svojho Svätého Ducha! Amen

Duchu Svätý, chválim a velebím ťa

M.: Duchu Svätý,

ty si spolu s Otcom i Synom jeden Boh, rovnako večný a mocný ako oni,

V.: chválim a velebím ťa.

M.: Ty si darca a ochranca života, Pán všetkého, čo žije,

V.: chválim a velebím ťa

M.: Ty si stvoril na zemi poriadok a krásu a udržuješ ju až do konca časov,

V.: chválim a velebím ťa.

M.: Ty si na Turíce zostúpil na Cirkev a zostávaš stále s ňou,

V.: chválim a velebím ťa.

M.: Ty si božská láska a uschopňuješ nás k vzájomnej láske,

V.: chválim a velebím ťa.

M.: Duchu Svätý,

V.: chcem ti stále patriť, tebe nech sa vzdáva chvála a úcta po všetky veky! Amen.

(Misijné modlitby k Duchu svätému str.11)

   

Modlitba zasvätenia sa Duchu Svätému

 

M.: Bože Duchu Svätý, večná láska Otca a Syna, klaniame sa ti a oslavujeme ťa pre tvoje stvorenia a lásku, ktorú si vylial do našich sŕdc.

V.: Odovzdávame sa tvojmu vedeniu.

Zapáľ naše srdcia ohňom svojej lásky, aby sme pocítili že žiješ v nás.

Urob nás otvorenými pre tvoje vedenie. Buď živou silou nášho misionárskeho svedectva a našej pevnej nádeje na Nové nebesia a Novú zem.

Daj aby sme boli tvojimi nástrojmi pre spásu mnohých. Prijmi našu prácu, naše radosti a trápenia. Modli sa v nás, miluj v nás.

Urob nás živým, svätým obetným darom, v ktorom máš zaľúbenie a zjednoť nás raz s tebou vo večnosti. Amen.

                        (Misijné modlitby k Duchu svätému str.31)

 

 

 

 

Na úmysel sv. Otca: Otče náš ..., Zdravas Mária ...., Sláva Otcu ....

 

 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie