Spiritualita

Naši svätí

Naše modlitby

Naši svätí

Sv. Arnold Janssen


Sv. Jozef Freinademetz 


Bl. Mária Stollenwerk


Bl. Jozefa Stenmanns


Bl. Alojz Liguda


Bl. Stanislav Kubista


Bl. Ľudovít Mzyk


Bl. Gregor Frackoviak

 

 

Naše modlitby

1. Turíčny hymnus

2. Turíčna sekvencia

3.  MODLITBY SVÄTÝCH

Tu sme, Pane, Duchu Svätý
K Svätému Duchu
Buď mi dychom, Duchu Svätý
Štvrťhodinová modlitba

4. MODLITBY K DUCHU SVÄTÉMU

Daruj mi svojho Svätého Ducha
Duchu Svätý, chválim a velebím ťa
Začni odo mňa
Buď mojím pomocníkom
Zasiahni do môjho života
Prosba
Ty si sila viery
Daj, aby sme v každom čase našli útechu
Neopúšťaj ma
Verím v Ducha Svätého
Prosba, aby nás viedol Duch Svätý
Duchu Svätý, prosíme ťa
Príď k nám, Duchu oživujúci
Príď, Duchu Boží
Daj, nech ma naplní tvoj Svätý Duch
Buď v nás, s nami a medzi nami
Život v Duchu Svätom
Ruženec k Duchu Svätému
Otec, zoslal si svojho Ducha na Máriu

5. MODLITBY O DARY DUCHA SVÄTÉHO

6. MODLITBY ZASVÄTENIA SA DUCHU SVÄTÉMU

7. KRÁTKA NOVÉNA K DUCHU SVÄTÉMU

Oslava Ducha Svätého

8. MODLITBY K SPOLUZAKLADATEĽKÁM MISIJNEJ KONGREGÁCIE SLUŽOBNÍC DUCHA SVÄTÉHO

K blahoslavenej Helene Stollenwerkovej
K blahoslavenej Hendrine Stenmannsovej

9. MARIÁNSKA MODLITBA

K Panne Márii

10. ZA MISIJNÉ ZDRUŽENIE DUCHA SVÄTÉHO

11. LITÁNIE K DUCHU SVÄTÉMU

Imprimatur:
Mons. Viliam Judák, Eppus Nitrien.
Nitriae, die 11 Iannuari 2010, Prot. N. 80/2010  

 

1. Turíčny hymnus

M.: Príď, Duchu Svätý, tvorivý
príď svojich verných navštíviť,
naplň nám srdcia milosťou,
ktoré si stvoril múdrosťou.


V.: Tešiteľom si nazvaný,
dar Boží z neba nám daný,
zdroj živý, láska, oheň v nej
i pomazanie duchovné.


M.: Ty, darca darov sedmorých,
prst Boží v dielach stvorených,
ty, prisľúbenie Otcovo,
dávaš reč, slovo Pánovo.


V.: Osvieť nás, ducha posilňuj,
do sŕdc vlej lásku ohnivú,
keď telo klesá v slabosti,
vzpriamuj ho silou milosti.


M.: Pred nepriateľom ochráň nás,
svoj pokoj daj nám v každý čas,
nech vždy pod tvojím vedením
vyhneme vplyvom škodlivým.


V.: Nauč nás Otca poznávať
a jeho Syna milovať
a v teba, Ducha obidvoch,
daj veriť vždy, vo všetkých dňoch. Amen.


M: Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. /V.O. Aleluja/
V: A obnovíš tvárnosť zeme. /V.O. Aleluja/


M: Modlime sa:
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. V: Amen.


2. Turíčna sekvencia

Duchu Svätý, príď z neba
a vyšli nám zo seba
žiaru svetla pravého.

Príď k nám Otče chudobných,
darca darov sľúbených,
svetlo srdca bôľneho.

Tešiteľ si najlepší,
ó hosť duše najsladší,
ty sladké občerstvenie.

V práci si poľahčenie,
v sparne si ovlaženie,
v plači si potešenie.

Svetlo oblažujúce,
naplň myseľ aj srdce
ľudu tebe verného.

Bez pomocnej milosti
človek žije v hriešnosti,
nie je v ňom nič dobrého.

Očisť, čo je skalené,
zavlaž, čo je znavené,
uzdrav, čo je zranené.

Ohni, čo je stŕpnuté,
zohrej, čo je skrehnuté,
naprav, čo je zblúdené.

Daruj svojim veriacim,
s dôverou ťa prosiacim,
Svätú milosť sedmorú.

Daj za čnosti odmenu,
daj smrť dobrú blaženú,
daj nám radosť trvalú. Amen.  


3. MODLITBY SVÄTÝCH

Tu sme, Pane, Duchu Svätý,
(Sv. Izidor Sevilský)

zaťažení síce bremenom svojej hriešnosti,
ale zhromaždili sme sa výslovne v tvojom mene.
Príď medzi nás, zostaň s nami
a vlej svoju milosť do našich sŕdc. Nauč nás, čo máme robiť, usmerni nás,
kam máme ísť, ukáž nám, čo treba vykonať, aby sme sa s tvojou pomocou v každom ohľade stotožnili s tvojou vôľou.
Ty sám vlastne máš chcieť a uskutočniť naše zámery, pretože len ty spolu s Otcom a Synom, máš to jedinečné veľkolepé Meno.

Ty, ktorý pravdu nadovšetko miluješ, nedopusť, aby sme vniesli chaos do toho, čo si ty nariadil. Tak, ako sme sa v tvojom mene zhromaždili,
ty nás veď vo všetkom.
V duchu skutočného synovstva nám daj pevne stáť
na základoch právd viery, aby naša myseľ nebola ani na chvíľku rozdelená medzi teba a svet, ktorý prichádza.
A za správne činy daj nám len od teba prijať večnú odmenu. Amen.


K Svätému Duchu

( sv. Simeona Nového Teoléoga)

Príď, pravé svetlo; Príď, večný život;
Príď, skryté tajomstvo; Príď, poklad bez mena;
Príď, neustávajúca radosť; Príď, nezapadajúce svetlo;
Príď, nádej, ktorá zachráni všetkých; Príď, vzkriesenie mŕtvych;

Príď, Mocný, ktorý napĺňaš, premieňaš
a meníš všetky veci svojou vôľou; Príď, nevädnúci veniec;
Príď, dych života a útecha môjho skromného srdca; Príď, naplň nás Božou prítomnosťou;
Príď a urob naše telá Božími chrámami; Príď, naplň nás silou zvíťaziť;
Príď, obnov v nás Boží obraz; Príď, posilni našu vieru;
Príď a posilni nás hovoriť a konať pre teba vo svete; Príď, odpusť naše hriechy;
Príď, vdýchni do nás Boží život – nesmrteľný a večný;
Príď, Svätý Duchu, príď! Amen.


Buď mi dychom, Duchu Svätý,

(sv. Augustín)

Buď mi dychom, Duchu Svätý, urob moju myseľ svätou.
Buď hybnou silou môjho života, posväť moje činy.
Buď, Duchu Svätý,
cieľom mojich túžob, daruj mi svätú lásku.

Buď mi silou, Duchu Svätý,
daj mi svätú odvahu.
Buď mojou ochranou, Duchu Svätý, nech sväto skončím svoj život. Amen.


Štvrťhodinová modlitba

(Sv. Arnold Janssen SVD.)

M: Bože, večná pravda,
V: veríme v teba.
M: Bože, naša sila a spása,
V: dúfame v teba.
M: Bože, nekonečná dobrota,
V: milujeme ťa celým srdcom.
M: Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta.
V: Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
M: Vylej na nás Ducha svojho Syna,
V: aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.


Modlitba

(Sv. Arnold Janssen SVD.)

Pane Ježišu, klaniam sa ti ako Božiemu Synovi a prostredníctvom tvojej milujúcej Matky ťa prosím: zošli mi z hojnosti svojho Srdca Ducha Svätého, aby osvietil moju nevedomosť, očistil a posvätil moje srdce a utvrdil ma v mojej láske. O toto prosím skrze lásku Otca a Ducha Svätého, cez tvoje nekonečné milosrdenstvo a zásluhy všetkých tvojich svätých. Amen.


4. MODLITBY K DUCHU SVÄTÉMU

Daruj mi svojho Svätého Ducha

M.: Večný Bože,
V.: Otec nášho Pána Ježiša Krista, daj mi svojho Svätého Ducha!
Nech vo mne vzbudí pravú, skutočnú vieru, nech ma ovláda, posilňuje a podporuje.
Syn večného Otca,
daruj mi svojho Svätého Ducha! Amen

Duchu Svätý, chválim a velebím ťa

M.: Duchu Svätý,
ty si spolu s Otcom i Synom jeden Boh, rovnako večný a mocný ako oni,
V.: chválim a velebím ťa.
M.: Ty si darca a ochranca života, Pán všetkého, čo žije,
V.: chválim a velebím ťa
M.: Ty si stvoril na zemi poriadok a krásu
a udržuješ ju až do konca časov, V.: chválim a velebím ťa.
M.: Ty si na Turíce zostúpil na Cirkev a zostávaš stále s ňou,
V.: chválim a velebím ťa.
M.: Ty si božská láska
a uschopňuješ nás k vzájomnej láske,
V.: chválim a velebím ťa.
M.: Duchu Svätý,
V.: chcem ti stále patriť, tebe nech sa vzdáva chvála a úcta po všetky veky! Amen.


Začni odo mňa

M.: Duchu Svätý!
V.: Prebuď svoju Cirkev a začni odo mňa!
Oživ naše spoločenstvo a začni odo mňa! Daj, aby sa pokoj a poznanie Boha rozšírili po celom svete a začni odo mňa!
Prines svoju lásku a pravdu ku všetkým ľuďom
a začni odo mňa! Amen.


Buď mojím pomocníkom

M.: Duchu Svätý, ty máš veľa mien:
Duch múdrosti a rozumu, Duch rady a sily,
Duch vedomosti a zbožnosti,
Duch bázne Božej,...
V.: Prosím ťa, podporuj ma svojou silou.
Buď mojím pomocníkom, keď budem opäť nespokojný so sebou a svojím prostredím. Urob ma vytrvalým,
keď budem zlyhávať v utrpení!
Posilňuj ma, keď ma bude opúšťať odvaha a sila!
Zavítaj do môjho srdca a daj, aby som sa ustavične tešil
z tvojej prítomnosti! Amen


Zasiahni do môjho života

M.: Duchu Svätý,
ty tvorivá činnosť Božia,
V.: vyruš ma z môjho lenivého kľudu, vytrhni ma z mojej ťažkopádnosti, preskúmaj moje kresťanstvo!
M.: Duchu Svätý,
ty tvorivá činnosť Božia,
V.: zasiahni ma svojím volaním, rozohni ma svojou žiarou, veď ma tam, kam nechcem,
zobuď ma – duchovne mŕtveho, miluj ma svojou Božskou láskou!

