TRETÍ PONDELOK MAREC 2019

Príď Duchu Svätý! Príď a uschopni nás k novému životu. Buď pri našich rozhovoroch, v našich stretnutiach a oživuj ich.

 

Pieseň:

 

Modlitba:

Príď Duchu Svätý! Príď a uschopni nás k novému životu. Buď pri našich rozhovoroch, v našich stretnutiach a oživuj ich.

Príď Duchu Svätý! Ty, ktorý povolávaš a budíš. Daj nám uši, ktoré počúvajú, ústa, ktoré jasne vyslovujú to, čo nám vnukneš.

Príď Duchu Svätý! Príď, ty nežný Duch. Udeľ nám lásku a vzájomnú citlivosť pri našich denných stretnutiach.

Príď Duchu Svätý! Príď, ty stvoriteľský Duch. Zober nás do svojich rúk a pretvor nás! Urob z nás nových ľudí s vnímavým srdcom a myšlienkami, ktoré budujú. Amen.

 

Klaniam sa Ti, Duchu Svätý, opravdivý Bože, ktorý od večnosti rovnako pochádzaš od Otca i Syna. Zvelebujem Ťa, Tešiteľ môj, ktorý si zostúpil na apoštolov v podobe ohnivých jazykov, ktorý neomylne spravuješ katolícku Cirkev od jej počiatku a nás skrze sväté sviatosti posilňuješ. Ďakujem Ti za tú milosť, že si ma učinil vyznávačom pravej viery, bez ktorej sa nemožno páčiť Bohu. Ďakujem Ti za tie milosti, ktorí si mi udelil pri svätom krste a pri ostatných sviatostiach. Nevzdiaľuj sa odo mňa, môj Utešiteľ a chráň ma od každého hriechu. Udeľ mi svojich sedem darov: dar múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti a bázne voči Bohu.

Prosíme Ťa, Pane, daj, nech nám pomáha sila Ducha Svätého, aby milostivo očistila naše srdcia a zachránila nás od všetkého zla. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Bože, ktorý si srdcia veriacich naplnil svojím Duchom, daj, nech v jednote s Duchom Svätým, myslíme na dobro a nech sa radujeme z jeho útechy. 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:

 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení!

Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona.

Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“      Lk 6,36-38

 

„Buďte milosrdní“ – „Tak ako sa učíme študovať študovaním, hovoriť hovorením, behať behaním a pracovať prácou, tak sa učíme milovať Boha a človeka milovaním. Kto hľadá inú cestu, zablúdi.“ Hovorí sv. František Saleský. Milosrdenstvo praktizované a aktivizované v našom srdci, v myšlienkach i skutkoch sa stáva žitým blahoslavenstvom. Je podobne prameňu sviežej vody, vytekajúcemu z milosrdenstva Boha, ktorý nás robí účastnými na svojej plnosti. Byť milosrdným, znamená zriekať sa seba v prospech blížneho. Milosrdenstvo je tiež služba, v ktorej učíme blížnych, ako byť milosrdní.

Gesto milosrdenstva v dnešnej dobe je veľmi vzdialené logike sveta. Dokonca aj nášmu spôsobu (nám kresťanom) vnímania a konania. Sme presvedčení, že zlý človek musí byť potrestaný. Avšak milosrdenstvo je jediný spôsob a terapia, ktorou ľudstvo môže opustiť začarovaný kruh zla i hanby. Gesto, realizované vedomým rozhodnutím mysle ale i emocionálnym prílivom srdca, ktoré vyvádza človeka zo smrti do života.

Ježiš, skrze slovo dnešného evanjelia, pozýva učeníkov darovať svetu to, čo sami nie sú a čo nemajú. Takto totiž funguje dynamizmus viery - prijať ako nezaslúžený dar niečo, čo ešte s námahou a pochybnosťami učeníkovi chýba. Viera je tou vnútornou silou, ktorá nás poháňa stávať sa tým, čím ešte nie sme.

Byť milosrdní, teda odpustiť z celého srdca, nie je v našich ľudských silách. Môžeme sa usilovať zabudnúť alebo klamať seba, ale odpustenie presahuje našu ľudskosť. Je to možné len vďaka Božej milosti v nás: “Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!” Totiž, jeho milosrdenstvo nám dáva moc odpustiť. Prinavrátiť život a pootvoriť bránu, ktorá vedie k radosti života. Prejaviť milosrdenstvo je to isté, ako povedať hriešnikovi: Napriek tomu, čo si urobil, ja si prajem, aby si žil a radoval sa. Prejaviť milosrdenstvo je znovu darovať srdce človeku. 

 

LITÁNIE K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU

Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica. jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

 

Milosrdenstvo Božie, nekonečná vlastnosť Stvoriteľa, dôverujem Ti .

Milosrdenstvo Božie, najväčšia dokonalosť Vykupiteľa,
Milosrdenstvo Božie, nesmierna láska Posvätiteľa,

Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné tajomstvo Svätej Trojice,
Milosrdenstvo Božie, prejav najväčšej Pánovej moci,

Milosrdenstvo Božie, v stvorení nebeských duchov,

Milosrdenstvo Božie, povolávajúce nás z ničoty k bytiu,
Milosrdenstvo Božie, napĺňajúce celý vesmír,

Milosrdenstvo Božie, dávajúce nám nesmrteľný život,

Milosrdenstvo Božie, chrániace nás pred zaslúženými trestami, '

Milosrdenstvo Božie, pozdvihujúce nás z biedy hriechu,
Milosrdenstvo Božie, ospravedlňujúce nás vo vtelenom Slove,
Milosrdenstvo Božie, vychádzajúce z Kristových rán,

Milosrdenstvo Božie, tryskajúce z Najsvätejšieho Ježišovho Srdca,
Milosrdenstvo Božie, ktoré si nám dalo Preblahoslavenú Pannu Máriu za Matku milosrdenstva, Milosrdenstvo Božie, v zjavení Božích tajomstiev,
Milosrdenstvo Božie, v ustanovení svätej Cirkvi,
Milosrdenstvo Božie, v ustanovení sviatosti,
Milosrdenstvo Božie, zvlášť vo sviatosti krstu a pokánia,
Milosrdenstvo Božie, vo sviatosti oltárnej a kňazstva,
Milosrdenstvo Božie, v povolaní nás k viere,

Milosrdenstvo Božie, v obrátení hriešnikov,
Milosrdenstvo Božie, v posvätení spravodlivých
Milosrdenstvo Božie, v zdokonaľovaní svätých,
Milosrdenstvo Božie, prameň pre chorých a trpiacich,
Milosrdenstvo Božie, upokojenie utrápených sŕdc,
Milosrdenstvo Božie, nádej zúfalých duší,

Milosrdenstvo Božie, sprevádzajúce všetkých ľudí vždy a všade,
Milosrdenstvo Božie, predchádzajúce nás milosťami,
Milosrdenstvo Božie, pokoj zomierajúcich,

Milosrdenstvo Božie, nebeská slasť spasených, Milosrdenstvo Božie, slasť a úľava duší v očistci,

Milosrdenstvo Božie, koruna všetkých svätých,

Milosrdenstvo Božie, nekonečný prameň zázrakov,

 

Baránok Boží, ktorý si preukázal najväčšie milosrdenstvo vykúpením sveta na kríži, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ktorý sa milosrdne obetuješ za nás v každej svätej omši, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ktorý vo svojom nesmiernom milosrdenstve snímaš naše hriechy, zmiluj sa nad nami.

 

K: Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.
Ľ
Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať na veky.

Modlíme sa: Bože, tvoje milosrdenstvo je bez konca a poklad tvojho zľutovania je nesmierny, zhliadni na nás láskavo a rozmnož v nás dôveru v tvoje milosrdenstvo,

aby sme si nikdy, ani v najväčších ťažkostiach nezúfali, ale vždy sa s dôverou podrobili tvojej vôli, ktorá je samým milosrdenstvom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa milosrdenstva, ktorý nám s tebou a s Duchom Svätým preukazuje milosrdenstvo po všetky veky vekov. Amen.