Prosba

M.: Bože,
V.: daj nám ducha čistého, aby sme ťa videli; ducha pokorného, aby sme ťa počuli; ducha milujúceho, aby sme ti slúžili;
ducha veriaceho, aby sme žili v tebe! Amen.


Ty si sila viery ...

M.: Svätý Duchu Boží, si silou, ktorá nás uschopňuje veriť,
V.: pomáhaj nám, dnešným ľuďom, aby nám Boh nebol ľahostajným!
M.: Si silou, ktorá nás uschopňuje dúfať,
V.: pomáhaj nám, aby sme sa nevzdávali dobra,
ale začínali vždy znova!
M.: Si silou, ktorá nás uschopňuje milovať,
V.: osloboď nás od egoizmu a daj nám hlbokú úctu k blížnemu a úprimnú nežnosť!
M.: Si silou, ktorá nás uschopňuje správne hovoriť,
V.: pomáhaj nám, aby sme neurážali blížnych slovami a neumlčovali Boha!
M.: Si Božím zmierením,
V.: nedopusť, aby sme si zúfali v hriechu!
M.: Si Božou potechou,
V.: zmiluj sa nad všetkými chorými, opustenými, rozvadenými, nad životom unavenými, uväznenými, duševne chorými, nad hladujúcimi a zomierajúcimi!
M.: Si Duchom Cirkvi,
V.: nedovoľ, aby skostnatela, ale aby mala porozumenie pre nás i naše otázky!
M.: Si Duchom jednoty,
V.: pomôž rozdeleným kresťanom,
aby mali väčší záujem jeden o druhého!
M.: Chceš obnoviť tvárnosť zeme,
V.: posilňuj v tomto svete
všetky dobré, ľudské, uzmierujúce snahy!
M.: Duchu Svätý, ty si skrytá Božia prítomnosť v tomto svete.
V.: Nedaj, aby sme upadli a nevyužili možnosti nášho života! Buď nepokojom, ktorý nás pobáda k dobrému v nás i vo svete, skrze Krista, nášho Pána! Amen


Daj, aby sme v každom čase našli útechu

M.: Bože, milý Otče,

V.: ty si všetkých ľudí, ktorí ti dôverujú, skrze svojho Ducha osvietil a poučil. Daruj aj nám správne chápanie!
Daj, aby sme skrze neho našli v každom čase útechu! Naplň nás jeho silou!
Prosíme ťa o to skrze tvojho Syna nášho Pána, Ježiša Krista. Amen.


Neopúšťaj ma

M.: Príď, Duch Otca a Syna,
Duch lásky, Duch detinstva,
Duch pokoja, dôvery, sily a radosti!
V.: Príď, ty tajomné plesanie v slzách tohto sveta, ty víťazný život v smrti zeme,
ty otec chudobných,
ochranca utláčaných, svetlo pravdy, láska, ktorá je vyliata do našich sŕdc!
M.: Príď každý deň znova a prichádzaj stále viac! V.: Milujem ťa, lebo len ty si láska.
Ďakujem ti, ty, ktorý oživuješ.
Duchu Svätý prebývaj vo mne,
buď vo mne pečaťou živého Boha, aby som bol jeho vlastníctvom! Neopúšťaj ma ani v životnom boji, ani na konci, keď ma všetko opustí!
Príď, Duchu Svätý!
Verím v Ducha Svätého
Verím, že môže zbúrať moje predsudky. Verím, že môže zmeniť moje návyky.
Verím, že môže premôcť moju ľahostajnosť. Verím, že mi môže dať inšpiráciu k láske.
Verím, že ma môže varovať pred zlom. Verím, že mi môže dať odvahu k dobrému.
Verím, že môže zahnať môj smútok.
Verím, že mi môže dať lásku k Božiemu slovu.
Verím, že mi môže odňať pocit menejcennosti. Verím, že mi môže dať silu v mojom utrpení
Verím, že ma môže celého preniknúť. Verím, že mi môže dať sestru, brata,
ktorý by kráčal po mojom boku. Amen.


Prosba, aby nás viedol Duch Svätý

M.: Milý nebeský Otče,
V.: prosíme ťa, aby si nám dal
svojho Svätého Ducha a dával nám ho stále, aby nás prebudil, osvietil, povzbudil a urobil schopnými odhodlať sa pre ten malý, ale rozhodujúci krok:
vyjsť z útechy, ktorou sa vieme sami utešovať
a vojsť do nádeje v teba. Obráť nás od seba k tebe!
Nedovoľ nám, aby sme sa pred tebou skrývali! Nedopusť, aby sme chceli robiť niečo bez teba! Ukáž nám, aký si nádherný a aké nádherné je smieť ti dôverovať a smieť ťa poslúchať! Amen.


Duchu Svätý, prosíme ťa

M.: Duchu Svätý, prosíme ťa:
V.: príď do našej rodiny a obnov nás svojím vanutím!
Učiň, aby sme boli skutočným spoločenstvom a žili v tvojom duchu!
Nasmeruj nás ku všetkému dobrému a daj, aby sme pôsobili na iných vždy presvedčivo! Urob nás schopnými milovať všetkých ľudí
a pomáhať im v tvojom mene!
Daj, aby sme boli novou nádejou pre všet- kých, ktorí hľadajú zmysel života!
Daruj nám schopnosť rozlišovať pomíňajúce sa od toho, čo zostáva, dôležité od nedôležitého! Otvor nás pre Božie Slovo, aby sme sa len ním riadili! Amen


Príď k nám, Duchu oživujúci

M.: Duchu Svätý, Boží Duch, Duch Stvoriteľ,
V.: príď k nám, ktorí sme životom znechutení,
ktorí tak rýchlo rezignujeme, ktorým tak veľmi chýba nadšenie viery a sila radosti!
M.: Duchu Svätý
V.: odním nám strach pred novým,
zvyk pozerať radšej späť ako dopredu! Daj, aby sme si boli vedomí nášho života,
nech je to kdekoľvek
a za akýchkoľvek podmienok!
M.: Duchu Svätý,
V.: posväť nás na tele i na duchu, aby sme čerpali dych v tebe
a stali sa novými a sviežimi pred tebou, Stvoriteľom všetkých vecí!
Príď, Duchu Boží
M.: Príď, Duchu Boží,
V.: daj nám správne poznanie večného Slova, daj nám ochotu prijať ho,
daj nám silu z neho žiť!
M.: Príď, Duchu Boží,
V.: ukáž nám cestu do večnej spásy, ukáž nám možnosti nájsť túto cestu,
ukáž nám ľudí, ktorí po tejto ceste pôjdu s nami!
M.: Príď, Duchu Boží,
V.: veď nás vo svojom milosrdenstve k odpuste- niu, veď nás vo svojej vernosti do nádhernej budúcnosti, veď nás vo svojej láske k večnému cieľu! Amen.

Daj, nech ma naplní tvoj Svätý Duch

M.: Otče, v mene tvojho Syna sa obraciam k tebe s prosbou o Ducha Svätého. On nech ma napomína, keby som chcel zabudnúť na tvoj zákon, tvoju lásku, tvoje prisľúbenia.
V.: Tvoj Svätý Duch, Otče, nech posilňuje moju pamäť, aby som si pripomínal tvoju svä- tosť, vševedúcnosť, tvoju múdrosť a dobrotu, tvoju vernosť a lásku.
Tvoj Svätý Duch nech je mojím povzbude- ním, mojou silou, mojím svetlom.
Tvoj Svätý Duch nech upevňuje moju vieru, keď ma znepokojujú pochybnosti;
nech posilňuje moju nádej, keď strácam od- vahu; nech zapáli moju lásku, keď chladne voči tebe i voči mojim blížnym.
M.: Otče, naplň ma svojím Svätým Duchom, Duchom tvojho Syna tak, ako si ním naplnil Ježišových učeníkov!
V.: Otče, skrze svojho Syna si prisľúbil, že dáš Ducha Svätého všetkým, ktorí o to prosia. A tvoje slovo je Pravda. Amen.


Buď v nás, s nami a medzi nami

M.: Príď, Duchu Svätý, tešiteľ zarmútených,
V.: daj, aby boli všetci smútiaci opäť naplnení radosťou!
M.: Príď, Duchu Svätý, zástanca biednych,
V.: pomôž všetkým, ktorí sú chudobní a opustení!
M.: Príď, Duchu Svätý, sila slabých a unavených,
V.: buď všetkým, ktorí už nemajú síl, oporou v živote!
M.: Príď, Duchu Svätý, pomocník osamelých,
V.: buď útočišťom tých, ktorí nikoho nemajú!
M.: Príď, Duchu Svätý, lekár chorých,
V.: daruj všetkým ľuďom zdravie tela i duše!
M.: Príď, Duchu Svätý, zmiluj sa nad nami!
V.: Buď v nás, s nami a medzi nami!
O to ťa prosíme dnes a vždy. Amen


Život v Duchu Svätom

M.: Som naplnený Duchom Svätým,
V.: keď sa v živote nenechám viesť predsudkami;
keď nedopustím, aby boli ľudia odsunutí
na okraj spoločnosti;
keď som ochotný angažovať sa za chorých,
starých, opustených a osamotených;
keď mám odvahu vyznať svoje presvedčenie a to isté právo nechať aj druhým;
keď hľadám Boha, počúvam jeho slovo a ria- dim sa jeho vôľou.
Duchu Svätý, nauč ma žiť s tebou a v tebe. Amen.


Ruženec k Duchu Svätému

(Len pre súkromnú pobožnosť)


Modlime sa o väčšiu oslavu Ducha Svätého na zemi, aby všetci ľudia vždy viac poznali jeho nekonečnú dobrotu a lásku, aby ho viac milovali a boli obohatení jeho vzácnymi darmi.

Buď velebený, Ježišu, že Ducha dal si Svätého, čo Teba s Otcom spojuje a srdcia láskou spaľuje.
V: Príď, Duchu Svätý
M: Príď, Duchu Svätý
V: Príď, Duchu Svätý

M: Zošli, Pane, svojej Cirkvi Ducha múdrosti!
V: Príď, Duchu Svätý
M: Príď, Duchu Svätý
V: Príď, Duchu Svätý
M: Príď, Duchu Svätý
V: Príď, Duchu Svätý
M: Príď, Duchu Svätý
V: Príď, Duchu Svätý

M: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
V: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky na veky vekov. Amen

M: Pane, Ježišu, zošli nám od Otca Ducha Svätého, Utešiteľa, aby on v nás oslávil teba a Otca. Nepoškvrnená Nevesta Ducha Svätého,
V: oroduj za nás !
M: Zošli, Pane, svojej Cirkvi Ducha rozumu!
V: Príď, Duchu Svätý! ...(všetko ako po prvej prosbe)

M: Zošli, Pane, svojej Cirkvi Ducha rady! ...

M: Zošli, Pane, svojej Cirkvi Ducha sily! ...

M: Zošli, Pane, svojej Cirkvi Ducha poznania! ...

M: Zošli, Pane, svojej Cirkvi Ducha zbožnosti!...

M: Zošli, Pane, svojej Cirkvi Ducha bázne pred Bohom!...

M: Modlime sa:
V: Bože, ty chceš, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy, pošli prosíme ro- botníkov do svojej žatvy a daj, aby s plnou dôverou hlásali tvoje slovo, aby sa tvoja reč rozniesla a bola oslavovaná a všetky národy poznali teba, jediného pravého Boha a ktoré- ho si poslal, Ježiša Krista, tvojho Syna, nášho Pána, ktorý s tebou žije a kraľuje naveky. Amen

Otec, zoslal si svojho Ducha na Máriu

M: Bože, náš Otec, zoslal si svojho Ducha na Máriu a posilnil si ju, aby sa odvážila vykonať aj nemožné.
V: Dal si svojho Ducha apoštolom a urobil si ich silnými, aby prekonali všetok strach.
M: Cirkvi si prisľúbil svojho Ducha a povolal si ju rozširovať Ježišovo dielo.
V: Všetkým si nám daroval svojho Ducha a uschopnil si nás k tomu, aby sme ti bezhranične dôverovali, dúfali v tvoj nový svet a navzájom si úprimne slúžili. Zostaň pri nás so svojím Svätým Duchom. Amen


5. MODLITBY O DARY DUCHA SVÄTÉHO


A


M: Pane Ježišu Kriste, pre tvoju veľkú lásku ťa prosíme, zošli nám od Otca Ducha Svätého, Zástancu, aby pretvoril naše srdce podľa tvojho srdca.
Naplň nás Duchom bázne Božej,

V: aby sme sa vyhýbali hriechu a skrze spasiteľnú bázeň pred Božím rozsudkom dosiahli pravú pokoru.

M: Naplň nás Duchom nábožnosti,
V: aby sme premáhali všetky pohnútky nelásky a boli oddané detinskou láskou Bohu ako nášmu Otcovi.

M: Daj nám Ducha vedomosti,
V: aby sme spoznali pominuteľnosť pozemských vecí a usilovali sa dosiahnuť nebeské dobrá.

M: Daj nám Ducha sily,
V: aby sa nám sprotivila každá vlažnosť a aby sme ti odteraz nadšene slúžili.

M: Daj nám Ducha rady,
V: aby sme Boha nasledovali na ceste milosrdenstva a tak raz dosiahli milosrdenstvo.

M: Daj nám Ducha rozumu,
V: aby sme pochopili pravdy viery jasne a vždy viac rástli v poznaní svätého Trojjediného Boha.

M: Daj nám Ducha múdrosti,

V: aby sme sa povznesení nad všetky pozemské
žiadostivosti zakoreňovali vždy v Božej láske.

M: Pane Ježišu, zošli svojho Ducha s jeho
darmi Misijnej kongregácii Služobníc Ducha Svätého, členom Misijného združenie Ducha Svätého, rodinám, dobrodincom a všetkým, ktorým sme sľúbili modlitbu, alebo ktorí sa odporúčali do našich modlitieb.

V.: Amen.


B


M: Duchu Svätý, ty náš vodca a naša sila,
ukáž nám, aké je nádherné smieť ti dôverovať a poslúchať ťa. Obdaruj nás svojimi darmi: Daj nám dary múdrosti a rozumu,
V: aby sme hľadali to, čo vedie k láske.

M: Daj nám dar rady,
V: aby sme vo všetkom spoznávali Božiu vôľu.

M: Daj nám dar sily,
V: aby sme v hodinách pokušenia zachovali vnútorný pokoj.

M: Daj nám dar vedomosti,
V: aby sme spoznávali tvoje zázraky v ľuďoch
i vo veciach.

M: Daj nám dary zbožnosti a bázne Božej,
V: aby sme si ctili tvoje tajomstvá a rozhodne sa odvracali od hriechu.

M: Duchu Svätý, buď v našom živote silou, ktorá
nás povzbudzuje.
V: Oživuj v nás vedomie, že sme sa tebe zasvätili.
Amen


C


M: Duchu Svätý, klaniam sa ti ako Duchu múdrosti;
V: prosím ťa, poučuj moje srdce,
aby som mal pred očami svoj posledný cieľ.

M: Duchu Svätý, klaniam sa ti ako Duchu rozumu;
V: prosím ťa, osvecuj moju dušu,
aby som vo viere skutočne pochopil tajomstvá spásy.

M.: Duchu Svätý, klaniam sa ti ako Duchu rady;
V.: prosím ťa, stoj pri mne pri všetkých mojich
úlohách.

M.: Duchu Svätý, klaniam sa ti ako Duchu sily;
V.: prosím ťa, daj môjmu srdcu silu a vytrvalosť
v dobrom.

M.: Duchu Svätý, klaniam sa ti ako Duchu vedomosti;
V: prosím ťa usmerňuj moje úsilie po poznaní.

M: Duchu Svätý, klaniam sa ti ako Duchu nábožnosti;
V: prosím ťa, daruj mi hlbokú lásku k Bohu, môjmu Pánovi.

M: Duchu Svätý, klaniam sa ti ako Duchu bázne Božej;
V: prosím ťa, prenikni moje srdce, aby som usta- vične kráčal v tvojej prítomnosti. Amen.


6. MODLITBY ZASVÄTENIA SA DUCHU SVÄTÉMU

M.: Bože Duchu Svätý, večná láska Otca a Syna, klaniame sa ti a oslavujeme ťa pre tvoje stvorenia a lásku, ktorú si vylial do našich sŕdc.
V.: Odovzdávame sa tvojmu vedeniu. Zapáľ naše srdcia ohňom svojej lásky, aby sme pocítili že žiješ v nás. Urob nás otvorenými pre tvoje vedenie. Buď živou silou nášho misionárskeho sve- dectva a našej pevnej nádeje na Nové nebesia a Novú zem. Daj aby sme boli tvojimi nástrojmi pre spásu mnohých. Prijmi našu prácu, naše radosti a trápenia. Modli sa v nás, miluj v nás. Urob nás živým, svätým obetným darom, v ktorom máš zaľúbenie a zjednoť nás raz s tebou vo večnosti. Amen.


B


M: Duchu Svätý, Duchu Boží, Duch svetla a lásky,
V: tebe zasväcujeme svoj rozum, svoje srdce a svoju vôľu, celé naše bytie pre čas i več- nosť.
M: Riaď naše myšlienky,
V: aby sme ustavične počúvali tvoj hlas
a nasledovali tvoje jemné vnuknutia.
M: Daj nám milosť, Duchu Svätý, Duch Otca a Syna,
V: aby sme mohli vždy a všade povedať:
„Hovor, Pane, tvoj sluha počúva!“
M: Večná Láska! Daj, aby sme ťa milovali, ako ťa miluje Otec od večnosti a Syn v Otcovi. V: Daj nám milosť a silu konať vždy a všade v pokoji a radosti, s trpezlivosťou a nežnosťou, s dobrotivosťou a zhovievavosťou, s jemnosťou a vernosťou.
M: Duchu Svätý,
V: posväcuj pôsobiacou silou svojej milosti našu
životnú cestu a veď nás k večným radostiam.
M: Duchu Svätý, veď všetky národy k tvojej pravde!

V: Napĺňaj ohlasovateľov viery svetlom a silou, ako si naplnil apoštolov na Turíce. Vlej Ducha lásky do všetkých kresťanských sŕdc, aby sme boli jedno srdce a jedna duša. Amen.


7. KRÁTKA NOVÉNA K DUCHU SVÄTÉMU


1.deň:
M: Príď, Duchu Svätý, naplň naše srdcia darom múdrosti,
V: aby sme poznali márnosť a nestálosť pozemských vecí a milovali len Pána a Boha, jediné a najvyššie Dobro a v ňom mali zaľúbenie. Amen.

2.deň:
M: Príď, Duchu Svätý, naplň naše srdcia darom rozumu,
V: aby sme čoraz lepšie poznávali tajomstvá nášho svätého náboženstva a vždy rozoznáva- li dobré od zlého.

3.deň:
M: Príď, Duchu Svätý, naplň naše srdcia darom rady,
V: aby sme sa v pochybnostiach vyhli každému omylu a vždy si volili to, čo slúži Pánu Bohu na slávu a nám na spásu. Amen

4. deň:
M: Príď, Duchu Svätý, naplň naše srdcia darom sily,
V: aby sme premáhali všetky pokušenia, verne zachovávali Božie prikázania a všetky protivenstvá znášali trpezlivo. Amen

5.deň:
M: Príď, Duchu Svätý, naplň naše srdcia darom
poznania,
V: aby sme všetky veci používali na Božiu slá- vu a na svoju spásu a na spásu svojho blížne- ho. Amen.

6.deň:
M: Príď, Duchu Svätý, naplň naše srdcia darom nábožnosti,
V: aby sme milovali modlitbu, horlili za Božiu

službu a s dôverou i s detinskou oddanosťou sa vinuli k Pánu Bohu a k nebeským veciam. Amen

7.deň:
M: Príď, Duchu Svätý, naplň naše srdcia darom bázne pred Pánom,
V: aby sme vždy pamätali na Boha a z úcty k nemu sa chránili všetkého, čo by urazilo jeho božskú velebu. Amen

Oslava Ducha Svätého
Buď velebený, ty večný oheň lásky,
za tvoje zostúpenie na apoštolov.
Buď velebený, Duch oživujúci,
že svätým krstom prichádzaš,
aby si prebýval v našej duši.
Buď velebený v sedemnásobnej sile,
ktorú si nám pripravil vo sv. birmovaní. Buď velebený za nebeský Chlieb,
ktorý si nám daroval v Oltárnej sviatosti. Buď velebený za zmilovanie,
ktorým očisťuješ naše duše vo sviatosti
zmierenia.

Buď velebený za spásonosné pomazanie chorých, ktorým nás posilňuješ na tele i na duši.
Buď velebený za divotvornú moc, ktorú udeľuješ vo sviatosti kňazstva. Buď velebený za dary,
ktoré udeľuješ manželom vo sviatosti man- želstva a posilňuješ ich k bohumilému životu. Amen


8. MODLITBY K SPOLUZAKLADATEĽKÁM MISIJNEJ KONGREGÁCIE SLUŽOBNÍC DUCHA SVÄTÉHOK blahoslavenej Helene Stollenwerkovej


M: Trojjediný Bože, tvoja láska pobádala blahoslavenú Helenu celkom sa odovzdať službe za šírenie Božieho kráľovstva.
V: Na jej príhovor a pre príklad jej života, znova a znova roznecuj v nás oheň tvojej lásky,
aby sme sa dali viesť tvojím Duchom
a v skutočnej radosti žili evanjelium a svedčili o ňom. O to prosíme skrze Krista, nášho
Pána. Amen


K blahoslavenej Hendrine Stenmannsovej


M: Bože, Duchu Svätý, tvojej láske a oslave zasvätila blahoslavená Hendrina celý svoj život. Jej láska k tebe ju pobádala sa celkom odovzdať službe za šírenie viery.
V: Na jej príhovor a pre príklad jej života, zapáľ aj v nás veľkú lásku k tebe, aby sme vedome a so skutočným zápalom uskutočňovali naše misionárske povolanie v každodennom živote. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen


9. MARIÁNSKA MODLITBAK Panne Márii
M: Pozdravujem ťa, svätá Panna, ty si živý vzor putujúcej Cirkvi. Vedieš nás do Božieho kráľovstva.
V: Ožiar naše srdcia svetlom tvojho Nepoškvrneného Počatia, aby sme sa oslobo- dili od hriechu a dôstojne žili ako svätý ľud Boží, ohlasujúc veľkosť Božej dobroty.
M: Nepoškvrnená Panna, ty si na tomto svete nechcela nič iné ako slúžiť Pánovi.
V: Nauč nás žiť v dôvernosti s Bohom a vo vzájomnom porozumení s ľuďmi. Vypros nám, aby sme boli silní vo viere, radostní v nádeji a horliví v láske.
M: Nepoškvrnená Nevesta Ducha Svätého,
V: oroduj za nás. Amen.


10. ZA MISIJNÉ ZDRUŽENIE DUCHA SVÄTÉHOM: Svätý Trojjediný Bože, vo svätom krste
a birmovaní daroval si nám Ducha Svätého,
ktorý tajomným spôsobom riadi, posväcuje
a zjednocuje Cirkev.
V: V tomto Svätom Duchu si nás posvätil
a posilnil, aby sme pred svetom svedčili
o Ježišovi Kristovi, o jeho láske, o jeho smrti a zmŕtvychvstaní.
Sme si vedomí zodpovednosti za Cirkev a za svet. Pomáhaj nám byť živými členmi Cirkvi v tomto Misijnom združení, aby sme ťa oslavovali skrze Krista v Duchu Svätom.
Udeľ nám odvahu a silu, aby sme boli pozor- ní na vnuknutia, aby sme boli ochotní slúžiť iným, ako to žiada Ježiš v evanjeliu.
Otče, v jeho mene ťa o to prosíme. Amen.


11. LITÁNIE K DUCHU SVÄTÉMU


(Len pre súkromnú pobožnosť)A


Pane, zmiluj sa
Pane, zmiluj sa
Kriste, zmiluj sa
Kriste, zmiluj sa
Pane, zmiluj sa
Pane, zmiluj sa

Otec na nebesiach, Bože - zmiluj sa nad nami Syn,
Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,
Duch Svätý, ty vychádzaš z Otca i Syna,
Duch Svätý, ty si rovný Otcovi a Synovi,
Duch Svätý, z tvojho vnuknutia hovorili Boží mužovia,
Duch Svätý, ty vydávaš svedectvo o Kristovi,
Duch Svätý, ty nás učíš všetky pravdy,
Duch Svätý, ty si zostúpil na Máriu Pannu,

Duch Svätý, ty si v podobe holubice zostúpil na Krista,
Duch Svätý, ty si sa zjavil nad apoštolmi v ohnivých jazykoch,
Duch Svätý, ty si naplnil okruh Zeme, Duch Svätý, ty prebývaš v nás,
Duch múdrosti a rozumu, Duch rady a sily,
Duch poznania a nábožnosti, Duch bázne pred Pánom, Duch milosti a zľutovania, Duch viery, nádeje a lásky, Duch pokory a čistoty,
Duch pokoja a tichosti,
Duch Svätý, ty skúmaš Božie hlbiny,
Duch Svätý, ty za nás prosíš nevýslovnými vzdychmi,
Duch Svätý, ty spravuješ Cirkev,
Duch Svätý, v tebe sme znovuzrodení,
Duch Svätý, ty z nás utváraš adoptívne Božie deti, Buď nám milostivý, - zľutuj sa nad nami, Pane.
Buď nám milostivý, - ochraňuj nás, Pane.
Od všetkého zlého, - ochraňuj nás, Pane. Od každého hriechu,

Od pokušení a úkladov diabla,
Od odmietania poznanej pravdy,
Od zatvrdlivosti a nekajúcnosti,
Od nečistoty duše i tela,
Od domýšľavosti a malomyseľnosti,
Od večnej smrti, My, hriešnici, - prosíme ťa, vyslyš nás.
Vnukni nám odpor voči hriechu,
Osvieť naše mysle svojím svetlom,
Vlož do našich sŕdc svoj zákon,
Roznieť v nás oheň svojej lásky,
Udeľ nám pravú nábožnosť,
Veď nás cestami spásy,
Povzbudzuj nás ku konaniu dobra,
Daj nám silu premáhať zlé žiadosti,
Chráň nás pred znesvätením tvojho chrámu v nás,
Nedovoľ nikdy, aby sme ťa zarmútili hriechom,
Pomôž nám zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja,
Daj nám milosť vytrvať v dobrom až do konca.

Baránok Boží,ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

M: Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich.
V: A zapáľ v nás oheň svojej lásky
M: Modlíme sa:
V: Prosíme ťa, Bože udeľ nám pomoc Ducha Svätého, nech očistí naše srdcia a nech nás chráni od každého protivenstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


B


M: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému
V: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
M: Duch Svätý, zostúp z trónu svojej velebnosti
a vybuduj si stánok v srdci svojho služobníka. V: Buď zvelebený ( opakuje sa po každej prosbe)
M: Duch Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť v stálej prítomnosti Božej.
M: Duch Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť podľa vôle Najvyššieho.
M: Duch Svätý, ktorý sídliš v srdci Božieho Syna, nauč ma poznávať Ťa a úprimne milovať.
M: Duch Svätý, ktorý sa staráš o slávu Boha Otca, nauč ma žiť v odovzdanosti a v úplnej dôvere v Boha.
M: Duch Svätý, znamenie ohnivých jazykov, zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky.
M: Duch Svätý, tajomná holubica, nauč ma chápať Sväté Písmo.
M: Duch Svätý, ktorý nemáš tvár ani meno, nauč ma správne sa modliť.
M: Duch Svätý, ktorý hovoríš ústami prorokov, nauč ma žiť v pokoji a vo vyrovnanosti ducha i duše.
M: Duch Svätý, horiace ohnisko lásky, nauč ma žiť múdro a trpezlivo.
M: Duch Svätý, darca všetkých darov, nauč ma žiť v pokore a skromnosti.
M: Duch Svätý, pretekajúca pokladnica milostí, nauč ma chápať cenu utrpenia.
M: Duch Svätý, bezodná pokladnica milostí, nauč ma správne využívať drahocenný čas.
M: Duch Svätý, z pokladnice ktorého neubúda, chráň ma od každej nelásky a pýchy.

M: Duch Svätý, ktorého bohatstvo nikto nespočíta, nauč ma čeliť zbytočným predsta- vám a myšlienkam.
M: Duch Svätý, darca premnohých darov, nauč ma vyhýbať sa neužitočnej činnosti a planým rečiam.
M: Duch Svätý, z ktorého plnosti sme všetci prijali, nauč ma mlčať a vedieť prehovoriť v pravý čas.
M: Duch Svätý, večná láska, nauč ma dávať dobrý príklad iným.
M: Duch Svätý, nekonečná dobrota, daj mi vytrvalosť v dobrom.
M: Duch Svätý, sladký učiteľ nauč ma správne zaobchádzať s ľuďmi.
M: Duch Svätý, milý priateľ duší, nauč ma nikoho neposudzovať a na krivdy nikdy nespomínať.
M: Duch Svätý, obšťastňujúce svetlo duše, nauč ma vidieť potreby iných a nezanedbávať dobré skutky.
M: Duch Svätý, Otče úbohých, daj mi poznať svoje chyby.
M: Duch Svätý, ktorý konáš v dušiach zázraky, veď ma bdelosťou k dokonalosti.
M: Duch Svätý, pred ktorým nič nie je utajené, nauč ma unikať osídlam diabla.
M: Duch Svätý, ktorý poznáš budúcnosť vesmíru, pomôž mi vymaniť sa z područia tela a diabla.
M: Duch Svätý, ktorý poznáš i moju budúcnosť, zverujem do Tvojej ochrany moju rodinu, priateľov, dobrodincov a všetkých ľudí.
M: Duch Svätý, s Tvojou Božskou pomocou, ma nauč žiť na česť a slávu Božiu, k spáse duší a k radosti Matke Božej, aby som mohol/la umrieť ako užitočný/á sluha/služobnica. Amen.


Večný Otče, obetujem Ti dnes všetko utrpenie ľudstva, každú ľudskú prácu, modlitby a všetko, čo dnes naplní môj deň v spojení s utrpením Tvojho milované- ho Syna, Pána Ježiša Krista, z moci lásky, skrze ruky Panny Márie na tvoju česť a slávu, aby Ťa všetci ľudia hľadali, nachádzali a milovali a za spásu duší sa vytrvale a úprimne modlili. Amen.


C

Bože, Duchu Svätý, ty si bezodná čaša, z ktorej ako dážď neprestajne prúdi životodarná milosť a vyžaruje nezhasínajúci plameň nadšenia.

Príď, Posvätiteľ a Ochranca sv. Cirkvi.
Príď a stvor vo svojich verných jedno srdce a jednu dušu.
Príď a rozptýľ mrak bezbožnosti a nečestnosti, ktorý sa vznáša nad zemou.
Príď a priveď všetkých na cestu spravodlivého života.
Príď a pouč nás o skutočnej Pravde. Príď k nám, Múdrosť nekonečná.
Príď a veď nás k večnej spáse.
Príď, Utešiteľ, Svätý Duch a prebývaj v nás
Príď a osvieť náš ….....
Príď a daruj nám Ducha kajúcnosti
Príď a obráť naše smútky a tiesne na pokoj.
Príď, Utešiteľ Svätý Duch a prebývaj v nás.
Príď, ty najvyššia Pravda a rozožeň všetky pochybnosti nášho rozumu.
Príď, večný Život.
Príď, večné Svetlo a zmizne od nás všetok strach a každý prízrak
Príď, vždy nová Sila a osviež svoje unavené deti.
Príď, nekonečná Radosť a rozplynú sa všetky naše terajšie ťažkosti.
Príď, Utešiteľ, Svätý Duch a prebývaj v nás. Príď, jediný a najmúdrejší Darca života.
Príď, daj nám poznať svoje nevyspytateľné cesty. Príď, ako jasný záblesk a ožiar koniec nášho pozemského života.
Príď a požehnaj každé naše dobré počínanie.
Príď a buď Pomocníkom pri konaní našich dobrých skutkov.
Príď a neodvrhni nás pre našu vzdorovitosť. Príď a neopúšťaj nás pre našu netrpezlivosť.
Príď a utíš prudkú búrku našich vášni.
Príď a vyžeň zmätok a nepokoj z našich duší.
Príď a povzbuď znechutených životnými neúspechmi.
Príď a obmäkčí naše srdcia, keď sme zatvrdliví a plní hnevu.
Príď a ochráň nás pred nástrahami zlého ducha.
Príď a daj nám ducha pokory, aby sme trpezlivosťou spasili naše duše.
Príď, Utešiteľ, Svätý Duch a prebývaj v nás. Amen