 

Pieseň: Božia láska príď

 

Modlitba k svätému Jozefovi
Svätý Jozef, ty si bol verným a múdrym služobníkom, ktorému Boh zveril opateru Svätej rodiny a ktorého ustanovil za pestúna a ochrancu života Ježiša Krista, za verného spolupracovníka na veľkom diele vykúpenia sveta a za pomocníka najsvätejšej Matky. Ty si mal šťastie žiť s Ježišom a Máriou a zomrieť na ich svätých rukách. Najsvätejší ženích Božej Matky, ty vzor a mocný patrón všetkých čistých, ponížených, trpezlivých a Bohu oddaných duší, nesklam moju dôveru, ktorú v teba skladám, a milostivo prijmi dôkazy mojej oddanosti.
Najponíženejšie vďaky vzdávam Pánu Bohu za tie zvláštne milosti, ktorými ťa obdaroval. Teba však prosím, svojím mocným orodovaním mi získaj u neho milosti, aby som mohol/a horlivo nasledovať tvoje čnosti. Prihováraj sa teda za mňa, svätý Jozef, pre tú lásku, ktorú si preukazoval Ježišovi a Márii, a ktorú Ježiš a Mária preukazovali tebe. Získaj mi to veľké šťastie, aby som žil/a i zomrel/a v láske Ježiša a Márie. Amen.

 

Prosby k sv. Jozefovi:

Svätý Jozef,

ochranca Cirkvi, chráň Svätého otca, biskupov a kňazov, 

zachovaj ich všetkých v pravej viere a v jednote.

Svätý Jozef,

otcovský strážca Svätej Rodiny, chráň naše rodiny a obdar ich vzájomnou láskou a domácim pokojom pomáhaj všetkým v úzkostiach, núdzach a starostiach a pri výchove detí.

Svätý Jozef,

postrach zlých duchov, zabráň im v prístupe do našich rodín a spoločenstiev, aby žiadna duša našich drahých nebola stratená.

Svätý Jozef,

vzor a ochranca robotníkov, zachráň ich a ich rodiny od všetkých nebezpečenstiev a ohrození dnešnej doby; pomáhaj im a prihováraj sa za nich.

Svätý Jozef,

ochranca panien, vdov a sirôt, pomáhaj im vo všetkých záležitostiach duše i tela.

Svätý Jozef,

patrón umierajúcich, pomáhaj všetkým, ktorí dnes zomrú, a raz tiež nám, 

aby sa všetkým dostalo šťastnej hodinky smrti.

Svätý Jozef,

príhovorca za duše zomrelých, poteš ich v ich súžení a priveď čoskoro k blaženému videniu na Boha.

Svätý Jozef,

prosíme ťa, buď naším otcom a ochrancom, vodcom a pomocníkom,

aby sme všetci obstáli v súčasnom boji proti hroziacemu zlu a dosiahli večnej blaženosti. Amen.

 

Pieseň:

Príď Duchu Svätý príď ...

 

Modlitba zasvätenia sa Duchu Svätému

M: Duchu Svätý, Duchu Boží, Duch svetla a lásky,

V: tebe zasväcujeme svoj rozum, svoje srdce a svoju vôľu, celé naše bytie pre čas i večnosť.

M: Riaď naše myšlienky

V: aby sme ustavične počúvali tvoj hlas a nasledovali tvoje jemné vnuknutia.

M: Daj nám milosť, Duchu Svätý, Duch Otca a Syna,

V: aby sme mohli vždy a všade povedať: „Hovor, Pane, tvoj sluha počúva!“

M: Večná Láska! Daj, aby sme ťa milovali, ako ťa miluje Otec od večnosti a Syn v Otcovi.

V: Daj nám milosť a silu konať vždy a všade v pokoji a radosti, s trpezlivosťou a nežnosťou, s dobrotivosťou a zhovievavosťou, s jemnosťou a vernosťou.

M: Duchu Svätý,

V: posväcuj pôsobiacou silou svojej milosti našu životnú cestu a veď nás k večným radostiam.

M: Duchu Svätý, veď všetky národy k tvojej pravde!

V.: Napĺňaj ohlasovateľov viery svetlom a silou, ako si naplnil apoštolov na Turíce. Vlej Ducha lásky do všetkých kresťanských sŕdc, aby sme boli jedno srdce a jedna duša. Amen

 

Misijné modlitby k Duchu Svätému str.32)

  

Modlíme sa na úmysel sv. Otca:      Otče náš ...

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie